Statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers projekt gällande kommunikation och global fostran 2017–2018

Statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers projekt gällande kommunikation och global fostran 2017–2018

Ansökningsomgången för statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers projekt som gäller kommunikation och global fostran pågår till den 8 juni 2016.

Som ett led i budgetberedningen för 2017 öppnar utrikesministeriet ansökningsomgången för statsunderstöd för finländska civilsamhällesorganisationers projekt gällande kommunikation och global fostran 2017–2018. Anslagens slutliga storlek fastslås när riksdagen godkänner budgeten för 2017. Stödet är ett statsunderstöd beroende av prövning och vid beviljandet iakttas statsunderstödslagen (688/2001).

Civilsamhällesorganisationers projekt gällande kommunikation och global fostran är en del av Finlands utvecklingssamarbete. De projekt som får understöd ska vara i linje med den utvecklingspolitiska redogörelse som offentliggjordes den 4 februari 2016. Under ansökningsomgången 2017 främjas särskilt projekt med syfte att informera om betydelsen av de globala målen för hållbar utveckling för finländarna samt om de bakomliggande orsakerna till flyktingkrisen. Samarbetsprojekt med andra aktörer, till exempel företag, uppmuntras.

Organisationerna kan ansöka om statsunderstöd för 1–2-åriga projekt gällande kommunikation och global fostran. Projektstödet är inte permanent finansiering utan en extra insats under en viss period som ska öka synligheten för utvecklingsländernas perspektiv och kännedomen om utvecklingsfrågor bland finländarna. Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av projektets budget. Den resterande delen ska organisationen finansiera själv.

Kriterier för sökande:

 • Sökande ska vara en förening eller en stiftelse som vid tidpunkten för ansökan varit registrerad i minst två år.
 • Projektet ska främja de utvecklingspolitiska mål som fastställts av Finland regering. Projektets verksamhet och budskap ska reflektera utvecklingsländernas perspektiv (enligt OECD:s utvecklingskommitté DAC:s definition).
 • Projektet ska åtminstone vara sensitivt i fråga om de mänskliga rättigheterna.
 • Projektets målgrupp och de metoder som används för att nå målgruppen ska vara i proportion.
 • Utgångspunkten för projektet ska beskrivas.
 • I projektplanen ska tydligt framgå projektets mål och huvudsakliga budskap.
 • Projektet ska ha en logisk resultatkedja och indikatorer för att mäta resultaten.

Ansökningarna bedöms också på följande grunder:

 • Den sökande visar med sin basinformationsanmälan, sin projektansökan och sin eventuella tidigare projekterfarenhet, att organisationen har tillräckliga resurser med avseende på personal, administration och ekonomi för att genomföra och administrera ett projekt.  Den sökande har kapacitet att svara för projektets självfinansiering.
 • Den sökande har expertis om kommunikation eller global fostran.
 • I projektet ingår motiverade och genomtänkta partnerskap mellan olika aktörer, som tillför projektet mervärde, såsom partnerskap med andra organisationer, kommuner, företag eller läroanstalter.
 • Projektets funktioner är resultatinriktade.
 • Den sökande har valt och definierat målgrupper, ämnar inkludera dem, systematiskt sprida projektets budskap och nå nya målgrupper.
 • Projektet är innovativt till exempel med tanke på verksamhetsmetoder eller partnerskap.
 • Riskhanteringens omfattning.
 • Projektets budget och tidtabell är realitstiska och projektet är kostnadseffektivitet.
 • Resultatens hållbarhet.
 • Uppföljningen av projektet.
 • Resultaten av tidigare projekt och hur de utnyttjas.
 • I projektplanen beaktas andra aktörers verksamhet inom samma område, eventuella beröringspunkter och kompletterande funktioner uppmärksammas.
 • Mervärde av volontärarbete.
 • Andelen prioriteter som nämnts i ansökningsannonsen som beaktas i projektet.
 • Hur väl målsättningar och innehåll är kopplade till läroplanen när det gäller projekt som riktar sig till förskolan, grundskolan, gymnasiet eller yrkesutbildning på andra stadiet.

Statsunderstödet beviljas för att användas i enlighet med de allmänna villkoren för statsunderstöd och villkoren för projekt gällande kommunikation och global fostran. Villkoren finns på utrikesministeriets webbplatsen Kommunikation och global forstranoch sökande ombeds att bekanta sig med dem på förhand. Utrikesministeriet kan också ställa upp särskilda krav för enskilda stödbeslut.

Ansökan ska göras på utrikesministeriets blanketter som finns på webbplatsen Kommunikation och global forstran. För att kunna lämna in ansökningsblanketten måste först blanketten med basinformation lämnas in genom utrikesministeriets e-tjänst. Blanketten finns på samma webbplats och den ska returneras senast den 30 maj 2016. Anvisningar för e-tjänsten. E-tjänsten kräver KATSO-autentisering.

Ansökan med bilagor ska lämnas in genom utrikesministeriets e-tjänst senast onsdagen den 8 juni 2016 kl. 16.15. Ansökningar som lämnas in för sent beaktas inte.

Enheten för det civila samhället ger per e-post närmare upplysningar om hur man ansöker om stöd vgk.um@formin.fi