Pakotteet maittain

Zimbabwe: pakotteet

Zimbabwe: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 20.2.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2021/258 jatketaan Zimbabwen tilanteen johdosta määrättyjä rajoittavia toimenpiteitä 20 päivään helmikuuta 2022 saakka. Neuvoston päätöksellä (YUTP) 2021/258 muutetaan päätöksen 2011/101/YUTP sisältöä päätöksen (YUTP) 2021/258 liitteiden I ja II mukaisesti. Komission 20.2.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/253 muutetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 314/2004 liitettä III täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/253 liitteen mukaisesti. Neuvoston 20.2.2021 voimaan tulleella asetuksella (EU) 2021/251 poistetaan asetuksen (EY) N:o 314/2004 liitteestä IV yksi merkintä.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteina olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu asetuksen (EY) N:o 314/2004 6 artiklan 1 kohtaan.

 

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/258(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/253(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

Neuvoston asetus (EU) 2021/251(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2011/101/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 314/2004(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet,) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus
  • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet sekä näihin liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • Zimbabwen hallituksen jäsenten, heitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen sekä muiden demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltioperiaatetta vakavasti heikentäviin toimiin Zimbabwessa osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja 

Matkustusrajoitteet

  • Zimbabwen hallituksen jäsenet, heitä lähellä olevat henkilöt, sekä muut demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltioperiaatetta vakavasti heikentäviin toimiin Zimbabwessa osallistuvat henkilöt.