JRR-verkosto työskentelee rankaisemattomuuden poistamiseksi

Suomi aloitti Justice Rapid Response (JRR) verkoston puheenjohtajana 1.9.2014. Puheenjohtajana toimii suurlähettiläs Marja Lehto. Verkoston toiminta sopii erinomaisesti yhteen Suomen ulko- ja kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa. Suomi on ulkopolitiikassaan korostanut konflikteihin liittyvien ihmisoikeusloukkausten ennaltaehkäisyä ja tapahtuneiden kansainvälisten rikosten selvittämistä sekä tähän liittyen rankaisemattomuuden torjumista.

JRR:n toiminta tähtää siihen, että vakavimmat kansainväliset rikokset ja ihmisoikeusloukkaukset saadaan selvitettyä. Kuva: Kristiina Hope

Vuonna 2009 perustettu Justice Rapid Response (JRR) on kansainvälinen hallitustenvälinen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on parantaa kansainvälisen yhteisön edellytyksiä ja saattaa vakavimpiin kansainvälisiin rikoksiin syyllistyneet henkilöt oikeudelliseen vastuuseen teoistaan.

Suomi on ollut aktiivisesti mukana JRR:n toiminnassa sen perustamisesta lähtien. JRR:n toiminta tähtää siihen, että vakavimmat kansainväliset rikokset eli joukkotuhonta, sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan sekä muut vakavat ihmisoikeusloukkaukset saadaan selvitettyä tehokkaasti ja asiantuntevasti.

Vakavimpien kansainvälisten rikosten asianmukainen tutkinta ja todistusaineiston kerääminen on välttämätöntä rankaisemattomuuden poistamiseksi ja rikoksiin syyllistyneiden saamiseksi oikeuteen. Toisaalta rikosten tehokas tutkiminen edistää uhrien oikeuksien toteutumista.

Koska kansainvälisten rikosten uhrit ovat useimmiten haavoittuvimmassa asemassa olevia henkilöitä, tehokas puuttuminen kansainvälisiin rikoksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin edistää erityisesti heidän asemaansa.

Rankaisemattomuuden poistaminen edistää myös rauhanomaisen ja vakaan yhteiskunnan pohjan rakentumista konfliktien jälkeen ja luo siten edellytyksiä kestävälle kehitykselle ja köyhyyden vähentämiselle, kertoo suurlähettiläs Marja Lehto.

Suora tuki kansallisille hallituksille tärkeää

JRR on toiminut viime vuosina yhteistyössä muun muassa kansainvälisten rikostuomioistuimien ja YK-järjestöjen kanssa, mutta keskeisin laajenemissuunta Lehdon mukaan on nyt suora tuki kansallisille hallituksille.

Pilottiohjelma Malissa on lähtenyt hyvin käyntiin, joskin sitä voidaan joutua lykkäämään Ebola-tilanteen takia.

Suora tuki konfliktivaltioille ja yhteistyö niiden oikeusviranomaisten kanssa vahvistaa kansallisia valmiuksia rikostutkintaan. Samalla edistetään Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussääntöön kirjattua toissijaisuusperiaatetta, jonka mukaan ensisijainen vastuu kaikkein vakavimpien kansainvälisten rikosten tutkimiseen ja tuomitsemiseen on kansallisella tasolla.

Nopea valmius ja koulutetut asiantuntijat

Ammattimainen, nopeasti aloitettu rikostutkimus ja todistusaineiston kerääminen edistää rikosprosessien ajamista ja uhrien oikeuksien toteutumista. Rikosten selvittämiseksi JRR kouluttaa asiantuntijoita ja ylläpitää moniammatillista asiantuntijarekisteriä henkilöistä, jotka ovat valmiudessa lähtemään nopeasti konfliktialueille.

Kaikki JRR:n asiantuntijat ovat käyneet läpi erityisen koulutuksen kansainväliseen rikostutkintaan. Se on tärkeää, koska kerättyjä aineistoja tulee tarvittaessa voida käyttää todisteena oikeudessa, kertoo Marja Lehto ja jatkaa:

”Entisen Jugoslavian sodissa saatiin huonoja kokemuksia siitä, että paikalle tuli kymmeniä kansalaisjärjestöjä, joiden keräämä tieto ihmisoikeusloukkauksista ei täyttänyt tätä vaatimusta. Pahimmillaan tämä saattoi johtaa siihen, että raakuuksistaan tunnetut sotapäälliköt oli tuomioistuimessa vapautettava riittävän näytön puutteessa.”

Suomen tavoitteet puheenjohtajana

Marja Lehto täsmentää, että JRR ei kilpaile kansallisten asiantuntijarosterien kanssa vaan täydentää niitä. Kansainvälisenä toimijana, jonka asiantuntijat tulevat eri puolilta maailmaa, JRR voidaan mieltää puolueettomammaksi avunantajaksi kuin kansalliset hallitukset.  

Puheenjohtaja osallistuu JRR:n tunnetuksitekemiseen ja varainhankintaan. Juuri nyt ajankohtaista on pitää esillä JRR:n uutta toissijaisuusohjelmaa, jota ei vielä tunneta riittävästi, selventää Marja Lehto. JRR:n toiminta perustuu vapaaehtoisrahoitukseen.

Nyt, kun konfliktivaltiot osoittavat lisääntyvää kiinnostusta JRR:n tarjoamiin palveluihin, olisi olennaista kyetä vakauttamaan mekanismin rahoituspohjaa niin, että rahoitus olisi turvattu pidemmällä aikavälillä. Tässä on vielä paljon työsarkaa.

Lisätietoja: suurlähettiläs Marja Lehto, ulkoministeriön oikeuspalvelu, puh. 0295 350086
Justice Rapid Response: http://www.justicerapidresponse.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

ihmisoikeudet