Venäjä: pakotteet

Euroopan komissio on julkaissut vastauksia Venäjään kohdistuvista pakotteista usein kysyttyihin kysymyksiin. Ohjeistusdokumentti on saatavissa komission verkkosivulta(Linkki toiselle verkkosivustolle) englanniksi.

Euroopan komissio päivittää jatkuvasti tietoa ja vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin seuraavalla verkkosivulla: Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Poikkeusluvat: Pakotteisiin liittyvän poikkeusluvan hakeminen

Viimeisimmät muutokset

I. Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. sektoripakotejärjestelmä)

Neuvoston 31.1.2023 voimaan tulleen päätöksen (YUTP) 2023/190 perusteella päätöksen 2014/512/YUTP 4 g artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2023 kaikkiin päätöksen (YUTP) 2022/2478 liitteessä olevassa 2 kohdassa tarkoitettuihin yhteisöihin.

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/190(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston 31.1.2023 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2023/191 tämän pakotejärjestelmän voimassaoloa jatketaan 31 päivään heinäkuuta 2023 saakka.

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/191(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston 31.1.2023 voimaan tulleen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2023/180 perusteella asetuksen (EU) N:o 833/2014 2 f artiklassa tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä olisi sovellettava 1 päivästä helmikuuta 2023 kaikkiin asetuksen (EU) 2022/2474 liitteessä V tarkoitettuihin yhteisöihin.

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/180(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston 17.12.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/2478 ja asetuksella (EU) 2022/2474 tehdään alla pääpiirteittäin kuvatusti muutoksia päätökseen 2014/512/YUTP ja asetukseen (EU) N:o 833/2014.

Vientikiellon piiriin lisätään Venäjän sotakoneistoa ja teollista kapasiteettia tukevia yrityksiä ja teknologiaa. Laajennetut kiellot koskevat kemiallisia ja biologisia laitteistoja, moottoreita, generaattoreita sekä elektroniikkaa ja tietotekniikkaa. Pakotteilla kielletään mainonta-, markkinatutkimus- ja mielipidemittauspalveluiden tarjoaminen sekä tuotetestaus- ja teknisten tarkastuspalveluiden tarjoaminen.

Venäjän energiasektoria koskeva investointikielto ulotetaan kattamaan myös kaivosteollisuus. Soveltamiskiellon ulkopuolelle jätetään kuitenkin muutamia EU-maille tärkeitä raaka-aineita, kuten alumiini, koboltti, rautamalmi ja nikkeli.

Lisäksi laajennetaan EU-kansalaisiin kohdistuvaa kieltoa toimia tiettyjen valtionyhtiöiden hallituksissa. Kielto koskee nyt kaikkia julkisomisteisten yhtiöiden ja niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevien yhtiöiden hallintoelimiä Venäjällä. Ulkoministeriön kansainvälisen oikeuden yksikön pakotetiimin on mahdollista myöntää toimintaan poikkeuslupa tietyin asetuksessa mainituin perustein.

Pakotteilla helpotetaan yritysten vetäytymistä Venäjältä. Ulkoministeriön kansainvälisen oikeuden yksikön pakotetiimi voi myöntää poikkeusluvan yrityksen pakotteiden alaisten tuotteiden myyntiin Venäjällä yrityksen poistuessa Venäjän markkinoilta.

Energian huoltovarmuuden takaamiseksi EU:ssa nesteytetyn maakaasun (LNG) varastoinnissa käytettävän kaasukonsentraatin tuonti Venäjältä sallitaan. Kaasukonsentraatin ostoista, tuonnista tai siirroista on raportoitava kahden viikon kuluessa ulkoministeriön vientivalvontayksikölle. Edelleen energian huoltovarmuuden takaamiseksi EU:ssa nesteytetyn maakaasun (LNG) varastoinnissa käytettävän kaasukonsentraatin tuonti Venäjältä sallitaan. Kaasukonsentraatin ostoista, tuonnista tai siirroista on raportoitava kahden viikon kuluessa ulkoministeriön vientivalvontayksikölle. Aiemmin asetetun metanolin tuontikiellon soveltamista lykätään kuudella kuukaudella kyseisen raaka-aineen saannin turvaamiseksi.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/2478(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston asetus (EU) 2022/2474(Linkki toiselle verkkosivustolle)

II. Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet (ns. henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmä)

Neuvoston 30.1.2023 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2023/193 lisätään yksi yhteisö päätöksen 2014/145/YUTP liitteeseen. Neuvoston 30.1.2023 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2023/192 lisätään yksi yhteisö asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteeseen I.

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/193(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/192(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston 16.12.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/2479 ja asetuksella (EU) 2022/2475 tehdään alla pääpiirteittäin kuvatusti muutoksia päätökseen 2014/145/YUTP ja asetukseen (EU) N:o 269/2014.

Muutoksiin sisältyy uusi määräaika poikkeukselle sallia tietyn luetteloon merkityn yhteisön tekemät luovutukset. Lisäksi laajennettiin poikkeus, joka koskee varojen jäädyttämistä ja kieltoa asettaa varoja ja taloudellisia resursseja tiettyjen henkilöiden ja yhteisöjen saataville, koskemaan kahta vastikään luetteloon merkittyä yhteisöä, jotta mahdollistetaan kyseisten yhteisöjen kanssa aiemmin tehtyjen toimien, sopimusten tai muiden sopimusten päättäminen.

Jotta voidaan puuttua edelleen elintarviketurvaan liittyviin huolenaiheisiin kolmansissa maissa, otetaan käyttöön uusi poikkeus, jonka nojalla tiettyjen henkilöiden, jotka olivat merkittävässä asemassa maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden, mukaan lukien vehnä ja lannoitteet, kansainvälisessä kaupassa ennen heidän sisällyttämistään luetteloon, jäädytettyjä varoja voidaan vapauttaa ja varoja ja taloudellisia resursseja voidaan asettaa heidän saatavilleen.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/2479(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston asetus (EU) 2022/2475(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston 16.12.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/2477 lisätään 141 henkilöä ja 49 yhteisöä päätöksen 2014/145/YUTP liitteeseen. Neuvoston 16.12.2022 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2022/2476 lisätään 141 henkilöä ja 49 yhteisöä asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteeseen I.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/2477(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2476(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston 12.12.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/2432 lisätään neljä henkilöä ja neljä yhteisöä päätöksen 2014/145/YUTP liitteeseen. Neuvoston 12.12.2022 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2022/2430 lisätään neljä henkilöä ja neljä yhteisöä asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteeseen I.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/2432(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2430(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston 14.11.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/2233 lisätään kaksi henkilöä ja kaksi yhteisöä päätöksen 2014/145/YUTP liitteeseen. Neuvoston 14.11.2022 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2022/2229 lisätään kaksi henkilöä ja kaksi yhteisöä asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteeseen I.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/2233(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2229(Linkki toiselle verkkosivustolle)

III. Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. Krimin ja Sevastopolin aluepakotejärjestelmä)

Neuvoston 6.10.2022 voimaan tulleella asetuksella (EU) 2022/1848 päivitetään asetuksen (EU) N:o 692/2014 liite I ja annetaan komissiolle valta muuttaa asetuksen (EU) N:o 692/2014 liitettä I.

Neuvoston asetus (EU) 2022/1848(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston 22.6.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/962 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 23 päivään kesäkuuta 2023 saakka. Päätös 2014/386/YUTP muutetaan tämän mukaisesti.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/962(Linkki toiselle verkkosivustolle)

IV. Rajoittavat toimenpiteet Venäjän federaation suorittaman tiettyjen Ukrainan alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, laittoman tunnustamisen, miehittämisen tai liittämisen johdosta (ns. uusi aluepakotejärjestelmä)

Neuvoston 7.10.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/1908 ja asetuksella (EU) 2022/1903 muutetaan tämän pakotejärjestelmän nimeä. Lisäksi tämän pakotejärjestelmän sisältämien rajoitusten maantieteellistä soveltamisalaa laajennetaan koskemaan kaikkia Ukrainan sellaisia alueita, jotka eivät ole hallituksen valvomia ja sijaitsevat Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueilla.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1908(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston asetus (EU) 2022/1903(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Tietyt selkeästi määritellyt elinten, henkilöiden, yhteisöjen, järjestöjen ja virastojen ryhmät vapautetaan rajoituksista, jotka koskevat tietyillä aloilla käytettävien tavaroiden ja teknologian kauppaa, tiettyjen kyseisiin tavaroihin ja teknologiaan liittyvien palvelujen ja avun tarjoamista sekä infrastruktuuriin

liittyvien palvelujen tarjoamista tietyillä aloilla, kun se on tarpeen yksinomaan humanitaarisia tarkoituksia varten Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia.

Lisäksi ja samaa tarkoitusta varten edellä mainitun vapautuksen ulkopuolelle jäävää humanitaarista toimintaa varten otetaan käyttöön poikkeusmekanismi.

Nämä muutokset toteutetaan neuvoston 14.4.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/628 ja asetuksella (EU) 2022/626.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/628(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston asetus (EU) 2022/626(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Ukrainan tilanteen johdosta Venäjään on kohdistettu  rajoittavia toimenpiteitä  usealla eri perusteella. Alla  on kuvattu nämä neljä  eri pakotejärjestelmää  pääpiirteittäin.

I. Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. sektoripakotejärjestelmä)

EU:n neuvosto päätti ottaa käyttöön 1.8.2014 alkaen rajoittavia toimenpiteitä Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta. Toimenpiteet perustuvat neuvoston päätökseen 2014/512/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 833/2014(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Euroopan komissio on julkistanut 25.8.2017 päivitetyn tulkintaohjeen, joka koskee Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otettuja rajoittavia toimenpiteitä. Suomenkielinen ohje on saatavilla komission verkkosivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf).

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää luvan humanitaarisin perustein toteutettavalle lennolle tai muulle vastaavasta erityisestä syystä toteutettavalle lennolle (ks. valtioneuvoston asetus 144/2022(Linkki toiselle verkkosivustolle)). Valtion ilma-alukselle luvan voi myöntää aluevalvontalain (755/2000) 10 §:ssä tarkoitettu lupaviranomainen.

II. Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet  (ns. henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmä)

Pakotteet perustuvat 17.3.2014 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen 2014/145/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) N:o 269/2014(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Euroopan komissio julkaisi 19.6.2020 alla olevan lausunnon neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 2 artiklasta.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

 • Neuvoston asetuksen liitteessä I mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää, ja varojen tai taloudellisten resurssien luovuttaminen näille on kiellettyä.
 • Neuvosto voi lisätä luetteloon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä taikka Ukrainan vakautta tai turvallisuutta heikentävistä tai uhkaavista toimista vastuullisia henkilöitä ja heitä lähellä olevia henkilöitä tai yhteisöjä,
 • sellaisia yhteisöjä, jotka tukevat aineellisesti tai taloudellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia tai itsenäisyyttä,
 • sellaisia Krimillä tai Sevastopolissa sijaitsevia oikeushenkilöitä, joiden omistusoikeus on siirretty Ukrainan lainsäädännön vastaisesti ja sellaisia yhteisöjä, jotka ovat hyötyneet tällaisista siirroista,
 • sellaisia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka antavat aktiivisesti aineellista tai taloudellista tukea niille venäläisille päättäjille tai hyötyvät niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin ja Sevastopolin liittämisestä tai Itä-Ukrainan vakauden horjuttamisesta ja
 • sellaisia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka toteuttavat liiketoimia separatistiryhmien kanssa Ukrainan Donbassin alueella.

Matkustusrajoitteet

 • Neuvoston päätöksen liitteessä mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

III. Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. Krimin ja Sevastopolin aluepakotejärjestelmä)

Pakotteet perustuvat 24.6.2014 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen 2014/386/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) N:o 692/2014(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientirajoitukset

 • liikenteen, televiestinnän ja energian alojen infrastruktuurin luomiseen, hankintaan tai kehittämiseen käytettävien keskeisten laitteiden ja teknologian vienti Krimille ja Sevastopoliin tai siellä käytettäväksi on kiellettyä
 • öljy-, kaasu- ja mineraalivarantojen hyödyntämiseen käytettävien keskeisten laitteiden ja teknologian vienti Krimille tai Sevastopoliin tai siellä käytettäväksi on kiellettyä
 • edellä kuvattuihin toimintoihin liittyvän teknisen avun, rahoituksen ja muiden palveluiden tarjoaminen on kiellettyä
 • edellä tarkoitettujen sektoreiden infrastruktuuriin liittyvien välittäjä-, rakennus- ja insinööripalveluiden sekä teknisen avun tarjoaminen on kiellettyä
 • matkailualaan suoraan liittyvien palveluiden tarjoaminen Krimillä tai Sevastopolissa on kiellettyä; kielto koskee myös risteilypalveluita tarjoavien alusten saapumista asetuksessa erikseen lueteltuihin Krimin niemimaalla sijaitseviin satamiin.

Investointirajoitukset

 • investoiminen Krimillä tai Sevastopolissa sijaitseviin yrityksiin tai kiinteään omaisuuteen on kiellettyä
 • tällaisiin investointeihin liittyvien sijoituspalveluiden tarjoaminen on kiellettyä
 • investointikielto ei koske ennen 20.12.2014 tehtyjen sopimusten täyttämistä, jos aikeesta ilmoitetaan ulkoministeriölle vähintään viisi päivää ennen toimiin ryhtymistä

Tuontirajoitukset

 • Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tuotteet
 • tuontia koskevan rahoituksen, rahoitusavun, vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen

IV. Rajoittavat toimenpiteet Venäjän federaation suorittaman tiettyjen Ukrainan alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, laittoman tunnustamisen, miehittämisen tai liittämisen johdosta (ns. uusi aluepakotejärjestelmä)

Tämä on uusi Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueita koskeva pakotejärjestelmä.

Pakotteet perustuvat 24.2.2022 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2022/266(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) 2022/263(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Sisältö pääpiirteittäin

Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilta peräisin olevien tavaroiden tuonti Euroopan unioniin on kielletty, poikkeuksena kuitenkin tuotteet, joille Ukrainan hallitus on antanut alkuperätodistuksen.

Tietyillä aloilla Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla käytettävien tavaroiden ja teknologian kauppaa rajoitetaan.

Lisäksi Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden liikenne-, televiestintä- ja energia-alojen palvelut sekä öljyn, kaasun ja mineraalien etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon liittyvät palvelut sekä matkailutoimintaan liittyvät palvelut kielletään.