Pakotteet maittain

Irak: pakotteet

Irak: pakotteet

Viimeisin muutos

Komission 29.6.2019 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/1103 poistetaan YK:n turvallisuusneuvoston pakotekomitean 24.6.2019 tekemän päätöksen mukaisesti 17 yhteisöä asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteestä III. Liitteessä luetelluille henkilöille ja yhteisöille kuuluvat varat jäädytetään, mikäli ne sijaitsivat Irakin ulkopuolella 22.5.2003.

Täytäntöönpanoasetus

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston yhteiseen kantaan 2003/495/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1210/2003 sekä (EY) N:o 3541/92 myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet), ellei käyttötarkoitus ole yhdenmukainen YK:n turvallisuuneuvoston päätöslauselmien kanssa
  • tietyt irakilaista alkuperää olevat arkeologisesti, historiallisesti, kulttuurisesti, tieteellisesti tai uskonnollisesti merkittävät esineet, jos ne alunperin viety Irakista laittomasti

Tuontikiellot

  • tietyt irakilaista alkuperää olevat arkeologisesti, historiallisesti, kulttuurisesti, tieteellisesti tai uskonnollisesti merkittävät esineet, jos ne on alunperin viety Irakista laittomasti

Varojen jäädyttäminen

  • eräiden Saddam Hussein hallintoon kuuluneiden ja sitä lähellä olleiden henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa heille varoja
  • eräiden muiden tällaisten henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen, jos varat on siirretty Irakin ulkopuolelle ennen 22.5.2003

 Muut rajoitteet

  • kielto täyttää  korvaus- ja muita vaatimuksia, jotka perustuvat sellaisiin sopimuksiin, joiden täytäntöönpano estettiin YK:n turvallisuusneuvoston pakotteita koskevalla päätöslauselmalla 661 (1990)