Sudan: pakotteet

Viimeisimmät muutokset

I. Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä tahoja koskeva pakotejärjestelmä (YK:n asettama)

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2664 (2022) kehotetaan humanitaarisen vapautuksen perusteella toimivia avun tarjoajia pyrkimään kohtuullisessa määrin minimoimaan pakotteilla kiellettyjen etuuksien kertyminen joko suoran tai välillisen toimittamisen tai siirtojen seurauksena nimetyille henkilöille tai yhteisöille, myös vahvistamalla avun tarjoajien riskinhallintaa ja huolellisuusvelvoitestrategioita ja -prosesseja.

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2664 (2022) mukaista varojen jäädyttämistoimenpiteitä koskevaa humanitaarista vapautusta sovelletaan myös tapauksissa, joissa unioni päättää hyväksyä varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttämistä koskevia täydentäviä toimenpiteitä YK:n turvallisuusneuvoston tai sen pakotekomiteoiden päättämien toimenpiteiden lisäksi.

Yllä olevan mukaisesti neuvoston 4.4.2023 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2023/726 tehdään muutokset päätökseen 2014/450/YUTP ja neuvoston 4.4.2023 voimaan tulleella asetuksella (EU) 2023/720 asetukseen (EU) N:o 747/2014.

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/726(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston asetus (EU) 2023/720(Linkki toiselle web-sivustolle.)

II. Sudanin vakautta ja poliittista siirtymää heikentävien toimenpiteiden johdosta annettu pakotejärjestelmä

Euroopan Unionin neuvosto on 12.10.2023 voimaan tulleella päätöksellään (YUTP) 2023/2135 vahvistanut puitteet uudelle pakotejärjestelmälle, joka koskee Sudanin vakautta ja poliittista siirtymää heikentäviä toimia. Kyseinen pakotejärjestelmä perustettiin samana päivänä 12.10.2023 voimaan tulleella neuvoston asetuksella (EU) 2023/2147.

Edellä mainitussa päätöksessä ja asetuksessa säädetään matkustuskiellosta, varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä sekä kiellosta asettaa varoja ja taloudellisia resursseja tiettyjen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville. Kyseisten rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevat henkilöt, yhteisöt ja elimet luetellaan kyseisen päätöksen liitteessä.

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/2135(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston asetus (EU) 2023/2147(Linkki toiselle web-sivustolle.)

 

Tällä hetkellä EU on kohdistanut Sudaniin kaksi pakotejärjestelmää, jotka on kuvattu alla pääpiirteittäin.

I. Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä tahoja koskeva pakotejärjestelmä (YK:n asettama)

Tausta

Tämä pakotejärjestelmä perustuu alun perin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin 1556 (v. 2004) ja 1591 (v. 2005). Euroopan unionin neuvosto on saattanut kyseiset päätöslauselmat täytäntöön yhteisellä kannalla 2005/411/YUTP ja asetuksella (EY) N:o 1184/2005. Asevientikielto laajennettiin koskemaan Etelä-Sudania päätöksellä 2011/423/YUTP.

Tämä pakotejärjestelmä perustuu myös neuvoston päätökseen 2014/450/YUTP(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 747/2014(Linkki toiselle web-sivustolle.) (sekä niihin myöhemmin tehtyihin muutoksiin), joilla Sudania koskevat toimenpiteet erotettiin toisistaan ja sisällytettiin yhteen säädökseen.

Lue pakotesäädösten hakuohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen ja luovutuskielto

  • kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden henkilöiden varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustuskielto

  • kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet henkilöt

II. Sudanin vakautta ja poliittista siirtymää heikentävien toimenpiteiden johdosta annettu pakotejärjestelmä

Tausta

EU on perustanut vuonna 2023 uuden pakotejärjestelmän Sudanin vakautta ja poliittista siirtymää heikentävien toimenpiteiden johdosta. Tämä pakotejärjestelmä perustuu neuvoston päätökseen (YUTP) 2023/2135 (Linkki toiselle web-sivustolle.)ja asetukseen (EU) 2023/2147(Linkki toiselle web-sivustolle.) (sekä niihin myöhemmin tehtyihin muutoksiin).

Lue pakotesäädösten hakuohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen ja luovutuskielto

  • pakotteiden kohteena oleville henkilöille ja yhteisöille kuuluvat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi

Matkustuskielto

  • pakotteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku EU:ssa tulee estää