Suomen kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö hauraissa valtioissa
– toimintaohje kehitysyhteistyön toimeenpanon vahvistamiseen

Suomen kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö hauraissa valtioissa (PDF) (avautuu uuteen ikkunaan)

Väkivaltaiset konfliktit ja hauraat valtiot, joissa elää noin 1,5 miljardia ihmistä, ovat yksi suurista globaaleista kehityshaasteista. Hauraus ja köyhyys kulkevat käsi kädessä. Tällä hetkellä noin kolmasosa maailman köyhistä elää hauraissa valtioissa. Hauraissa valtioissa YK:n vuosituhattavoitteet jäävät todennäköisesti osittain saavuttamatta. On arvioitu, että vuoteen 2018 mennessä noin puolet ja vuoteen 2030 mennessä suurin osa maailman köyhistä elää hauraissa valtioissa.

Tämä ohje jakautuu kolmeen toisiaan täydentävään osaan. Ensimmäisessä osassa käydään läpi hauraisiin valtioihin liittyvää kehityspoliittista keskustelua, tarkastellaan hauraiden valtioiden erityistarpeita sekä kansainvälisiä suosituksia hauraissa valtioissa toimimiseen.

Lisäksi esitellään keskeinen kansainvälinen sitoumus vuodelta 2011, New Deal for Engagement in Fragile States (New Deal), joka määrittelee toimenpiteet ja periaatteet, joiden avulla valtioiden on mahdollista löytää tie ulos hauraudesta.

Toisessa osassa tarkastellaan Suomen temaattisia ja alueellisia painotuksia hauraissa valtioissa Kehityspoliittisen toimenpideohjelman (2012) sekä New Dealin määrittämien rauhan- ja valtionrakennuksen tavoitteiden valossa. Suomen temaattiset painopisteet ovat konfliktien ehkäisy, demokraattinen ja vastuullinen yhteiskunta sekä oikeusvaltiokehitys ja naisten osallistuminen

Kolmannessa osassa esitellään toimintaohje Suomen kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön hauraissa valtioissa. Toimintaohjeen tavoitteena on, että Suomi omalta osaltaan pystyisi kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä vastaamaan paremmin niihin haasteisiin, joita hauraat ja niin sanotut siirtymävaiheen valtiot toimintaympäristönä aiheuttavat. Toimintaohje myös määrittelee toimintatapoja ja toimenpiteitä, joihin keskittymällä Suomen kehitysyhteistyön suunnittelua, toimeenpanoa ja seurantaa voidaan vahvistaa.