För en stabil och säker Östersjöregion

För en stabil och säker Östersjöregion

De nordiska länderna arbetar tillsammans för stabilitet och välfärd genom sträva efter att samordna vårt utvecklingssamarbete, främja fri handel och genom att delta tillsammans i internationella krishanterings- och fredsbevaringsinsatser. Det nordiska perspektivet på alla dessa frågor innebär kraftig fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och rättstaten.

Kristian Jensen, Børge Brende och Timo Soini. Foto: Kimmo Räisänen
Kristian Jensen, Børge Brende och Timo Soini. Foto: Kimmo Räisänen

Säkerhetsläget i Europa utmanas av Rysslands illegala annektering av Krim och militära handlingar som rubbat stabiliteten i och omkring Ukraina. Rysslands ökade militära aktivitet och den ökade spänningen, också i Östersjöregionen, måste vändas till politisk dialog och respekt för folkrätten.

Europa har reagerat resolut på Rysslands aggression i Ukraina. Det finns ingen plats för bruk av våld i strid med internationell rätt, vare sig i Europa eller någon annanstans. Vi måste upprätthålla trycket på Ryssland och kräva att landet handlar ansvarsfullt och avhåller sig från aggressioner. Samtidigt måste vi hålla kanalerna för politisk dialog öppna. Dialog är i alla parters intresse och bör användas för att lösa konkreta problem och lugna farhågor.

Gränsers okränkbarhet, staters suveränitet och territoriella integritet, fredlig tvistlösning, rättstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna förblir hörnstenar i det europeiska säkerhetssystemet, enligt Helsingforskonferensens slutdokument och Parisstadgan. De nordiska staterna har varit orubbliga i sitt stöd för Ukrainas territoriella integritet och suveränitet och har understött sanktionerna som införts av västvärlden. Sanktionerna kommer att vidhållas tills alla parter, inklusive Ryssland, har uppfyllt alla sina skyldigheter enligt Minskprotokollet.

Utmanandet av vårt gemensamt etablerade regelverk och våra värderingar ställer oss inför en ny verklighet. Tidigare omfattade det nordiska samarbetet allt utom säkerhet och försvar. Tiderna har förändrats. Vi måste vidareutveckla vårt utrikes- och säkerhetspolitiska samarbete för att mera aktivt främja stabiliteten, minska spänningarna och förbättra kontakterna mellan människor i vårt grannskap. Genom att hålla diplomatin i främsta linjen bygger vi upp säkerheten i vår del av världen.

Stoltenbergrapporten 2009 var startskottet för ett fördjupat nordiskt samarbete inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Vi har gett oss in på ett ambitiöst samarbete kring civil krishantering, utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, både som grupp och bilateralt. Inrättandet av Nordefco har lett till ökad samverkan mellan våra länder. Vårt samarbete kring cyberfrågor, krishantering, sjöräddning är andra exempel på fruktbart nordiskt samarbete.

Vakaan ja turvallisen Itämeren alueen puolesta. Kuva: Kimmo Räisänen
Timo Soini, Kristian Jensen, Lilja Alfredsdottir och Margot Wallström. Foto: Kimmo Räisänen

Vi utvecklar vår utrikes- och säkerhetspolitik tillsammans i flera olika forum, till exempel i FN, OSSE, Europarådet, Natos partnerskap för fred och i EU. Det finns ett behov i Europa och särskilt i OSSE av ökad transparens och av förtroende- och säkerhetsbyggande åtgärder, inklusive riskhantering. Vårt gemensamma mål är ett närmare nordiskt samarbete för att upprätthålla och försvara det europeiska säkerhetssystemet och främja den regionala stabiliteten.

Norden har spelat en avgörande roll i att främja regionalt samarbete. Östersjöstaternas råd, Barentsrådet och Arktiska rådet är alla viktiga organisationer där de nordiska staterna är medlemmar och även Ryssland är en aktiv och konstruktiv medlem. Vi kommer att fortsätta vårt aktiva engagemang för att bygga upp förtroende och uppmuntra samarbete mellan människor, inte minst i Ryssland. Twinning-nätverk på lokal och regional nivå är viktiga i detta avseende. Regionalt och gränsöverskridande samarbete är viktigt för att upprätthålla samarbete och kontakter med olika aktörer i Ryssland, inklusive det ryska civilsamhället.

Vi har tre EU-medlemmar och tre Natomedlemmar i vår familj, men vi delar säkerhetspolitisk miljö och framför allt delar vi värderingar. Vi kan utnyttja vår variabla geometri för att främja gemensamma mål, inklusive välfärd, stabilitet och säkerhet i vår region. Det är i vårt intresse att uppmuntra EU och Nato att vidareutveckla sitt samarbete.

Östersjöregionens betydelse för Europas säkerhet har ökat. De här utmaningarna bör tas upp både i Europeiska rådet och under Natos toppmöte i juli. Europeiska rådet kommer att godkänna en global strategi för EU. Den bygger på våra gemensamma europeiska värderingar och kommer att styra EU i arbetet för stabilitet och utveckling. Natotoppmötet i juli kommer delvis att fokusera på säkerheten i Östersjöregionen. Alla de nordiska länderna stöder kraftfullt en fördjupad dialog och samarbete mellan Nato, Finland och Sverige om den regionala säkerheten och stöder en politisk dialog under toppmötet.

Om tio dagar kommer vi att fortsätta denna diskussion med Förenta staterna under det nordisk-amerikanska toppmötet i Washington DC. Vi har ett starkt intresse för att vidareutveckla Nordens relation till USA. Det nordiska samarbetet med USA kring utrikes- och säkerhetspolitiska frågor kommer att stärkas. Vi kommer att arbeta tillsammans för att främja starka transatlantiska band.

Östersjöregionen behöver vår samlade nordiska uppmärksamhet och verksamhet. Våra diskussioner i Borgå idag fokuserar på konkreta åtgärder för att stärka stabiliteten och säkerheten i vårt gemensamma grannskap. Tillsammans ska vi se till att det är en stark nordisk stämma gör sig hörd i FN, EU, Nato Europarådet och i OSSE när det gäller Europas säkerhet.

Timo Soini, Finland
Margot Wallström, Sverige
Børge Brende, Norge
Kristian Jensen, Danmark
Lilja Alfredsdottir, Island