Euroopan komissio on avannut vuoden 2025 teknisen tuen välineen (TSI) hakukierroksen julkisen hallinnon uudistuksille

Euroopan komissio on avannut vuoden 2025 teknisen tuen välineen (Technical Support Instrument, TSI) hakukierroksen. TSI tarjoaa teknistä asiantuntijatukea jäsenmaiden kansallisille, alueellisille ja paikallisille viranomaisille julkisen hallinnon uudistuksiin ja tulevaisuuden haasteisiin sopeutumiseen. Hakemusten kansallinen määräaika on Suomessa 21. lokakuuta 2024.

Kuva: Euroopan komissio

Teknistä asiantuntijatukea kansallisille, alueellisille ja paikallisille viranomaisille uudistusten toteuttamiseen

Teknisen tuen väline (TSI)(Linkki toiselle web-sivustolle.) on suunnattu EU-jäsenmaiden kansallisille, alueellisille ja paikallisille viranomaisille hallinnon uudistusten toteuttamiseen. TSI:n kautta unioni tarjoaa teknistä asiantuntija-apua muun muassa strategioiden ja uudistussuunnitelmien laatimiseen sekä lainsäädännöllisiin, institutionaalisiin, rakenteellisiin ja hallinnollisiin uudistuksiin. 

TSI-hankkeet keskittyvät hallinnon uudistuksiin, talouden elpymiseen, kasvuun ja kilpailukykyyn. Tukea voidaan kuitenkin suunnata lähes kaikille hallinnonaloille. Jäsenmaat voivat myös pyytää tukea kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmiensa (RRF) valmistelemiseen, toteuttamiseen ja tarkistamiseen.

TSI-välineen kautta toteutettavien uudistusten tavoitteena on tehdä EU:n jäsenvaltioista ja unionista kokonaisuutena entistä vahvempi ja kilpailukykyisempi.

Tuulimyllyjä viljapellolla. Sinistä taivasta ja pilviä.
Tähän mennessä rakenneuudistusten tukiohjelman avulla on toteutettu yli 1800 hanketta 27 jäsenmaassa. Esimerkkejä toteutetuista hankkeista(Linkki toiselle web-sivustolle.) löytyy Euroopan komission verkkosivuilta. Kuva: Euroopan komissio.

TSI-tuen perusperiaatteet

Euroopan komission rakenneuudistusten tuen pääosaston(Linkki toiselle web-sivustolle.) (DG REFORM) koordinoima TSI-ohjelma ei vaadi hakijoilta omarahoitusosuutta eikä siitä jaeta taloudellista tukea, vaan valituksi tullut toimija saa teknistä asiantuntemusta uudistusten toteuttamiseen.

Hyväksytyn hakemuksen rahoitus menee siis aina hankkeeseen asiantuntemusta tuottavalle taholle, esimerkiksi toiselle jäsenvaltiolle, komissiolle, kansainväliselle organisaatiolle, komission kilpailuttamalle konsulttitoimistolle tai muulle yhdessä komission kanssa sovitulle taholle, ei suoraan hakijalle. Hakija voi hakuvaiheessa nimetä hakemukseen toiveen asiantuntemusta välittävästä tahosta.

Painopisteteemat, TSI-hankkeet ja monikansalliset TSI-hankkeet

EU-jäsenmaiden kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset (esim. ministeriöt, virastot, maakunnat ja kunnat) voivat hakea TSI-tukea tarvitsemiensa ajankohtaisten uudistusten toteuttamiseen hallinnonaloilleen omista lähtökohdistaan. Ne voivat halutessaan myös hakea teknistä tukea komission määrittämiin ns. lippulaivahankkeisiin liittyen. Lippulaivahankkeet liittyvät laajemmin EU:lle tärkeisiin painopisteisiin ja politiikkoihin, ja niillä tuetaan jäsenvaltioiden kykyä laittaa näitä täytäntöön.

Vuoden 2025 hakukierroksella lippulaivahankkeita on 15(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja niillä tuetaan jäsenvaltioiden kriisien jälkeistä palautumiskykyä ja kasvua edistäviä uudistuksia. Tänä vuonna lippulaivahankkeet kattavat muun muassa sellaisia tärkeitä EU-teemoja kuten: digitaalinen muutos, vihreä siirtymä, toimivat sisämarkkinat, terveydenhuoltojärjestelmät ja väestörakenteen muutos.

Eri ikäiset ihmiset kastovat tablettitietokonetta ja hymyilevät. Yksi ihminen näyttää tabletilta kohtaa sormella ja toinen kynällä.
EU:n jäsenvaltiot kohtaavat usein samanlaisia ongelmia ja haasteita. Monikansallisia TSI-hankkeita hyödyntämällä EU-jäsenmaat voivat yhdessä löytää ratkaisuja ongelmiin. Kuva: Euroopan komissio.

TSI-hankkeita on mahdollista toteuttaa myös yhteistyössä muiden EU-maiden kanssa niin sanottuina monikansallisina TSI-hankkeina. Edistääkseen priorisoimiensa monikansallisten TSI-hankkeiden toteutumista, komissio on avannut verkkoalustan (Repository of Reform Support Needs Under TSI) jossa kiinnostuneet hakijat voivat jakaa kehittämisideoitaan ja etsiä hankekumppaneita muista EU-jäsenmaista. 

Hakuprosessi ja kriteerit

DG REFORM myöntää TSI-tukea TSI-asetuksessa määriteltyjen kriteerien perusteella(Linkki toiselle web-sivustolle.). Huomioitavia asioita arvioinnissa ovat muun muassa uudistusten ajankohtaisuus, hakemusten laatu sekä yhteensopivuus hallitusohjelman ja eurooppalaisen ohjausjakson tavoitteiden kanssa.

Suomalaisten hakijoiden tulee jättää hakemuksensa DG REFORM:in sähköiseen järjestelmään viimeistään maanantaina 21. lokakuuta 2024 klo 10 (Suomen aikaa). Tämän jälkeen tulleita hakemuksia ei hyväksytä. DG REFORM antaa hakijoille pääsyn alustalle. Kirjautumista varten tarvitaan myös EU Login -tunnus.

Muutoksena aiempiin vuosiin, järjestelmässä on tällä hakukierroksella oma hakulomakkeensa monikansallisille hankkeille. Hakulomakkeet(Linkki toiselle web-sivustolle.) löytyvät komission verkkosivuilta.

Hakemukset käsitellään komissiossa loppuvuoden aikana ja toteutettaviksi valitut hankkeet alkavat arvioidusti keväällä 2025. 

Tuki, ohjeistus ja TSI-hankehaun esittelytilaisuus

TSI-ohjelmaa koordinoivan DG REFORM:in Suomen maakoordinaattori Simone Gelmetti tarjoaa tukea ja opastusta hakemiseen ja hakemusten tekemiseen suomalaisille toimijoille. Häneen kannattaa olla yhteydessä jo suunnitteluvaiheessa. Simonen kautta saat myös tunnukset ja oikeudet haun kannalta tärkeille komission alustoille. 

Suomen kansallisena koordinaatiotahona ulkoministeriön vastuulla on toimittaa Suomen hakijoiden hakemukset eteenpäin DG REFORM:ille lokakuun 2024 loppuun mennessä. Suomen kansalliselta TSI-koordinaattorilta saa myös lisätietoja ohjelmasta sekä hakuprosessista.

Ulkoministeriö järjestää DG REFORM:in kanssa vuoden 2025 TSI-hankehaun Suomen kansallisen esittelytilaisuuden Merikasarmilla ti 3. syyskuuta 2024 klo 9.30 alkaen. Tutustu ohjelmaluonnokseen ja ilmoittaudu tilaisuuteen läsnä- tai etäosallistujaksi sähköisellä lomakkeella(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Lisätietoja