Iran: pakotteet

Viimeisimmät muutokset

I. Ydinohjelman vastainen pakotejärjestelmä

Neuvoston 11.10.2023 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2023/2196 saatetaan yhtä päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II nimettyä yhteisöä koskeva merkintä ajan tasalle. Neuvoston 11.10.2023 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2023/2121 saatetaan yksi asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä IX oleva merkintä ajan tasalle.

Neuvoston 18.10.2023 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2023/2195 siirretään neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä I listattujen henkilöiden ja yhteisöjen nimet kyseisen päätöksen liitteeseen II.  Neuvoston 18.10.2023 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2023/2196 siirretään asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä VIII listatut henkilöt kyseisen asetuksen liitteeseen IX.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Nämä kiellot perustuvat asetuksen (EU) N:o 267/2012 23 artiklaan. Lisäksi pakotteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku EU:ssa tulee estää.

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/2126(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2121(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/2195(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2196(Linkki toiselle web-sivustolle.)

​​​​​​

II. Ihmisoikeuspakotejärjestelmä

Neuvoston 15.9.2023 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2023/1780 lisätään päätöksen 2011/235/YUTP liitteeseen neljä henkilöä ja kuusi yhteisöä. Neuvoston 15.9.2023 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2023/1779 lisätään neljä henkilöä ja kuusi yhteisöä asetuksen (EU) N:o 359/2011 liitteeseen I.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Nämä kiellot perustuvat asetuksen (EU) N:o 359/2011 2 artiklaan. Lisäksi pakotteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku EU:ssa tulee estää.

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2023/1780(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1779(Linkki toiselle web-sivustolle.)

III. Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva pakotejärjestelmä

Neuvosto hyväksyi 20. päivänä heinäkuuta 2023 päätöksen (YUTP) 2023/1532 Iranin Venäjän Ukrainaa vastaan käymälle hyökkäyssodalle antaman sotilaallisen tuen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä. Kyseisellä päätöksellä kielletään droonien valmistuksessa käytettävien komponenttien vienti Iraniin. Pakotejärjestelmä on perustettu saman sisältöisenä neuvoston asetuksella (EU) 2023/1529.

Päätöksessä kielletään myös teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa sellaisen aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka muodostaa liikesalaisuuksia, jotka liittyvät tuotteisiin ja teknologiaan, joita on kiellettyä myydä, tarjota, siirtää tai viedä Iranissa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai käytettäväksi Iranissa.

Päätöksessä myös säädetään Iranin drooniohjelmasta vastuussa olevien, sitä tukevien tai siinä osallisina olevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä ja kiellosta asettaa varoja ja taloudellisia resursseja näiden saataville. Kyseisten rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevat henkilöt, yhteisöt ja elimet luetellaan päätöksen liitteessä.

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/1532(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston asetus (EU) 2023/1529(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Tällä hetkellä EU on kohdistanut Iraniin kolme pakotejärjestelmää, jotka on kuvattu alla pääpiirteittäin.

I. Ydinohjelman vastainen pakotejärjestelmä

Tausta

EU on kohdistanut pakotteita Iraniin sen ydinohjelman vuoksi vuodesta 2007 lähtien. Tämä pakotejärjestelmä perustuu neuvoston päätökseen 2010/413/YUTP (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)ja asetukseen (EU) N:o 267/2012 (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Lue pakotesäädösten hakuohje  (avautuu uuteen ikkunaan)ennen kuin avaat linkit säädöksiin.

Iranin ydinohjelmaa koskevasta yhteisestä kattavasta toimintasuunnitelmasta (ns. Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) E3/EU+3-ryhmän välillä 14.7.2015 saavutetun sopimuksen perusteella Iranin ydinohjelman johdosta asetettujen talous- ja rahoituspakotteiden soveltaminen keskeytettiin 16.1.2016 alkaen, kun Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) vahvisti, että Iran oli pannut täytäntöön JCPOA:ssa sovitut ydinalaan liittyvät toimenpiteet. Lisäksi tuolloin otettiin käyttöön lupajärjestelmä, joka koskee YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2231 (2015) ulkopuolelle jääviä Iraniin suuntautuvia ydinalan siirtoja ja Iranin kanssa toteutettavia ydinalan toimia. ERP-ohjelmistopakettien samoin kuin grafiitin, tiettyjen raakametallien ja puolivalmisteiden vienti muuttui kielletystä luvanvaraiseksi.

Iranin ydinohjelman johdosta asetetuissa pakotteissa 16.1.2016 alkaen sovellettavia muutoksia selostetaan tiedotteessa joka on julkaistu EU:n verkkosivuilla: ks. tiedotteen 3.8.2017 päivitetty suomenkielinen (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)versio.

Euroopan komissio on päivittänyt 7.8.2018 voimaan tulleella delegoidulla asetuksella (EU) 2018/1100 kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2271/96 (ns. antiboikottiasetus) kattamaan Yhdysvaltain 7.8.2018 voimaan tulleet pakotteet, jotka se otti käyttöön vetäydyttyään yhteisestä kattavasta toimintasuunnitelmasta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2271/96 antaa EU:n toimijoille mahdollisuuden hakea korvausta säädöksen soveltamisalaan kuuluvista ekstraterritoriaalisista pakotteista johtuvista vahingoista vahingot aiheuttaneilta tahoilta. Säädöksellä myös mitätöidään pakotteisiin perustuvien ulkomaisten tuomioistuinten päätösten vaikutukset EU:ssa. Lisäksi siinä kielletään EU:ssa olevia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä noudattamasta kyseisiä pakotteita, ellei komissio ole poikkeuksellisesti antanut tähän lupaa sen takia, että pakotteiden noudattamatta jättäminen vahingoittaisi vakavasti joko näiden henkilöiden tai unionin etuja.

Lupia myönnettäessä noudatetaan yhteisesti sovittuja perusteita(Linkki toiselle web-sivustolle.), jotka hyväksyttiin 7.8.2018. Tarkempia tietoja luvan hakemisesta samoin kuin lupahakemuksen malli on saatavilla komission verkkosivuilla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2271/96 tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (ns. antiboikottiasetus)

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1100 asetuksen (EY) N:o 2271/96 liitteen päivittämisestä(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1101 asetuksen (EY) N:o 2271/96 5 artiklan toisen kohdan soveltamisperusteista(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Komission ohjeet asetuksen (EY) N:o 2271/96 päivittämisestä(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

 • ohjusteknologian valvontajärjestelyn luetteloon sisältyvät tuotteet ja muut tuotteet, jotka voivat edistää ydinasejärjestelmien kehittämistä
 • aseet ja kaikenlaiset niihin liittyvät tarvikkeet
 • edellisiin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus
 • järjestelyt, joilla autetaan iranilaista henkilöä, yhteisöä tai elintä osallistumaan asetuksen liitteessä III lueteltuihin teknologioihin liittyvään kaupalliseen toimintaan tai EU:n puolustustarvikeluettelossa lueteltujen tuotteiden tai teknologioiden valmistukseen

Tuontikiellot

 • ohjusteknologian valvontajärjestelyn luetteloon sisältyvät tuotteet
 • aseet ja kaikenlaiset niihin liittyvät tarvikkeet

Luvanvarainen vienti ja tuonti

 • ydinteollisuuteen liittyvien sensitiivisten tuotteiden ja teknologioiden vienti ja tuonti
 • tiettyjen ohjelmistopakettien, raakametallien ja puolivalmisteiden sekä grafiitin vienti
 • edellisiin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus, kun kysymys on viennistä
 • vientilupaa haetaan ulkoasiainministeriöltä. 

Kuljetusrajoitukset

 • polttoainetäydennyspalvelujen tai iranilaisessa omistuksessa tai määräysvallassa oleville aluksille suunnattujen muiden täydennys- tai huoltopalvelujen tarjoaminen sekä teknisten palvelujen ja huoltopalvelujen tarjoaminen iranilaisessa omistuksessa tai määräysvallassa oleville rahti-ilma-aluksille on kielletty, jos on peruteltu syy todeta, että rahtina on vientikiellon alaisia tuotteita

Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen ja luovutuskielto

 • pakotteiden kohteena oleville henkilöille ja yhteisöille kuuluvat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi

Matkustusrajoitteet

 • pakotteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku EU:ssa tulee estää

II. Ihmisoikeuspakotejärjestelmä

Tausta

EU on kohdistanut pakotteita Iraniin sen ihmisoikeustilanteen vuoksi vuodesta 2011 lähtien. Tämä pakotejärjestelmä perustuu neuvoston päätökseen 2011/235/YUTP(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) N:o 359/2011(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Lue pakotesäädösten hakuohje (avautuu uuteen ikkunaan) ennen kuin avaat linkit säädöksiin.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

 • telekommunikaation tai Internetin valvontaan tarkoitetut laitteet, teknologiat ja ohjelmistot sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus
 • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus

Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen ja luovutuskielto

 • pakotteiden kohteena oleville henkilöille ja yhteisöille kuuluvat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi

Matkustuskielto

 • pakotteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku EU:ssa tulee estää

III. Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva pakotejärjestelmä

Tausta

EU on perustanut vuonna 2023 uuden pakotejärjestelmän Iranin Venäjän Ukrainaa vastaan käymälle hyökkäyssodalle antaman sotilaallisen tuen johdosta. Tämä pakotejärjestelmä perustuu neuvoston päätökseen (YUTP) 2023/1532 ja asetukseen (EU) 2023/1529 (sekä niihin myöhemmin tehtyihin muutoksiin).

Lue pakotesäädösten hakuohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

 • miehittämättömät ilma-alukset ja niiden valmistamiseen käytettävät komponentit sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus

Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen ja luovutuskielto

 • pakotteiden kohteena oleville henkilöille ja yhteisöille kuuluvat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi

Matkustuskielto

 • pakotteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku EU:ssa tulee estää