Pakotteet maittain

Sudan: pakotteet

Sudan: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 28.3.2018 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2018/516 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/512 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 14.3.2018 tekemä päätös ja muutetaan kolmen rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevan henkilön tunnistetietoja. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja niille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi pakotteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää. Komission 9.7.2019 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/1163 korvataan Sudanin rajoittavia toimenpiteitä koskevan asetuksen (EU) N:o 747/2014 liite II asetuksen (EU) 2019/1163 liitteessä olevalla luettelolla.

Tausta

Lue tämä ohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2014/450/YUTPLinkki toiselle web-sivustolle. ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 747/2014Linkki toiselle web-sivustolle. niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden henkilöiden varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet henkilöt