- Valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (2008)

Valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä (2008)

OP-CESCR

Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS) kansainvälisen yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja mahdollistaa yksilövalitusten tekemisen taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitealle, jos henkilö tai henkilöryhmä katsoo sopimusvaltion loukanneen heidän yleissopimuksella tunnustettuja oikeuksiaan. Pöytäkirjassa määrätään myös valtiovalituksista, joissa sopimusvaltio väittää, ettei toinen sopimusvaltio täytä yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

TSS-komitea valvoo TSS-yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Muista sopimusvalvontaelimistä poiketen TSS-komitea on perustettu YK:n talous- ja sosiaalineuvoston päätöslauselmalla (E/RES/1985/17). Komiteassa on 18 riippumatonta, henkilökohtaisessa ominaisuudessaan olevaa asiantuntijajäsentä, jotka on valittu neljän vuoden toimikaudeksi.

Lisäksi pöytäkirjan mukaan komitealla on mahdollisuus tutkintamenettelyyn. Komitea voi tutkia tietoja ja väitteitä, joiden mukaan sopimusvaltion toimesta näyttäisi tapahtuneen yleissopimuksen mukaisten oikeuksien vakavia tai järjestelmällisiä loukkauksia. Tutkintaan voi sisältyä myös käynti sopimusvaltion alueella.

Pöytäkirja tuli Suomen osalta voimaan 30.4.2014. Laki taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (SopS 16/2014) ja asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (SopS 17/2014).

Perustietoa, mm. voimaantulo- ja osapuolitiedot sekä linkki sopimustekstiin löytyy Finlexin valtiosopimusten viitetietokannasta.

Tämän sivun sisällöstä vastaa
Ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö

Ajankohtaista aiheesta