Pakotteet maittain

Keski-Afrikan tasavalta: pakotteet

Keski-Afrikan tasavalta: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 23.9.2019 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2019/1576 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/1574 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 6.9.2019 tekemä päätös, jolla täydennetään tietoja yhden sellaisen henkilön osalta, johon kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, ja tehdään tätä koskevat muutokset päätöksen 2013/798/YUTP liitteeseen ja asetuksen (EU) N:o 224/2014 liitteeseen I. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi luettelossa mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Täytäntöönpanoasetus

Täytäntöönpanopäätös

Tausta

Lue tämä ohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin

YK:n turvallisuusneuvosto määräsi Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistuvasta asevientikiellosta 5.12.2013 päätöslauselmalla 2127 (2013). Euroopan unionissa pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2013/798/YUTP ja asetukseen (EU) N:o 224/2014 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus

Varojen jäädyttäminen

  • Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin osallistuvat henkilöt ja yhteisöt
  • asevientikieltoa rikkovat henkilöt ja yhteisöt
  • ihmisoikeusloukkauksiin tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin Keski-Afrikan tasavallassa osallistuneet henkilöt ja yhteisöt

Matkustusrajoitteet

  • Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin osallistuvat henkilöt
  • asevientikieltoa rikkovat henkilöt
  • ihmisoikeusloukkauksiin tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin tekoihin Keski-Afrikan tasavallassa osallistuneet henkilöt