YK:n lapsen oikeuksien komitean ratkaisu Al-Holin leiriä koskevassa asiassa

YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi 12. syyskuuta 2022 ratkaisun Suomea vastaan tehdyssä valitusasiassa, joka koskee Al-Holin leirillä Syyrian koillisosassa olleita suomalaislapsia. Ratkaisu tuli julkiseksi 12. lokakuuta 2022. Valituksen olivat tehneet eräiden Al-Holin leirillä olleiden lasten sukulaiset. Komitea katsoo ratkaisussaan, että Suomi on loukannut lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohtaa (oikeus elämään) ja 37 artiklan a alakohtaa (kidutuksen ja julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rankaisun kielto).

Komitea toteaa, että Suomella on kyky suojella lapsia ryhtymällä toimenpiteisiin heidän palauttamisekseen tai tarjoamalla konsuliapua. Komitea katsoo myös, että todistetut väitteet elinoloista, mukaan lukien ruoan ja veden puute, muodostavat välittömän ja ennakoitavissa olevan uhan kaikkien Al-Holin leirillä olevien lasten hengelle. Komitean mukaan Suomi on laiminlyönyt lasten suojelemisen, mistä seuraa yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohdan loukkaus.

Lisäksi komitea katsoo, että lasten pitkäaikainen säilöönotto kuvatuissa hengenvaarallisissa olosuhteissa, erityisesti terveydenhuollon, ruoan, veden, saniteettitilojen ja koulutuksen puute, on yleissopimuksen 37 artiklan a kohdan tarkoittamaa julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistus. Komitean mukaan Suomi on ollut tietoinen näistä olosuhteista ja kykenevä ryhtymään toimenpiteisiin. Suomella on siten positiivinen velvollisuus suojella lapsia paitsi heidän oikeutta elämään koskevalta välittömältä vaaralta myös julmalta, epäinhimilliseltä tai halventavalta kohtelulta.

Komitean ratkaisun mukaan Suomi on velvollinen myöntämään asianmukaisen hyvityksen valittajille ja lapsiuhreille heidän kärsimistään loukkauksista ja estämään vastaavien loukkausten tapahtumisen tulevaisuudessa. Tässä tarkoituksessa Suomen tulee ryhtyä, vilpittömässä mielessä toimien, kiireellisiin positiivisiin toimiin lasten palauttamiseksi ja tukea jokaisen kotimaahan palautetun tai uudelleensijoitetun lapsen kotouttamista tai uudelleensijoittamista. Tällä välin Suomen on ryhdyttävä lisätoimenpiteisiin lasten elämään, selviytymiseen ja kehitykseen kohdistuvien riskien lieventämiseksi heidän ollessaan Koillis-Syyriassa.

Suomen tulee raportoida komitealle 180 päivän kuluessa niistä toimenpiteistä, joihin ratkaisun johdosta on ryhdytty.

Lapsen oikeuksien komitean ratkaisu (englanniksi, pdf)

Lisätietoja

  • Krista Oinonen, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikön päällikkö, puh. 0295 351 172
  • Jussi Tanner, konsulipäällikkö, puh. 0295 350 246.
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.