Mahdollisen sopimuksettoman Brexitin vaikutus kaksikäyttötuotteiden vientiin

Brexit-ratkaisut vaikuttavat myös EU:sta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vietävien luvanvaraisten kaksikäyttötuotteiden vientilupamenettelyihin.

Vielä ei ole tiedossa, toteutuuko sopimukseton Yhdistyneen kuningaskunnan EU-ero ("no-deal Brexit") lähiaikoina.

EU:n virallisessa lehdessä 27.3.2019 julkaistun päätöksen mukaan, mikäli sopimukseton EU-ero toteutuu, tulee eron jälkeen EU:sta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tapahtuviin vienteihin soveltaa EU:n yleistä vientilupaa (EU001). Soveltamisen aloittamiseen ei tarvita uutta päätöstä, vaan soveltaminen alkaa automaattisesti sopimuksettoman EU-eron tapahduttua.

Kyseistä yleislupaa EU001 sovelletaan nykyisin vienteihin Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin, Australiaan, Uuteen-Seelantiin, Norjaan, Sveitsiin ja Liechtensteiniin. Mahdollisen sopimuksettoman EU-eron jälkeen Yhdistynyt kuningaskunta lisätään näiden maiden joukkoon yleisluvan soveltamisalueeseen. Yleisluvan piiriin kuuluu tällöin myös Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta. Yleisluvan piiriin sen sijaan ei tule Kanaalisaaria, Mansaarta eikä Brittiläisiä merentakaisia alueita.

Mikäli Yhdistyneen kuningaskunnan sopimukseton EU-ero toteutuu, viejät välittömästi eli eropäivän ja eropäivää seuraavan päivän välisestä yöstä lähtien noudattavat seuraavaa menettelyä:

Viejän on ilmoitettava ulkoministeriölle sähköisen asiointipalvelun lomaketta käyttäen luvanvaraisten kaksikäyttötuotteidensa viennistä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan 30 päivän kuluessa ensimmäisen vientitoimituksen jälkeen. Tämä yksi ilmoitus riittää myös tulevien saman tyyppisten vientien osalta.

Ilmoitusmenettely EU001 - vientiluvan käytöstä ei kuitenkaan koske kaikkia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kohdistuvia vientejä, sillä muun muassa tietyt sensitiiviset kaksikäyttötuotteet vaativat yksittäistä vientiä koskevan ulkoministeriön myöntämän vientiluvan. Viejän vastuulla on selvittää, ovatko sen viemät tuotteet kyseisiä sensitiivisiä kaksikäyttötuotteita. Kyseiset tuotteet ovat lähtökohtaisesti niitä, joille tarvitaan lupa myös EU:n sisällä jäsenmaiden välisissä siirroissa. Tietoa siitä, mihin kaksikäyttötuotteisiin EU001 - yleislupaa ei voi käyttää, löytyy asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteestä II g.

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kohdistuviin vienteihin sovelletaan myös Euroopan neuvoston kaksikäyttötuotteita koskevan asetuksen (EY) N:o 428/2009 sekä kansallisen lain 562/1994 ehtoja, muun muassa viejän ilmoitusvelvollisuuden sekä viranomaistahon lupamenettelyn harkinnanvaraisuudesta tietyissä tilanteissa, kun kyse on sellaisista kaksikäyttötuotteista, jotka eivät asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteen 1 mukaan muutoin tarvitsisi vientilupaa.

EU001 - vientilupaa ei sovelleta vientiin Kanaalisaarille, Mansaarelle eikä Brittiläisille merentakaisille alueille. Niihin menevän valvonnanalaisten kaksikäyttötuotteiden viennin osalta viejän on etukäteen haettava vientilupaa ulkoministeriöstä.

Lisää tietoa unionin yleisen vientiluvan (EU001) käytöstä löydät muun muassa asetuksen (EY) N:o 428/2009 9 artiklasta sekä kyseessä olevan asetuksen liitteestä II a.

Huom. Tämä tiedote käsitteli mahdollisuutta jossa Yhdistynyt kuningaskunta eroaisi EU:sta ilman sopimusta. Jos näin ei tapahdu vaan Yhdistynyt kuningaskunta hyväksyy EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välille neuvotellun erosopimuksen, noudatetaan erosopimusta, jonka voimaantulosta käynnistyy vähintään vuoden 2020 loppuun saakka kestävä siirtymäaika. Kyseisenä siirtymäaikana viennissä Suomesta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan toimitaan kuten siirrossa (viennissä) Suomesta mihin tahansa EU:n jäsenmaahan.

Mikäli sinulla on edelleen kysyttävää sen jälkeen kun olet tutustunut kaikkeen yllä käsiteltyyn materiaaliin, voit olla yhteydessä tuo-30@formin.fi tai Tullin ajantasainen Brexit-tieto löytyy sivustoilta:

https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/brexit

https://tulli.fi/yritysasiakkaat/brexit

 

Linkki tiedotteessa mainittuun EU:n virallisessa lehdessä julkaistuun päätökseen:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0496&from=EN

 

Linkki tiedotteessa mainittuun EU-asetukseen EY N:o 428/2009 liitteisiin ajantasaisessa (liite I päivitetään vuosittain) muodossa:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1922&from=EN