FN:s post 2015-förhandlingar gick in i sista skedet

FN:s post 2015-förhandlingar gick in i sista skedet

Förhandlingarna om FN:s mål för hållbar utveckling efter millenniemålen och den så kallade post 2015-agendan har gått in i sitt sista skede. FN:s medlemsstater påbörjade förhandlingar om agendans slutgiltiga innehåll i New York den 22 juni.

Regeringarna har fört månatliga diskussioner om agendan under hela våren. Utgående från dem utarbetades ett utkast till slutdokument i början av juni. Som förväntat omfattar det fyra delar: 1) en inledande politisk deklaration, 2) mål och delmål för hållbar utveckling, 3) metoder för verkställandet och globalt partnerskap, samt 4) uppföljning och granskning av verkställandet. Sannolikt kommer den här uppbyggnaden att bestå, men det exakta innehållet kommer att ta form under förhandlingarnas gång.

De viktigaste öppna frågorna gäller innehållet i den inledande deklarationen och hur man i praktiken kommer att följa upp verkställandet. Dessutom kommer man att kunna enas om metoderna för verkställandet och det globala partnerskapet först då man känner till utgången för den utvecklingskonferens som äger rum i Addis Abeba 13-16 juli.

Finlands målsättning är att slutdokumentet från konferensen i Addis Abeba i sin helhet ska utgöra den del av agendan som fastslår metoderna för verkställandet. De egentliga målen och delmålen för hållbar utveckling har redan antagits, och några större förändringar gällande dem är inte att vänta.

Den första förhandlingsomgången äger rum 22-25 juni och den sista under de två sista veckorna i juli. Finland deltar nationellt i förhandlingarna men förhandlar som en del av Europeiska unionen. Under sommaren är det meningen att dokumentets innehåll ska förhandlas fram så långt att statscheferna kan godkänna det vid det toppmöte som arrangeras 25-27 september i New York.