Evaluointiraportti: Suomen ja Vietnamin välisen yhteistyön siirtymä 2008–2020

Tässä riippumattomassa evaluoinnissa tarkasteltiin Suomen ja Vietnamin välisen yhteistyön siirtymäprosessia vuosina 2008–2020. Siinä arvioitiin siirtymävaiheen onnistumisia ja heikkouksia sekä miten kehitysyhteistyö on edesauttanut siirtymää kohti monipuolista ja molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä. Evaluoinnissa tarkasteltiin myös yhteistyön ja toimijoiden johdonmukaisuutta ja synergioiden hyödyntämistä. Lisäksi haettiin Vietnamin siirtymästä oppeja, joita voidaan soveltaa samanlaisissa prosesseissa Suomen muissa kehitysyhteistyön kumppanimaissa.

Vietnam on ollut yksi Suomen tärkeimmistä kehitysyhteistyön kumppanimaista lähes neljän vuosikymmenen ajan. Vietnamin nopean talouskasvun vuoksi vuonna 2008 käynnistyi siirtymäprosessi, jonka tavoitteena oli tukea kestävää kehitystä Vietnamissa sekä lisätä kauppaa ja muuta molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä Suomen ja Vietnamin välillä.

Evaluointi toteaa, että siirtymävaihe johti julkisen kehitysyhteistyön vähenemiseen ja muunlaisen yhteistyön kasvuun. Prosessin aikana paino on siirtynyt selvästi yksityisen sektorin suuntaan. Kaupasta ja investoinneista onkin tullut tärkeitä keinoja kehitystavoitteiden saavuttamiseksi ja molempia osapuolia hyödyttävän kumppanuuden luomiseksi.

Suomen ja Vietnamin välinen kauppa ja investoinnit ovat kasvaneet merkittävästi, erityisesti tuonti Vietnamista Suomeen. Lisäksi muunlainen yhteistyö ja kanssakäyminen on vahvistunut liittyen koulutukseen, matkailuun ja diasporaan, jonka osalta varsinkin vietnamilainen diaspora Suomessa on kasvanut.

Evaluoinnin mukaan riskinä on toiminnan ja teemojen hajaantuminen, sillä uudenlaisen yhteistyön koordinoimiseksi strategisen ohjauksen tasolla ei ole luotu puitteita. Tämä voi viime kädessä johtaa siihen, että toiminnan kehitysvaikutukset jäävät vähäisiksi ja läpileikkaavien tavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen heikoksi. Näitä tavoitteita ei ole järjestelmällisesti huomioitu yksityisen sektorin toiminnassa. Ilmastonmuutos on kattavimmin huomioitu.

Siirtymävaiheen suunnittelu ja viestintä yhteistyön muutoksista ei ole ollut avointa ja kattavaa ottaen mukaan eri sidosryhmät sekä Suomessa että Vietnamissa.

Evaluointi toteaa, että Suomen monenvälisen yhteistyön merkitys YK:n, kansainvälisten rahoituslaitosten ja EU:n kanssa on kasvanut siirtymävaiheen aikana. Tällaiset kumppanuudet tarjoavat yhteistyöfoorumeja, jotka säilyvät pitkällä aikavälillä kahdenvälisten hankkeiden loppumisen jälkeenkin.

Evaluointi nosti esiin Vietnamin siirtymästä oppeja, joita voidaan hyödyntää samanlaisissa prosesseissa Suomen muissa kumppanimaissa. Siirtymälle pitäisi määritellä visio ja tavoitteet kumppanuuden tilasta prosessin jälkeen. Lisäksi tälle prosessille tulisi varata riittävän pitkä aika. Suunnittelussa tulisi huomioida molemmissa maissa eri sidosryhmät ja niiden panos siirtymään. Myös ajantasainen ja selkeä viestintä koko prosessin ajan on tärkeää. Eri yhteistyömuotojen ja toimijoiden johdonmukaisuus ja yhteisvaikutteisuus tulisi varmistaa.

Evaluointi suositteli siirtymäprosessin saattamista virallisesti päätökseen ja vaihtoehtojen harkitsemista uudentyyppisen kumppanuuden jatkamiseksi. Lisäksi suosituksena on kehittää edelleen ilmastonmuutokseen liittyvää Suomen temaattista johtajuutta ja osaamista, jatkaa Vietnamin kanssa käytävää dialogia ihmisoikeuksista ja selvittää, miten Suomen ja Vietnamin vuoropuhelu ja yhteistyö tukevat jatkossakin EU:n ja Vietnamin yhteistyötä uuden vapaakauppasopimuksen myötä. Evaluointi suositteli, että muiden siirtymävaiheessa olevien maiden kanssa Suomi pyrkisi uuteen kumppanuusjär­jestelyyn heti siirtymäprosessin alusta alkaen.

Evaluointiraportti koostuu kahdesta osasta:

  • Volume 1, 2021/5A ”Main Report” vetää yhteen ja esittelee evaluoinnin tulokset, johtopäätökset, opit ja suositukset.
  • Volume 2, 2021/4B, ”Annexes” sisältää liitteet.

Evaluointiraportit

Evaluation on the Transition Process of Finnish-Vietnamese Cooperation in 2008-2020, Volume 1, Main Report (avautuu uuteen ikkunaan) (englanniksi, PDF, 142 sivua, 3,43 MB)

Evaluation on the Transition Process of Finnish-Vietnamese Cooperation in 2008-2020, Volume 2, Annexes (avautuu uuteen ikkunaan) (englanniksi, PDF, 255 sivua, 5,42 MB)

Tiivistelmä

The Transition Process of Finnish-Vietnamese Cooperation 2008-2020: Selected highlights of the evaluation report (avautuu uuteen ikkunaan) (englanniksi, PDF, 4 sivua, 418 KB)

Ministeriön näkökulma evaluointiin

Johdon päätös tulosten toimeenpanosta (PDF, 2 sivua, 116 kt)

PowerPoint -esitys evaluoinnin tuloksista

Evaluation on the Transition Process of Finnish-Vietnamese Cooperation in 2008-2020 (avautuu uuteen ikkunaan) (englanniksi, PDF, 10 sivua, 549 KB)

Webinaaritallenne

Jos haluat saada webinaaritallenteen, ota yhteyttä eva-11@formin.fi.