Ohjeistusta Venäjän vientirajoitusten poikkeusten käytön ilmoittamisesta ja vientilupien hakemisesta

Ulkoministeriö antaa lisäohjeistusta liittyen 26.2.2022 voimaanastuneisiin Venäjää koskeviin pakotteisiin ja vientivalvontamääräyksiin asetuksessa (EU) 2022/328.

Asetuksen (EU) 833/2014, jota on muutettu asetuksella (EU) 2022/328(Linkki toiselle web-sivustolle.), artiklan 2a laajat vientirajoitukset sisältävät tiettyjä tarkkarajaisia poikkeuksia.

Artiklan 2a kohdan 3 mukaisesti tuotteita voi viedä Venäjälle seuraaviin tarkoituksiin ilmoittamalla poikkeuksen käytöstä ulkoministeriölle 30 päivän kuluessa ensimmäisestä viennistä, eikä erillistä vientilupaa tarvita näissä tapauksissa:

 1. humanitaarisia tarkoituksia tai terveyskriisejä varten tai sellaisen tapahtuman kiireellistä estämistä tai lieventämistä varten, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön, tai luonnonkatastrofeihin reagoimiseksi,
 2. lääketieteellisiä tai farmaseuttisia tarkoituksia varten,
 3. uutisvälineiden käyttöön väliaikaisesti vietyinä,
 4. ohjelmistopäivityksiin, tai
 5. kuluttajien viestintälaitteina käytettäväksi.

Ilmoitus ulkoministeriölle tehdään oheisella lomakkeella, lomake täytetään sähköisesti tekstinkäsittelyohjelmassa ja lähetetään osoitteeseen RU.vienti.ilmoitus.UM@formin.fi viimeistään 30 päivän kuluessa ensimmäisestä vientitapahtumasta. Ilmoituksen lisäksi poikkeusten käytöstä on mainittava tulli-ilmoituksessa.

Huomaathan, että seuraavissa tapauksissa ei tarvita erillistä ilmoitusta eikä vientilupaa, mutta poikkeusten käytöstä on mainittava tulli-ilmoituksessa:

 1. Venäjällä olevien luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, lukuun ottamatta Venäjän hallitusta ja sen määräysvallassa suoraan tai välillisesti olevia yrityksiä, kyberturvallisuuden ja tietoturvan varmistamiseen, tai
 2. Venäjälle matkustavien luonnollisten henkilöiden tai heidän mukanaan matkustavien perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön, ja rajoittuen heidän omistuksessaan oleviin henkilökohtaisiin tavaroihin, koti-irtaimistoon, ajoneuvoihin tai työvälineisiin, joita ei ole tarkoitettu myyntiin.

Mikäli nämä poikkeukset eivät päde ja tuote kuuluu asetuksen (EU) 833/2014, jota on muutettu asetuksella (EU) 2022/328(Linkki toiselle web-sivustolle.), liitteeseen VII, vienti vaatii vientiluvan. Siirtymäaikana (ennen 1.5.2022) vientilupia voi hakea, jos kauppasopimus on laadittu ennen 26.2.2022. Hakijan täytyy perustella, miksi vienti tulisi siirtymäaikana hyväksyä. Siirtymäajan jälkeen (1.5.2022 alkaen), lupa voidaan myöntää ainoastaan tapauksissa, joissa tuotteet päätyvät seuraaviin käyttöihin:

 1. unionin, jäsenvaltioiden hallitusten ja Venäjän hallituksen puhtaasti siviiliasioissa tekemää yhteistyötä varten,
 2. avaruusohjelmiin liittyvään hallitustenväliseen yhteistyöhön,
 3. siviilikäyttöön tarkoitettujen ydinvoimavarojen toimintaan, huoltoon, polttoaineen uudelleenkäsittelyyn ja turvallisuuteen, sekä ydinalan siviiliyhteistyöhön erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen alalla,
 4. meriturvallisuuteen,
 5. siviilialan televiestintäverkkoja varten, mukaan lukien internetpalvelujen tarjoaminen,
 6. sellaisten yhteisöjen yksinomaiseen käyttöön, jotka ovat jonkin jäsenvaltion tai kumppanimaan lainsäädännön mukaisesti perustetun tai muodostetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen yksinomaisessa tai yhteisessä määräysvallassa, tai
 7. unionin, jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden diplomaattiedustustoille, mukaan lukien suurlähetystöt ja muut edustustot.

Vientilupaa haetaan ulkoministeriön sähköisestä asiointipalvelusta samoin kuten kaksikäyttötuotteiden vientilupia. Lisää ohjeita osoitteesta http://www.um.fi/vientiluvan-hakeminen