Avtalet om stöd till små- och medelstora företag i Ryssland undertecknades

När de baltiska länderna år 2004 blir medlemamr av Europeiska unionen, kommer Finlands närområdesverksamhet att i huvudsak beröra Ryssland. Tidigare projekt avslutas inte, men de kompletteras av satrsningar på små- och medelstora företag som verkar eller tänker etablera sig i Ryssland, sade ministern för närområdessamarbete Jan-Erik Enestam när han på onsdagen i Helsingfors å utrikesministeriets vägnar undertecknade ett samarbetsavtal om stöd för små- och medelstora företag i Ryssland. Den andra undertecknaren var VD Markku Mäkinen för Finnvera.

Vi har varit engagerade i närområdessamarbete i tio år. Dess målsättning har varit att underlätta de baltiska länderna och Ryssland att klara sig politiskt, ekonomiskt och socialt ur förändringsprocessen. När Estland, Lettland och Litauen blir medlemmar av EU, kommer samarbetet med dem att ske inom ramarna för unionen eller normalt bilateralt umgänge. Vår ledande närområdeskumpan blir då Ryssland, sade minister Enestam.

Ur de av utrikesministeriet koordinerade närområdesmedlen har man beslutat allokera ett särskilt anslag för bistånd till små- och medelstora företag när sådana planerar produktionsverksamhet i Ryssland. Företagen bör vara aningen i finskt ägo elelr sk. joint ventures.
När medel beviljas, prioriteras projekt inom energi, miljövård, skogsindustri, livsmedelsindustrin, lantbrukets binäringar, informationsteknologi, beklädnadsindustri och metallbranschen, berättade Enestam.

Finansiering beviljas i första hand inom Finlands närområden, men även till områden inom ramen för den nordliga dimensionen. Finansieringen som beviljas till förberedande projekt är ett bidrag vars storlek som maximalt kan vara hälften av kostnaderna för projektet.

Besluten om bidragen för projekten fattas av utrikesminsisteriet. För beredningen av beslutsfattningen har det grundats en styrningsgrupp med representation från UM och handels- och industriministeriet. Vid beslutsfattande utnyttjas Finnveras expertis.
Minsiterierna har utrikes-, handels- och industripolitisk kompetens. Finnvera har å sin sida företagsekonomsik expertis. Sålunda uppstår ett fruktbart samarbete, sade verkställande direktör Mäkinen.

Under det gångna året har man reserverat 500 000 euro för små- och medelstora företags närområdesprojekt. Efter tre år evalueras projektet på nytt.pohjoinen ulottuvuus