Gemensamma budskap som syftar till att öka medvetenheten hos medborgare och företag i EU om medverkan i finansiella och ekonomiska aktiviteter i bosättningarna

Utkast till gemensamma budskap som syftar till att öka medvetenheten hos medborgare och företag i EU om medverkan i finansiella och ekonomiska aktiviteter i bosättningarna

EU:s medlemsstater har fattat beslut om att publicera gemensamma budskap som syftar till att öka medvetenheten hos medborgare och företag i EU om medverkan i finansiella och ekonomiska aktiviteter i bosättningarna. Den gemensamt överenskomna texten lyder enligt följande: 

"Europeiska unionen och dess medlemsstater anser att israeliska bosättningar är olagliga enligt folkrätten, utgör ett hinder för fred och hotar att omöjliggöra en tvåstatslösning på den israelisk-palestinska konflikten. EU och dess medlemsstater kommer inte att erkänna några andra förändringar av 1967 års gränser än de förändringar som parterna kommit överens om. Detta gäller även Jerusalem. Västbanken, inklusive östra Jerusalem, Gaza och Golanhöjderna är områden som ockuperas av Israel sedan 1967.

 Europeiska unionen och dess medlemsstater vill därför öka europeiska medborgares och företags medvetenhet om riskerna i samband med ekonomiska och finansiella aktiviteter i bosättningarna. Finansiella transaktioner, investeringar, köp, upphandlingar och andra ekonomiska aktiviteter (även inom turism och andra tjänster) i israeliska bosättningar eller som gynnar israeliska bosättningar, är förenade med rättsliga och ekonomiska risker eftersom de israeliska bosättningarna enligt folkrätten är uppförda på ockuperad mark och inte erkänns som en rättmätig del av Israels territorium. Detta kan resultera i att äganderätten till mark, vatten, mineraler och andra naturresurser som skulle kunna bli föremål för köp eller investeringar är oklar.

Det är också viktigt att beakta eventuella kränkningar av internationell humanitär rätt och de mänskliga rättigheterna.

Presumtiva köpare och investerare bör vara medvetna om att ett framtida fredsavtal mellan Israel och palestinierna, eller mellan Israel och Syrien, kan få konsekvenser för egendom de köper eller ekonomiska aktiviteter de stöder i dessa bosättningar. I händelse av tvist kan det bli mycket svårt för medlemsstaterna att säkerställa nationellt skydd för deras intressen.

Medborgare och företag i EU bör också vara medvetna om att deras anseende kan påverkas om de medverkar i ekonomiska och finansiella aktiviteter i bosättningar.

Medborgare och företag i EU som överväger att medverka ekonomiskt eller finansiellt i bosättningarna bör söka rättslig rådgivning innan de vidtar några åtgärder".

* * *

Mer information om relevanta riktlinjer och vägledande principer framtagna av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Förenta nationerna finns på följande webbplatser:

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf