Konsulttiselvitys häirintätapausten käsittelystä ja seurannasta suosittelee UM:lle tiedonkulun parantamista sekä muutoksia henkilöstöhallintoon ja johtamiseen

Konsulttiyhtiö Rambollin selvitys häirintätapausten ennaltaehkäisystä sekä niiden käsittelystä ja seurannasta ulkoasiainhallinnossa on valmistunut. Se esiteltiin ministeriön henkilökunnalle tiistaina 26. maaliskuuta.

Selvityksen mukaan ulkoasiainhallinnossa on häirintätapausten ennaltaehkäisyn ja käsittelyn kannalta puutteita johtajuudessa sekä tiedonkulussa. Häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta ilmoittamisessa, häirintätapausten selvittämisessä sekä työyhteisön tilanteen seuraamisessa tapauksen käsittelyn jälkeen olisi selvityksen mukaan yhdenmukaistamisen tarvetta.

Konsulttiselvitys antaa 30 suositusta. Suosituksissa todetaan, että häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja tapausten esiin tuomisen ja käsittelyn parantamiseksi tulee vahvistaa organisaatiokulttuuria, johon kuuluu turvallisuuden tunteen, arvostuksen ja luottamuksen kokemukset. Näitä kokemuksia vahvistaakseen tulee tarkastella ja kehittää samanaikaisesti rakenteita, prosesseja, johtamista ja toimintakulttuuria.

Työhyvinvoinnista, häirintäilmoitusten käsittelystä ja tehtävänsiirrosta vastaavien henkilöiden riippumattomuuden varmistamiseksi konsulttiselvityksessä suositellaan näiden tehtävien eriyttämistä henkilöstörotaatiosta sekä ammattiasiantuntijoiden rekrytoimista. Lisäksi esitetään suosituksia koskien johtamista ja johtamisvastuuta, avointa toimintakulttuuria, prosesseja ja menettelytapoja sekä eriarvoisuuden vähentämistä.

Ulkoministeri Timo Soini ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen kiirehtivät puutteiden korjaamista: ”Jokaisella on oltava varmuus siitä, että ”nollatoleranssi-periaate” toteutuu käytännössä. Tämä edellyttää HR-lisäresursseja henkilöstöhallintoon, tiedonkulun ja johtamisen parantamista kuin myös ministeriön joidenkin hallintoprosessien ja rakenteiden läpikäymistä. Selvityksen suositukset ovat hyvä pohja käytännön toimenpiteille. Ministeriön virkamiesjohdon on käytävä ne huolella mutta ripeästi läpi yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa.”

Riippumaton konsulttiselvitys ministereiden toimeksiannosta

Tammi-maaliskuun aikana tehty riippumaton konsulttiselvitys tehtiin ulkoministeri Timo Soinin ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen toimeksiannosta. Selvityksellä pyrittiin kartoittamaan häirintätapausten ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyä sekä näiden tapausten esiintuomista ja tapausten käsittelyn tehostamista sekä käsittelyn johdonmukaista seurantaa.

Selvityksen avulla pyrittiin saamaan käytännönläheisiä suosituksia ministeriön työyhteisötoiminnan kehittämiseksi. Selvityksen tarkoituksena ei ollut yksittäisten häirintätapausten selvittäminen.

Koko henkilöstölle annettiin selvityksen aikana mahdollisuus tulla kuulluksi. Rambollin sähköisesti tekemään kyselyyn tuli 555 vastausta ulkoministeriöstä ja ulkomaanedustustoista. Ulkoasiainhallinnon palveluksessa työskentelee yhteensä noin 2350 henkilöä, joista lähes 1500 työskentelee ulkomailla. Lisäksi Ramboll teki henkilöstön, henkilöstöjärjestöjen ja työnantajan edustajien haastatteluita sekä järjesti dialogityöpajoja.

Sähköiseen kyselyyn annetuissa 88:ssa vastauksessa todettiin, että vastaaja oli kokenut häirintää tai epäasiallista kohtelua työyhteisössään viimeisen vuoden aikana. Kahdessa vastauksessa kerrottiin seksuaalisen häirinnän kokemuksesta.

Kyselyvastauksissa korostui erityisesti hyvän tiedonkulun sekä keskustelun ja luottamuksellisuuden merkitys työyhteisössä. Esimiehiltä toivottiin todellista kiinnostusta hyvän työilmapiirin luomisesta sekä huolehtimista työntekijöiden työhyvinvoinnista. Johtamiskoulutukseen toivottiin lisää resursseja. Henkilöstöhallinnolta toivottiin ammattimaisuutta ja etäisyyttä muusta organisaatiosta. Ulkomaanedustustoissa korostettiin tärkeyttä vähentää eriarvoisuuden kokemuksia sekä tarvetta ymmärtää paikallisia olosuhteita

Lisätietoja: alivaltiosihteeri (sisäiset ja ulkoiset palvelut) Pekka Puustinen, puh. +358 295 350 228

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi