Europeiska människorättsdomstolens avgörande i ett ärende gällande olycksfall i arbetet

Pressmeddelande 381/2006
26.9.2006

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har i dag i ett avgörande fastställt att avsaknaden av muntlig utfrågning i försäkringsdomstolen inte kränkte den ändringssökandes rätt till en rättvis rättegång i enlighet med stycke 1 i artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Ändringssökanden hade skadats i ett olycksfall i arbetet 1996. Klagomålet gällde klassificeringen av skadan efter olyckan och krav på att anordna en muntlig förhandling i försäkringsdomstolen där ändringssökanden och läkaren som behandlat ändringssökanden skulle ha utfrågats om skadans art och placering på klassificeringsskalan.

Människorättsdomstolen ansåg att ärendet som behandlades i försäkringsdomstolen handlade om rätt tolkning av medicinska utlåtanden och inte om den ändringssökandes personliga egenskaper. En muntlig utfrågning skulle inte ha gett mer information. Ingen överträdelse hade således skett i ärendet.

Närmare upplysningar: chefen för människorättsdomstolsärenden Arto Kosonen, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tfn 09 1605 5729

ihmisoikeudet