Statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation – Ansökningsomgång 2018 är nu öppen

Utrikesministeriet lediganslår statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation att sökas. Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen anvisar medel i statsbudgeten för 2018.

I budjetpropositionen för 2018 har det föreslagits att 370 000 euro ska anvisas för understöden. Syftet med understöden är att öka kunskapen om Europeiska unionen.