Venäjä: pakotteet

Euroopan komissio on 16. maaliskuuta julkaissut vastauksia Venäjään kohdistuvista pakotteista usein kysyttyihin kysymyksiin. Ohjeistusdokumentti on saatavissa komission verkkosivulta(Linkki toiselle verkkosivustolle) englanniksi.

Euroopan komissio päivittää jatkuvasti tietoa ja vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin seuraavalla verkkosivulla: Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine (Linkki toiselle verkkosivustolle)

Viimeisimmät muutokset

I. Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. sektoripakotejärjestelmä)

Sektorikohtaisia talouspakotteita laajennettiin neuvoston 4.6.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/884 ja asetuksella (EU) 2022/879. Nämä muutokset sisällytettiin neuvoston päätökseen 2014/512/YUTP ja asetukseen (EU) N:o 833/2014.

Uusilla pakotesäädöksillä asetettiin venäläiselle ja Venäjältä tuotavalle raakaöljylle ja öljyvalmisteille tuontikielto sekä kiellettiin näitä tuotteita koskevien, kolmansiin maihin suuntautuvien merikuljetusten vakuuttaminen ja jälleenvakuuttaminen. Tuontikieltoa ei tietyin ehdoin sovelleta ennen pakotteiden voimaantuloa tehtyjen sopimusten täytäntöönpanoon. Sitä ei myöskään tietyin ehdoin sovelleta kertaluontoisiin liiketoimiin, mikäli öljyn toimitus tehdään lähitulevaisuudessa.

Raakaöljyn osalta sovelletaan kuuden kuukauden siirtymäaikaa. Öljyjalosteiden osalta vastaava siirtymäaika on kahdeksan kuukautta. Tuontikieltoa ei sovelleta putkia pitkin kuljetettavaan raakaöljyyn. Putkia pitkin tuotua öljyä tai siitä valmistettuja jalosteita ei kuitenkaan saa siirtää, kuljettaa tai myydä toisiin jäsenmaihin tai kolmansiin maihin.

Venäjälle vienti kiellettiin tietyiltä teollisuudessa käytössä olevilta kemikaaleilta. Lisäksi laajennettiin taajuusmuuttajien vientikieltoa, ja kiellettiin tiettyjen bioteknologisten laitteiden vienti.

Rahoitussektorin pakotteita laajennettiin poistamalla kolme uutta venäläistä pankkia kansainvälisestä tiedonvaihtojärjestelmä SWIFT:istä.

Mediapakotteita laajennettiin koskemaan kolmea Venäjän valtion kontrolloimaa mediayhtiötä, joilta kielletään lähetystoiminta ja lähetystoimintaan osallistuminen sekä tiedonvälittäminen Euroopan unionin alueella, pois lukien mm. haastattelu- ja tutkimustoiminta. Lisäksi kielletään mainostaminen kaikissa pakotteiden alaisten mediayhtiöiden sisällöissä.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/884(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston asetus (EU) 2022/879(Linkki toiselle verkkosivustolle)

II. Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet (ns. henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmä)

Neuvoston 4.6.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/885 ja asetuksella (EU) 2022/880 otetaan käyttöön uusia poikkeuksia varojen jäädyttämisestä sekä kiellosta asettaa nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen saataville varoja ja taloudellisia resursseja. Lisäksi selvennetään ja vahvistetaan säännöksiä, jotka koskevat asetuksessa (EU) N:o 269/2014 säädettyjen toimenpiteiden rikkomisesta määrättäviä kansallisia seuraamuksia.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/885(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston asetus (EU) 2022/880(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston 3.6.2022 voimaan tulleen päätöksen (YUTP) 2022/883 liitteessä luetellut 65 henkilöä ja 18 yhteisöä lisätään päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon. Neuvoston 3.6.2022 voimaan tulleen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/878 liitteessä luetellut 65 henkilöä ja 18 yhteisöä lisätään asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/883(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/878(Linkki toiselle verkkosivustolle)

III. Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. Krimin ja Sevastopolin aluepakotejärjestelmä)

Neuvoston 22.6.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/962 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 23 päivään kesäkuuta 2023 saakka. Päätös 2014/386/YUTP muutetaan tämän mukaisesti.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/962(Linkki toiselle verkkosivustolle)

IV. Rajoittavat toimenpiteet vastauksena Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, itsenäisyyden tunnustamiseen ja määräykseen Venäjän asevoimien lähettämisestä kyseisille alueille (ns. Donetskin ja Luhanskin aluepakotejärjestelmä)

Tietyt selkeästi määritellyt elinten, henkilöiden, yhteisöjen, järjestöjen ja virastojen ryhmät vapautetaan rajoituksista, jotka koskevat tietyillä aloilla käytettävien tavaroiden ja teknologian kauppaa, tiettyjen kyseisiin tavaroihin ja teknologiaan liittyvien palvelujen ja avun tarjoamista sekä infrastruktuuriin

liittyvien palvelujen tarjoamista tietyillä aloilla, kun se on tarpeen yksinomaan humanitaarisia tarkoituksia varten Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia.

Lisäksi ja samaa tarkoitusta varten edellä mainitun vapautuksen ulkopuolelle jäävää humanitaarista toimintaa varten otetaan käyttöön poikkeusmekanismi.

Nämä muutokset toteutetaan neuvoston 14.4.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/628 ja asetuksella (EU) 2022/626.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/628(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston asetus (EU) 2022/626(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Ukrainan tilanteen johdosta Venäjään on kohdistettu rajoittavia toimenpiteitä usealla eri perusteella. Alla on kuvattu nämä neljä eri pakotejärjestelmää pääpiirteittäin.

I. Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. sektoripakotejärjestelmä)

EU:n neuvosto päätti ottaa käyttöön 1.8.2014 alkaen rajoittavia toimenpiteitä Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta. Toimenpiteet perustuvat neuvoston päätökseen 2014/512/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 833/2014(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Euroopan komissio on julkistanut 25.8.2017 päivitetyn tulkintaohjeen, joka koskee Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otettuja rajoittavia toimenpiteitä. Suomenkielinen ohje on saatavilla komission verkkosivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf).

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää luvan humanitaarisin perustein toteutettavalle lennolle tai muulle vastaavasta erityisestä syystä toteutettavalle lennolle (ks. valtioneuvoston asetus 144/2022(Linkki toiselle verkkosivustolle)). Valtion ilma-alukselle luvan voi myöntää aluevalvontalain (755/2000) 10 §:ssä tarkoitettu lupaviranomainen.

II. Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet  (ns. henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmä)

Pakotteet perustuvat 17.3.2014 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen 2014/145/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) N:o 269/2014(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Euroopan komissio julkaisi 19.6.2020 alla olevan lausunnon neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 2 artiklasta.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

 • Neuvoston asetuksen liitteessä I mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää, ja varojen tai taloudellisten resurssien luovuttaminen näille on kiellettyä.
 • Neuvosto voi lisätä luetteloon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä taikka Ukrainan vakautta tai turvallisuutta heikentävistä tai uhkaavista toimista vastuullisia henkilöitä ja heitä lähellä olevia henkilöitä tai yhteisöjä,
 • sellaisia yhteisöjä, jotka tukevat aineellisesti tai taloudellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia tai itsenäisyyttä,
 • sellaisia Krimillä tai Sevastopolissa sijaitsevia oikeushenkilöitä, joiden omistusoikeus on siirretty Ukrainan lainsäädännön vastaisesti ja sellaisia yhteisöjä, jotka ovat hyötyneet tällaisista siirroista,
 • sellaisia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka antavat aktiivisesti aineellista tai taloudellista tukea niille venäläisille päättäjille tai hyötyvät niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin ja Sevastopolin liittämisestä tai Itä-Ukrainan vakauden horjuttamisesta ja
 • sellaisia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka toteuttavat liiketoimia separatistiryhmien kanssa Ukrainan Donbassin alueella.

Matkustusrajoitteet

 • Neuvoston päätöksen liitteessä mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

III. Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. Krimin ja Sevastopolin aluepakotejärjestelmä)

Pakotteet perustuvat 24.6.2014 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen 2014/386/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) N:o 692/2014(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientirajoitukset

 • liikenteen, televiestinnän ja energian alojen infrastruktuurin luomiseen, hankintaan tai kehittämiseen käytettävien keskeisten laitteiden ja teknologian vienti Krimille ja Sevastopoliin tai siellä käytettäväksi on kiellettyä
 • öljy-, kaasu- ja mineraalivarantojen hyödyntämiseen käytettävien keskeisten laitteiden ja teknologian vienti Krimille tai Sevastopoliin tai siellä käytettäväksi on kiellettyä
 • edellä kuvattuihin toimintoihin liittyvän teknisen avun, rahoituksen ja muiden palveluiden tarjoaminen on kiellettyä
 • edellä tarkoitettujen sektoreiden infrastruktuuriin liittyvien välittäjä-, rakennus- ja insinööripalveluiden sekä teknisen avun tarjoaminen on kiellettyä
 • matkailualaan suoraan liittyvien palveluiden tarjoaminen Krimillä tai Sevastopolissa on kiellettyä; kielto koskee myös risteilypalveluita tarjoavien alusten saapumista asetuksessa erikseen lueteltuihin Krimin niemimaalla sijaitseviin satamiin.

Investointirajoitukset

 • investoiminen Krimillä tai Sevastopolissa sijaitseviin yrityksiin tai kiinteään omaisuuteen on kiellettyä
 • tällaisiin investointeihin liittyvien sijoituspalveluiden tarjoaminen on kiellettyä
 • investointikielto ei koske ennen 20.12.2014 tehtyjen sopimusten täyttämistä, jos aikeesta ilmoitetaan ulkoministeriölle vähintään viisi päivää ennen toimiin ryhtymistä

Tuontirajoitukset

 • Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tuotteet
 • tuontia koskevan rahoituksen, rahoitusavun, vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen

IV.  Rajoittavat toimenpiteet vastauksena Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, itsenäisyyden tunnustamiseen ja määräykseen Venäjän asevoimien lähettämisestä kyseisille alueille (ns. Donetskin ja Luhanskin aluepakotejärjestelmä)

Tämä on uusi Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueita koskeva pakotejärjestelmä.

Pakotteet perustuvat 24.2.2022 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2022/266(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) 2022/263(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Sisältö pääpiirteittäin

Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilta peräisin olevien tavaroiden tuonti Euroopan unioniin on kielletty, poikkeuksena kuitenkin tuotteet, joille Ukrainan hallitus on antanut alkuperätodistuksen.

Tietyillä aloilla Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla käytettävien tavaroiden ja teknologian kauppaa rajoitetaan.

Lisäksi Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden liikenne-, televiestintä- ja energia-alojen palvelut sekä öljyn, kaasun ja mineraalien etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon liittyvät palvelut sekä matkailutoimintaan liittyvät palvelut kielletään.