Matkustussuosituksia päivitetään jälleen maakohtaisesti

Ulkoministeriö päivittää jatkossa matkustustiedotteita jälleen maakohtaisesti. Päivityksissä huomioidaan edelleen THLn suositukset koronaviruspandemian osalta sekä maiden yleinen turvallisuustilanne.

Lue lisää
22.11.2021

Myanmar: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Poistu välittömästi maasta

Muut turvallisuustason tiedot

Poistu maasta välittömästi olemassa olevilla yhteyksillä. Pyydä tarvittaessa lisätietoa lentovaihtoehdoista ja lentomatkustamisen vaatimuksista suurlähetystöltä.

Ajankohtaista

Myanmarin asevoimat julisti 1. helmikuuta poikkeustilan ja otti vallan. Aikaisemman hallituksen jäseniä on pidätetty tai asetettu kotiarestiin. Poliisin ja armeijan läsnäolo ja valvonta kautta maan on lisääntynyt. Puhelin- ja internetyhteyksiä on katkaistu ajoittain, pankkisektori on ollut merkittävissä toimintavaikeuksissa, julkinen sairaanhoito on lähes pysähdyksissä, tavaran maahantuonti on hidastunut ja näin ollen tarvikkeiden saatavuus heikentynyt.

Turvallisuustilanne on merkittävästi heikentynyt vallankaappauksen jälkeen. Laaja kansalaistottelemattomuusliike on sulkenut tai vaikeuttanut monia yhteiskunnan toimintoja (pankit, tavaran maahantuonti, julkiset sairaalat). Väkivaltaisuudet asevoimien vastustajia kohtaan ovat eskaloituneet. Poistu maasta olemassa olevilla lentoyhteyksillä.

Älä ota tallenteita poliisi- tai sotilashenkilökunnasta, mielenosoituksista tai sotilaskohteista. Maasta poistumisen yhteydessä asevoimien hallinto on ryhtynyt tarkastamaan matkustajien puhelimissa ja/tai tietokoneilla olevaa materiaalia.

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Myanmarin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta (https://finlandabroad.fi/web/mmr/etusivu(Linkki toiselle verkkosivustolle)) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Turvallisuustilanne on merkittävästi heikentynyt vallankaappauksen jälkeen. Turvallisuusjoukkojen otteet asevoimien vastustajia vastaan ovat kiristyneet ja väkivaltaa esiintyy yhä enemmän. Poliisi ja asevoimat käyttävät enenevässä määrin kovia luoteja ja jopa kranaatteja väkijoukkoja vastaan. Vältä suosittuja mielenosoituspaikkoja ja rajoita ulkona liikkumista. Huomioi myös asevoimien hallinnon asettamat ulkonaliikkumiskiellot, lisääntyneet kotietsinnät ja niiden aikana tapahtuva silmitön väkivalta sekä pidätykset. Vallankaappauksen jäljiltä ulkomaalaisvastaisuus on tiettyjen ryhmien mielenosoituksissa lisääntynyt, joten erityistä varovaisuutta on syytä noudattaa. Myös asevoimia vastustavien tahojen otteet ovat koventuneet ja käytössä on entistä enemmän voimakeinoja. Todennäköisyys joutua osalliseksi selkkauksiin on kasvanut.

Myanmarissa on esiintynyt viime aikoina lisäksi uskontokuntien välisiä levottomuuksia. Eri puolilla maata saattaa aika ajoin tulla voimaan alueellisia poikkeuksellisia määräyksiä.

Selvitä etukäteen suunnittelemasi matkakohteen tilanne. Useille alueille tarvitaan edelleen erillinen matkustuslupa. Maassa laajemmalti matkustamista aikovia kehotetaan tarkistamaan maan viranomaisilta, missä liikkuminen on sallittua. Konfliktialueilla on huomioitava myös maamiinojen vaara.

Katso luettelo alueista, joille matkailija tarvitsee erillisen matkustusluvan Myanmarin hotelli- ja turismiministeriön verkkosivuilta (englanniksi, https://tourism.gov.mm/traveller-tips/(Linkki toiselle verkkosivustolle)).

Erityiset turvallisuusriskit

Joillekin alueille Myanmarissa tarvitaan erityinen matkustuslupa. Ajantasainen luettelo löytyy Myanmarin hotelli- ja turismiministeriön verkkosivuilta (englanniksi, https://tourism.gov.mm/traveller-tips/(Linkki toiselle verkkosivustolle)).

Myanmarissa on viime aikoina esiintynyt yksittäisiä etnisten aseellisten ryhmittymien tekemiä terrori-iskuja ja riski iskuihin jatkuu tulevaisuudessakin. Toistaiseksi iskuja ei ole kohdistettu ulkomaalaisiin tai suosittuihin turistikohteisiin, mutta vaaraa ei voida poissulkea.

Rikollisuus

Myanmarissa ulkomaalaisiin kohdistuneet rikokset ovat harvinaisia, mutta matkailun kasvaessa omaisuusrikokset ovat lisääntymässä.

Myanmar on maailman toiseksi suurin oopiumin tuottajamaa ja Shanin osavaltio Aasian suurin synteettisten huumeiden tuotantoalue. Pääosa unikonviljelystä ja oopiumin tuotannosta tapahtuu Shanin osavaltion alueella. Rangaistukset huumausaineiden hallussapidosta ja myynnistä voivat olla erittäin kovia.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenteessä sattuvat onnettomuudet ovat suurin riski matkailijalle Myanmarissa. Suurta varovaisuutta suositellaan, ja varsinkin jalankulkijoiden tulee olla varovaisia katuja ylittäessään. Liikenneonnettomuuden sattuessa on syytä huomioida, että vain tietyt sairaalat ottavat loukkaantuneita hoidettavaksi. Erityisesti sadekaudella toukokuusta lokakuuhun tiet, sillat ja junaraiteet saattavat vaurioitua. Autot ovat usein huonokuntoisia ja kuskien ajotaito voi olla puutteellinen. Matkusta maanteitse ainoastaan päiväsaikaan.

Maateitse liikuttaessa on tarpeen huomioida maamiinojen vaara erityisesti maaseudulla konfliktialueilla ja niiden lähistöllä. Maan raja-alueet ovat suurelta osin konfliktialueita, joten maahan saapuminen/poistuminen maateitse tulee suunnitella huolellisesti ja ottaa huomioon mahdolliset aseelliset selkkaukset alueella.

Myanmarissa on runsaasti katvealueita, joilla kännykkä- ja tietoliikenneyhteydet eivät toimi lainkaan. Suomalaisten kännyköiden roaming toimii verkosta riippuen.

Luonnonolot

Myanmarissa esiintyy maanjäristyksiä. Matkustajia kehotetaan noudattamaan paikallisten viranomaisten ohjeita vaaratilanteissa ja tutustumaan ennalta evakuointireitteihin hotellista tai muusta majoituspaikasta sekä seuraamaan matkanjärjestäjän asiaa koskevia tiedotteita.

Sadekaudella (touko-lokakuu) on syytä varautua hirmumyrskyihin rannikkoalueilla ja maanvyörymiin koko maassa. Maan heikko tie- ja raideliikenneinfrastruktuuri kärsii usein sadekauden aiheuttamista vaurioista. Sadekautta edeltävällä kuumalla kaudella koko maassa on usein laajamittaisia sähkökatkoja. Sähkönjakelussa on katkoja ympäri vuoden.

Säätietoa on saatavilla esimerkiksi kansainväliseltä äärisääolosuhteita seuraavan keskuksen verkkosivuilta (englanniksi, https://severe.worldweather.org/(Linkki toiselle verkkosivustolle)) ja Myanmarin meteorologian ja hydrologian osaston verkkosivuilta (englanniksi, https://www.moezala.gov.mm/(Linkki toiselle verkkosivustolle)).

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Hygienian taso Myanmarissa on heikkoa. Katuravintoloissa syömistä ei suositella ja vesijohtovettä ei tule juoda. Vatsatautiin kehotetaan varautumaan esim. lääkkeitä mukaan ottamalla.

Sairaaloiden taso on heikko ja vallankaappauksen myötä julkiset sairaalat ovat käytännössä toimintakyvyttömiä. Yangonissa toimiva thaimaalaisen Samitivej International -sairaalan hallinnoima Parami International Clinic on Myanmarissa asuvien ulkomaalaisten paljon käyttämä sairaala.

Matkustajia suositellaan varustautumaan kuitenkin tarpeellisin omin lääkkein ja ensiaputarvikkein. Passi on syytä pitää mukana Yangonin ulkopuolella. Mahdollinen evakuointi ulkomaille hoitoon voi tapahtua vain, jos passi on mukana.

Myanmarissa on alueita, joilla on normaaliakin suurempi malaria- ja denguekuumeriski.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maan lait ja käytännöt

Myanmarissa voi saada kuolemanrangaistuksen huumeiden valmistuksesta, salakuljetuksesta tai kaupasta. Tuomiot hyvin pienienkin määrien hallussapidosta ovat pitkiä.

Virastojen ja virkapukuisten henkilöiden, kuten sotilaiden valokuvaaminen on rangaistuksen uhalla kiellettyä.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Yangonin-suurlähetystö

Nordic house, No.3,
Pyay Road, 6 Miles,
Hlaing Township
YANGON
MYANMAR
+95 1 751 3175
sanomat.YAN@formin.fi

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista 4 M:ää

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat