Venäjä-pakotteet: maantiekuljetukset EU:ssa ja alusten pääsy satamiin

Venäläisten ja valkovenäläisten maantiekuljetusyritysten maantiekuljetukset EU:ssa sekä Venäjän lipun alle rekisteröityjen alusten pääsy EU-satamiin on kielletty.

Huhtikuun 9. päivänä 2022 tulivat voimaan EU:n Venäjä-pakoteasetuksen (EU 833/2014) ja EU:n Valko-Venäjä-pakoteasetuksen (EU 765/2006) muutokset (EU) 2022/576(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja (EU) 2022/577(Linkki toiselle web-sivustolle.), jotka kieltävät kaikkia Venäjälle ja Valko-Venäjälle sijoittautuneita maantiekuljetusyrityksiä suorittamasta tavaroiden maantiekuljetuksia unionin alueella, kauttakulku mukaan lukien.

Lisäksi edellä mainitussa EU:n Venäjä-pakoteasetuksessa kielletään myös 16.4.2022 jälkeen kaikilta Venäjän lipun alle rekisteröidyiltä aluksilta pääsy unionin alueella oleviin satamiin. Kieltoa sovelletaan myös aluksiin, jotka ovat vaihtaneet Venäjän lipun tai rekisteröintinsä jonkin toisen valtion lippuun tai rekisteröintiin 24. päivän helmikuuta 2022 jälkeen.

Poikkeuksia kuljetuskieltoon

Molemmissa säädöksissä on eräitä harvoja suoria poikkeuksia kuljetuskieltoon, minkä lisäksi lupaviranominen (Suomessa UM) voi myöntää poikkeusluvan kuljetukselle. Poikkeuslupaa on mahdollista hakea vain tietyissä rajatuissa asetuksissa tarkemmin määritellyissä tapauksissa.  Tällaisia perusteita ovat mm.  tietyt

a) polttoaineisiin, teollisuusraaka-aineisiin ja metalleihin liittyvät kuljetukset

b) lääkkeiden, lääkinnällisten tuotteiden, maatalous- ja elintarviketuotteiden, mukaan lukien vehnä ja lannoitteet, kuljetukset

c) humanitääriset kuljetukset.

Merikuljetuksia koskien pakoteasetuksessa on lisäksi mahdollisuus hakea poikkeusta ydinpolttoaineiden kuljettamiseen ja siviiliydinvoimakapasiteetin toimintaan ehdottoman välttämättömien tavaroiden kuljettamiseksi.

Pakotteiden sisältöön tulee tutustua huolellisesti

Ulkoministeriö kehottaa yrityksiä tutustumaan huolellisesti pakotteiden sisältöön:

Mikäli kieltoon ei ole asetuksissa määriteltyä poikkeuksen mahdollisuutta, UM ei voi toimivaltaisena viranomaisena lupaa myöntää. Pakote- ja vientilupakysymysten hoito on lukuisien Venäjä-pakotteisiin liittyvien tiedustelujen ja hakemusten takia tällä hetkellä ruuhkautunut. Huolellinen tutustuminen ohjeistukseen ennen mahdollisten hakemusten jättämistä tai muuta yhteydenottoa sujuvoittaa asioiden käsittelyä ja vähentää ruuhkaa.

Lupahakemusten tekeminen

Lupahakemuksen tekee se suomalainen yritys tai toiseen EU:n jäsenvaltioon sijoittautunut yritys (tai valtuuttamansa asiamies), jota lupa-asia koskee.

Lupia haetaan jatkossa UM:n sähköisessä asiointipalvelussa(Linkki toiselle web-sivustolle.).  Lupien hakeminen järjestelmässä tulee mahdolliseksi huhtikuun loppuun mennessä.  Sitä ennen hakemukset voidaan ottaa käsiteltäviksi ainoastaan erityisistä pakottavista syistä kiireellisissä tapauksissa vientivalvontayksikön sähköpostiosoitteessa kpo-40@formin.fi. Poikkeuslupa tulee olla myönnettynä ennen kuin kuljetus saapuu Suomeen.

Lupa voidaan myöntää tapauskohtaisen harkinnan perusteella tilanteissa, joissa venäläisen tai valkovenäläisen kuljetusyrityksen tai Venäjän lipun alla kulkevan aluksen käyttö on tarpeen ja ulkoministeriö toteaa poikkeusluvan aiheelliseksi.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

  • Mitä asetuksissa mainittuja poikkeusluvan piirissä olevia tuotteita hakemus koskee (tuotteiden on löydyttävä pakotepoikkeuksen mahdollistamien tuotteiden listalta eikä lastin joukossa saa olla muita tuotteita kuin ne pakotepoikkeuksen mahdollistamat tuotteet, joille ulkoministeriö on myöntänyt luvan)
  • Maantiekuljetusten osalta riittävän yksityiskohtaiset kuljetusyrityksen tiedot ja suunniteltu rajanylityspaikka ja aikataulu niin, että tunnistaminen onnistuu rajalla helposti
  • Laivakuljetusten osalta kuljetukseen käytettävien alusten tiedot
  • Hakijan omat perustelut hakemukselle ja erityisesti perustelu sille, miksi kuljetuksessa on tarpeen käyttää venäläistä tai valkovenäläistä kuljetusyritystä tai Venäjän lipun alla olevaa alusta
  • Mihin asti lupa tulisi myöntää eli milloin yritys pystyy siirtymään pois pakotepoikkeuksen käyttämisestä.
  • Lupaharkinnan yhteydessä selvitetään myös muut pakoteasetuksista johtuvat kiellot ja rajoitukset.

Hakijan on annettava näitä koskien riittävät selvitykset.

Ulkoministeriö voi peruuttaa luvan esimerkiksi jos pakoteasetuksiin tehdään muutoksia.

Ulkoministeriön myöntämät luvat ovat voimassa enintään niin kauan kuin Euroopan unionin lainsäädäntö sen mahdollistaa. Mikäli Euroopan unionissa annetaan uutta lainsäädäntöä, jolla luvan mahdollistanut pakotepoikkeus poistetaan, lupaa ei saa sen jälkeen enää käyttää, vaikka ulkoministeriö ei erikseen peruuttaisikaan lupaa.