Valinnainen pöytäkirja kansallisesta ja kansainvälisestä valvontajärjestelmästä (2002)

Pöytäkirjalla (CAT-OP) perustetaan kidutuksen vastaisen komitean alakomitea (Subcommittee on the Prevention of Torture, SPT), joka vierailee paikoissa, joissa pidetään tai voidaan pitää vapaudenriiston kohteeksi joutuneita henkilöitä. 

YK:n yleiskokous hyväksyi kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan kansallisesta ja kansainvälisestä valvontajärjestelmästä joulukuussa 2002. Pöytäkirja tuli kansainvälisesti voimaan kesäkuussa 2006. 

Valtiot velvoitetaan nimeämään tai perustamaan kansallinen valvontajärjestelmä kidutuksen ehkäisemiseksi asianomaisessa valtiossa (National Preventive Mechanism, NPM).  Suomessa kansallisena valvontaelimenä toimii eduskunnan oikeusasiamies(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Pöytäkirja tuli Suomen osalta voimaan 7.11.2014; laki kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta (SopS 92/2014(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)) ja valtioneuvoston asetus kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voimaantulosta (SopS 93/2014(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)).

Perustietoa, mm. voimaantulo- ja osapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)
 

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa

Ajankohtaista aiheesta