Pakotteet maittain

Somalia: pakotteet

Somalia: pakotteet

Viimeisin muutos

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 15.11.2019 päätöslauselman 2498(2019), jossa vahvistetaan Somaliaa koskeva yleinen ja täysimääräinen asevientikielto ja muutetaan poikkeuksia, etukäteishyväksyntiä ja ilmoituksia, joita sovelletaan Somaliaan suuntautuviin aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden toimituksiin. Päätöslauselmassa vahvistetaan puuhiilen tuontikielto Somaliasta sekä otetaan käyttöön omatekoisten räjähteiden komponenttien myyntiä, toimittamista ja siirtämistä Somaliaan koskevia rajoitteita. EU:n päätöstä 2010/231/YUTP ja asetusta (EY) N:o 147/2003 on muutettu edellä kuvatun mukaisesti.

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2010/231/YUTP ja neuvoston asetuksiin (EU) N:o 356/2010 ja (EY) N:o 147/2003 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin tai sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus, ellei niiden käyttötarkoitus ole yhdenmukainen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien kanssa

Tuontikiellot

  • puuhiili ja sen tuontiin liittyvä rahoitus ja vakuutukset

Varojen jäädyttäminen

  • mm. Somalian rauhaa uhkaavien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin toimiin syyllistyneiden ja humanitaarisen avun perillepääsyä estävien sekä aseivientikieltoa rikkoneiden henkilöiden ja niitä lähellä olevien ytheisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

  • mm. Somalian rauhaa uhkaavat ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin toimiin syyllistyneet ja humanitaarisen avun perillepääsyä estävät sekä asevientikieltoa rikkovat henkilöt

Liikennerajoitteet

  • etukäteistiedonvaatimus koskien tiettyjä rahteja Somaliaan ja Somaliasta