Pakotteet maittain

Somalia: pakotteet

Somalia: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 12.12.2018 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2018/1945 ja asetuksella (EU) 2018/1933 huomioidaan EU-säädöksissä YK:n turvallisuusneuvoston 14.11.2018 hyväksymän päätöslauselman 2444 (2018) mukainen tarkennus, jonka mukaisesti pakotteita voidaan kohdistaa myös seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa sisältäviä toimia suunnitteleviin, johtaviin ja toteuttaviin tahoihin. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

 

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2010/231/YUTP ja neuvoston asetuksiin (EU) N:o 356/2010 ja (EY) N:o 147/2003 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin tai sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus, ellei niiden käyttötarkoitus ole yhdenmukainen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien kanssa

Tuontikiellot

  • puuhiili ja sen tuontiin liittyvä rahoitus ja vakuutukset

Varojen jäädyttäminen

  • mm. Somalian rauhaa uhkaavien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin toimiin syyllistyneiden ja humanitaarisen avun perillepääsyä estävien sekä aseivientikieltoa rikkoneiden henkilöiden ja niitä lähellä olevien ytheisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • mm. Somalian rauhaa uhkaavat ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin toimiin syyllistyneet ja humanitaarisen avun perillepääsyä estävät sekä asevientikieltoa rikkovat henkilöt

Liikennerajoitteet

  • etukäteistiedonvaatimus koskien tiettyjä rahteja Somaliaan ja Somaliasta