Valtionavustushaku kansainvälisen ympäristöoikeuden ja -diplomatian täydennyskoulutuksen järjestämistä varten

Ulkoministeriö avaa valtionavustushaun kansainvälisen ympäristöoikeuden ja -diplomatian täydennyskoulutuksen järjestämistä varten. Korkeakoululle tai muulle täydennyskoulutusta järjestävälle yhteisölle suunnattu hakukierros alkaa 17.10.2023 ja päättyy 3.11.2023 klo 16.00.

Ulkoministeriö myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta kansainvälisen ympäristöoikeuden ja -diplomatian täydennyskoulutuksen järjestämistä varten. Avustuksen käyttöaika on tarkoitettu aikavälille 1.1.2024 – 31.12.2026. Käyttöaika tarkennetaan avustuspäätöksessä. Tarkoitusta varten on varattu yhteensä 300 000 euroa.

Avustus on tarkoitettu Suomessa tai ulkomailla tapahtuvan kansainvälisen ympäristöoikeuden ja -diplomatian kurssimuotoisen täydennyskoulutuksen järjestämistä varten. Avustuksella tulee toteuttaa myös ulkopuolinen evaluaatio kurssin toiminnasta ja tuloksista.

Avustusta myönnetään koulutukseen, joka on suunnattu ympäristösopimusneuvotteluissa mukana oleville kansainvälisille neuvottelijoille (esim. virkamiehet, kansalaisjärjestöjen edustajat ja tutkijat) siten, että se lisää vuorovaikutusta kehittyvistä maista ja teollisuusmaista tulevien neuvottelijoiden välillä. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että koulutus tukee kehittyvien maiden kapasiteetin vahvistamista ympäristösopimusneuvotteluihin osallistumisen sekä sopimusten toimeenpanon, seurannan ja arvioinnin osalta. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että vähintään puolet koulutukseen osallistuvista henkilöistä tulee kehittyvistä maista. Ulkoministeriö kannustaa käyttämään opetusmenetelmiä ja materiaalia, joiden avulla osallistujat voisivat edelleen kouluttaa kollegoitaan ja muita tahoja kurssin jälkeen.

Avustus myönnetään korkeakoululle tai muulle täydennyskoulutusta järjestävälle yhteisölle. Avustus myönnetään talousarvion momentilta 24.30.66 käyttösuunnitelmakohta 4, maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö. Käyttösuunnitelmakohdalta myönnetään tukea mm. korkeakouluohjelmiin.

Avustuksen määrä on enintään 300 000 euroa ja se myönnetään yhdelle järjestävälle taholle kurssin järjestämiseksi vuosina 2024-2026. Valtionavustuksella saa kattaa korkeintaan 80 prosenttia koulutuksen kokonaiskustannuksista. Avustuksen hakijan tulee hakemuksessaan osoittaa, miten jäljelle jäävä rahoitusosuus kokonaiskustannuksista tullaan kattamaan. Ulkoministeriö painottaa avustusta myöntäessään erityisesti seuraavia seikkoja:

  • Hakijan yleinen asiantuntemus ympäristöoikeuden ja -diplomatian alalta
  • Hakijan aikaisempi kokemus ympäristöoikeuden ja -diplomatian täydennyskoulutuksen järjestämisestä Suomessa ja/tai ulkomailla
  • Järjestettävän täydennyskoulutuksen sekä sen kohderyhmän, tavoitteiden, teemojen ja toteuttamiskeinojen selkeä määrittely, ottaen teemojen osalta huomioon YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030), Pariisin ilmastosopimus sekä Kunming-Montrealin globaali luonnon monimuotoisuuskehys
  • Tapa, jolla koulutussuunnitelmassa käsitellään keskeisimpien kansainvälisten sopimusten rakenteita, neuvottelumekanismeja sekä sisältökysymyksiä, ml. ympäristöturvallisuutta, ilmastonmuutoksen ja konfliktien välistä suhdetta sekä kansainvälistä ympäristöhallintoa.
  • Kohderyhmän suuruus ml. keinot kehittyvien maiden osanottajien tavoittamiseksi ja kurssin markkinoimiseksi kehittyvissä maissa (tavoite 25–35 osallistujaa, vähintään puolet kehittyvistä maista ja erityisesti naisten osallistumista halutaan kannustaa)
  • Suunnitelma ulkoministeriön kanssa tehtävästä yhteistyöstä kurssin toteutuksen eri vaiheissa ensimmäisen vuoden osalta, sekä alustava suunnitelma vuosien 2025 ja 2026 toteutukselle.
  • Alustava suunnitelma ulkopuolisen arvioinnin toteuttamisesta koulutuksesta, ml. kustannusarvio.

Avustusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksen tulee sisältää vapaamuotoinen kuvaus täydennyskoulutuksen sisällöstä vuodelle 2024 sekä alustava kuvaus vuosien 2025 ja 2026 sisällöstä sekä alustava arvio hankkeen kokonaiskustannuksista kululajeittain eriteltynä (ml. Evaluaatio).

Hakemuksen tulee sisältää selvitys hakijan nimenkirjoitukseen oikeutetuista henkilöistä (kaupparekisteri tai muu vastaava) ja tieto siitä, miten hakija rahoittaa sen osan koulutuksen kokonaiskustannuksista, jota avustus ei kata. Myös täydennyskoulutuksen vastuuhenkilöiden CV:t (vähintään kaksi henkilöä, minimivaatimuksena tohtorin arvo) tulee olla hakemuksessa mukana.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa ulkoministeriöön perjantaihin 3.11.2023 klo 16.00 mennessä postitse alla mainittuun toimitusosoitteeseen tai sähköpostitse otsikolla ”valtionavustushaku 2023, KEO-60” osoitteiseen kirjaamo.um(at)gov.fi. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei tutkita.

Hakemusten käsittely ministeriössä kestää noin kolme viikkoa. Valinnasta ilmoitetaan suoraan hakijoille sähköpostitse.

Toimitusosoite: Ulkoministeriö, KEO-60, PL 23, 00023 Valtioneuvosto

Kirjaamo: käyntiosoite: Valtioneuvoston yhteinen palvelupiste, Ritarikatu 2 b, palvelee klo 8.00–16.15 Lisää kuoreen vastaanottajaksi: Ulkoministeriö/ KEO-60.

 

Ulkoministeriö on saanut seuraavia kysymyksiä valtionavustushaun aikana:

 

Voiko hakemuksen toimittaa englanniksi?

Kyllä, myös englanninkieliset hakemukset ovat tervetulleita.

Miten laaja evaluaation tulisi olla?

Ulkoministeriö on varannut korkeintaan 30 000€ avustuksesta evaluaatiota varten. Hakija määrittää itse sopivan menetelmän, laajuuden ja budjetin evaluaatiolle. Ulkoministeriö pitää tärkeänä etenkin järjestetyn kurssin/järjestettyjen kurssien tulosten osoittamista, etenkin suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, huomioiden OECD-DAC:n(Linkki toiselle web-sivustolle.) kriteeristön evaluaatioille.

 

Sovellettavat säädösperusteet:

Valtionavustuslaki (688/2001)