Hanketuki 2021–2024 myönnetty: Suomalaisten kansalaisjärjestöjen hankkeilla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntia kehitysmaissa

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 25 miljoonaa euroa hanketukea vuosille 2021–2024 suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön kehitysmaissa. Hanketukea saa tällä hakukierroksella 36 järjestöä 62 hankkeeseen 28 eri maahan.

Hanketukea myönnetään suomalaisille pienille ja keskisuurille järjestöille hankkeisiin, jotka toteutetaan yhdessä paikallisten kumppanien kanssa. Hankkeiden perimmäisenä tavoitteena on köyhyyden poistaminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen.

”Kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen on keskeinen osa Suomen kehityspolitiikkaa”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

”Järjestöjen kumppanuudet paikallisten toimijoiden kanssa vahvistavat globaalia vastuunkantoa ja edesauttavat kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.”

Ulkoministeriö vastaanotti maaliskuun lopussa päättyneellä hakukierroksella 115 hakemusta 65 järjestöltä. Hakijoilta edellytettiin aiempia hakukierroksia tiiviimpää aineistoa, mikä mahdollisti päätösprosessin tehostamisen. Järjestöt hakivat avustusta yhteensä noin 47 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 hakukierroksella tukea myönnetään 25 miljoonaa euroa, joka on seitsemän miljoonaa euroa enemmän verrattuna vuoden 2018 hakukierrokseen. Hankkeita toteutetaan vuosina 2021-2024.

Myönnetystä hanketuesta 61 prosenttia kohdistuu Afrikkaan ja 65 prosenttia vähiten kehittyneisiin maihin. Euromääräisesti eniten myönteisiä päätöksiä kohdistuu Tansaniassa, Nepalissa, Etiopiassa ja Keniassa toteutettaviin hankkeisiin. Tukea myönnettiin yhteensä 28 eri maahan.

Suurin osa tuesta kohdistuu Suomen kehityspolitiikan ensimmäisen naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien vahvistaminen – sekä kolmannen koulutus, toimivat yhteiskunnat ja demokratia – painopisteen edistämiseen. Tuettavien hankkeiden tavoitteissa korostuvat muun muassa seksuaali- ja lisääntymisterveys ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy sekä lasten ja nuorten oikeuksien edistäminen ja koulutus. Hankkeilla tuetaan myös laajasti syrjimättömyyttä, etenkin vammaisten henkilöiden ja vähemmistöjen oikeuksien edistämistä tarjoamalla koulutusta ja parantamalla pääsyä peruspalveluihin.

Moni rahoitusta saavista hankkeista pyrkii ennaltaehkäisemään ja hillitsemään COVID-19 –pandemian vaikutuksia esimerkiksi edistämällä terveyspalveluiden saatavuutta tai parantamalla haavoittuvassa asemassa olevien toimeentulomahdollisuuksia.

Hanketukea myönnetään Suomen kehityspolitiikan tavoitteiden ja kansalaisyhteiskuntalinjauksen mukaisesti. Monipuoliset yhteydet Suomen ja kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntien välillä tukevat kansalaisyhteiskuntien rakenteita, luovat vaikuttamismahdollisuuksia ja tukevat kansalaisten osallistumista sekä ihmisoikeuksien toteutumista.

Hanketuen hakukierroksella 2020 rahoitettavat hankkeet (pdf)

Lisätietoja: Tiina Kajakoski, yksikön päällikön sijainen, kehityspoliittisen osaston kansalaisyhteiskuntayksikkö, puh. +358 295 351 570. 

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.