Pakotteet maittain

Iran: pakotteet

Iran: pakotteet

Viimeisimmät muutokset

Neuvoston 31.7.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2021/1252 poistetaan päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevasta luettelosta yksi henkilö. Lisäksi päätöksellä (YUTP) 2021/1252 pidetään päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevassa luettelossa esitettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet voimassa siltä osin kuin kyseisten henkilöiden ja yhteisöjen nimiä ei mainita kyseisen päätöksen liitteessä VI sekä saatetaan 21 liitteeseen II sisältyvää merkintää ajan tasalle. Neuvoston 31.7.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1242 toteutetaan vastaavat muutokset asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteeseen IX.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu asetuksen (EU) N:o 267/2012 23 artiklan 2 kohtaan. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteina olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1252 (pdf 5 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1242 (pdf 7 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Komission ohjeet humanitaarisen avun toimittamisesta COVID-19-pandemian torjumiseksi (pdf 36 sivua, 880 KB)

Tausta

Lue pakotesäädösten hakuohje (avautuu uuteen ikkunaan) ennen kuin avaat linkit säädöksiin.

EU on kohdistanut pakotteita Iraniin sen ydinohjelman vuoksi vuodesta 2007 alkaen ja maan ihmisoikeustilanteen vuoksi vuodesta 2011 alkaen. Ydinohjelman vastaiset pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2010/413/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) N:o 267/2012(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Iranin ydinohjelmaa koskevasta yhteisestä kattavasta toimintasuunnitelmasta (ns. Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) E3/EU+3-ryhmän välillä 14.7.2015 saavutetun sopimuksen johdosta Iranin ydinohjelman johdosta asetettujen talous- ja rahoituspakotteiden soveltaminen keskeytettiin 16.1.2016 alkaen, kun Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) vahvisti, että Iran oli pannut täytäntöön JCPOA:ssa sovitut ydinalaan liittyvät toimenpiteet. Lisäksi tuolloin otettiin käyttöön lupajärjestelmä, joka koskee YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2231 (2015) ulkopuolelle jääviä Iraniin suuntautuvia ydinalan siirtoja ja Iranin kanssa toteutettavia ydinalan toimia. ERP-ohjelmistopakettien samoin kuin grafiitin, tiettyjen raakametallien ja puolivalmisteiden vienti muuttui kielletystä luvanvaraiseksi.

Iranin ydinohjelman johdosta asetetuissa pakotteissa 16.1.2016 alkaen sovellettavia muutoksia selostetaan tiedotteessa joka on julkaistu EU:n verkkosivuilla: ks. tiedotteen 3.8.2017 päivitetty suomenkielinen (Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)versio.

Euroopan komissio on päivittänyt 7.8.2018 voimaan tulleella delegoidulla asetuksella (EU) 2018/1100 kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2271/96 kattamaan Yhdysvaltain 7.8.2018 voimaan tulleet pakotteet, jotka se otti käyttöön vetäydyttyään yhteisestä kattavasta toimintasuunnitelmasta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2271/96 antaa EU:n toimijoille mahdollisuuden hakea korvausta säädöksen soveltamisalaan kuuluvista ekstraterritoriaalisista pakotteista johtuvista vahingoista vahingot aiheuttaneilta tahoilta. Säädöksellä myös mitätöidään pakotteisiin perustuvien ulkomaisten tuomioistuinten päätösten vaikutukset EU:ssa. Lisäksi siinä kielletään EU:ssa olevia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä noudattamasta kyseisiä pakotteita, ellei komissio ole poikkeuksellisesti antanut tähän lupaa sen takia, että pakotteiden noudattamatta jättäminen vahingoittaisi vakavasti joko näiden henkilöiden tai unionin etuja. Lupia myönnettäessä noudatetaan yhteisesti sovittuja perusteita(Linkki toiselle verkkosivustolle), jotka hyväksyttiin 7.8.2018. Tarkempia tietoja luvan hakemisesta samoin kuin lupahakemuksen malli on saatavilla komission internetsivuilla(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2271/96 tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1100 asetuksen (EY) N:o 2271/96 liitteen päivittämisestä(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1101 asetuksen (EY) N:o 2271/96 5 artiklan toisen kohdan soveltamisperusteista(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Komission ohjeet asetuksen (EY) N:o 2271/96 päivittämisestä(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Ihmisoikeustilanteen takia asetetut pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2011/235/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) N:o 359/2011(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Ydinohjelman vastaiset pakotteet

Vientikiellot

 • ohjusteknologian valvontajärjestelyn luetteloon sisältyvät tuotteet ja muut tuotteet, jotka voivat edistää ydinasejärjestelmien kehittämistä
 • aseet ja kaikenlaiset niihin liittyvät tarvikkeet
 • edellisiin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus
 • järjestelyt, joilla autetaan iranilaista henkilöä, yhteisöä tai elintä osallistumaan asetuksen liitteessä III lueteltuihin teknologioihin liittyvään kaupalliseen toimintaan tai EU:n puolustustarvikeluettelossa lueteltujen tuotteiden tai teknologioiden valmistukseen

Tuontikiellot

 • ohjusteknologian valvontajärjestelyn luetteloon sisältyvät tuotteet
 • aseet ja kaikenlaiset niihin liittyvät tarvikkeet

Luvanvarainen vienti ja tuonti

 • ydinteollisuuteen liittyvien sensitiivisten tuotteiden ja teknologioiden vienti ja tuonti
 • tiettyjen ohjelmistopakettien, raakametallien ja puolivalmisteiden sekä grafiitin vienti
 • edellisiin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus, kun kysymys on viennistä
 • vientilupaa haetaan ulkoasiainministeriöltä. Ks. vientivalvontatiedote (avautuu uuteen ikkunaan)

Kuljetusrajoitukset

 • polttoainetäydennyspalvelujen tai iranilaisessa omistuksessa tai määräysvallassa oleville aluksille suunnattujen muiden täydennys- tai huoltopalvelujen tarjoaminen sekä teknisten palvelujen ja huoltopalvelujen tarjoaminen iranilaisessa omistuksessa tai määräysvallassa oleville rahti-ilma-aluksille on kielletty, jos on peruteltu syy todeta, että rahtina on vientikiellon alaisia tuotteita

Varojen jäädyttäminen

 • muun muassa Vallankumouskaartiin kuuluvien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen sekä kielto asettaa varoja tai taloudellisia resursseja ko. henkilöiden ja yhteisöjen saataville.

Matkustusrajoitteet

 • muun muassa Vallankumouskaartiin kuuluvien henkilöiden matkustusrajoitteet

Ihmisoikeuspakotteet

Vientikiellot

 • telekommunikaation tai Internetin valvontaan tarkoitetut laitteet, teknologiat ja ohjelmistot sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus
 • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen ja matkustusrajoitteet

 • ihmisoikeusloukkauksista vastuullisten henkilöiden varojen jäädyttäminen sekä matkustusrajoitteet