Pakotteet maittain

Irak: pakotteet

Irak: pakotteet

Viimeisimmät muutokset

Komission 15.9.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1472 muutetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 sisältöä siten, että asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteestä III poistetaan 28 yhteisöä.

Komission 28.9.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1715 muutetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 sisältöä siten, että asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteestä III poistetaan yksi yhteisö.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä. Tämän lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti liitteessä IV lueteltujen luonnollisten tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 4 artiklan 1 ja 2 kohtaan.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1472(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1715(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin (avautuu uuteen ikkunaan)

Pakotteet perustuvat neuvoston yhteiseen kantaan 2003/495/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1210/2003(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) sekä (EY) N:o 3541/92(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

  • aseet (ja muut puolustustarvikkeet), ellei käyttötarkoitus ole yhdenmukainen YK:n turvallisuuneuvoston päätöslauselmien kanssa
  • tietyt irakilaista alkuperää olevat arkeologisesti, historiallisesti, kulttuurisesti, tieteellisesti tai uskonnollisesti merkittävät esineet, jos ne alunperin viety Irakista laittomasti

Tuontikiellot

  • tietyt irakilaista alkuperää olevat arkeologisesti, historiallisesti, kulttuurisesti, tieteellisesti tai uskonnollisesti merkittävät esineet, jos ne on alunperin viety Irakista laittomasti

Varojen jäädyttäminen

  • eräiden Saddam Hussein hallintoon kuuluneiden ja sitä lähellä olleiden henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa heille varoja
  • eräiden muiden tällaisten henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen, jos varat on siirretty Irakin ulkopuolelle ennen 22.5.2003

 Muut rajoitteet

  • kielto täyttää  korvaus- ja muita vaatimuksia, jotka perustuvat sellaisiin sopimuksiin, joiden täytäntöönpano estettiin YK:n turvallisuusneuvoston pakotteita koskevalla päätöslauselmalla 661 (1990)