Starka kvinnor kan stoppa sexuellt våld i konflikter

Starka kvinnor kan stoppa sexuellt våld i konflikter

Att stärka kvinnor och jämställdheten mellan könen är nycklar till utrotandet av sexuellt våld i konflikter.

Bild: Gov.uk
Stop Rape Now leds av FN:s särskilda representant Zainab Bangura.
Stop Rape Now leds av FN:s särskilda representant Zainab Bangura.

I London ordnades i mitten av juni toppmötet End Sexual Violence in Conflicts, där kvinnors säkerhet inom krigsområden för första gången lyftes fram som huvudtema för ett möte på hög nivå. Ordförande för mötet var Storbritanniens utrikesminister William Hague tillsammans med FN:s specialsändebud Angelina Jolie. Konferensens talare kom från olika håll i världen och i sina talturer framförde de sin egen synpunkt på mötets tema. Mötets talturer utkristalliserade dock ett gemensamt budskap: nu är det tid att agera.

Finlands utvecklingsminister Pekka Haavisto som talade vid mötet betonade i sitt tal stärkandet av kvinnor och vikten av deltagande i de politiska processerna i kampen mot bruket av sexuellt våld inom krigsområden. Kvinnors rättigheter och jämställdhet är viktiga teman för Finland och Finland har också stött projektet Stop Rape Now redan sedan 2009.

Utvecklingsminister Haavisto framförde en videohälsning vid toppmötets avslutningspanel.
Utvecklingsminister Haavisto framförde en videohälsning vid toppmötets avslutningspanel.

Sexuellt våld används utbrett och avsiktligt som medel för krigföring i konflikter. Fastän det är frågan om ett grundläggande brott mot mänskligheten, förblir gärningsmännen alltför ofta ostraffade. Sexualbrott har en förödande verkan på offrens och hela samhällets liv. Brottets stigma lämnar ofta hos offren, inte förövarna.

Den moderna världen stänger inte längre ögonen för sexualbrott som sker under krigen. Kriminaliseringen av våldtäkter som skett inom krigsområden, stödjandet av offer för sexualbrott och överförandet av skamstigman från brottsoffren till förövarna var sätt som diskuterades på toppmötet för att få slut på våldtäkter inom konfliktområden. Man borde också trygga en pålitlig instans för offrens rapportering av brott och offren borde ges möjlighet att föra brottsmålen gratis till rätten.

Finlands bakgrund som föregångarland för jämställdhet mellan könen ger Finland en bra ställning att hjälpa andra länders kvinnor att nå maktpositioner. Jämställdhetens rötter ligger djupt i den finländska historian. Finländska kvinnor fick som de första i världen full rösträtt och politiska rättigheter år 1905 och nitton kvinnor blev demokratiskt invalda till riksdagen i valet år 1907. Kvinnornas aktiva deltagande i samhället har alltid varit i nyckelställning på resan mot jämställdhet mellan könen.

Finland står för sina värderingar och i år beviljas av medlen för utvecklingssamarbete 2 miljoner euro till FN:s projekt Stop Rape Now. FN-projektet som officiellt heter Action Against Sexual Violence in Conflict har som syfte att stöda dem som överlevt sexualbrott under konflikter och att hitta sätt att utrota våldtäkter som medel för krigföring. Med initiativet hjälper man också dem som överlevt brotten att föra brottsfallen till rätten. Projektet leds av FN:s särskilda representant Zainab Bangura, en Sierra Leonsk politiker och aktivist. Stop Rape Now förenar tretton självständiga organisationer under FN som utför arbete som stöder kvinnors säkerhet.

I år koncentreras projektet Stop Rape Now på att ge kvinnor eget inflytande. Målet är att ändra perspektiv och se de kvinnor som upplevt sexualbrott som överlevare, inte som offer och hjälpa dem vidare att agera som samhälleliga påverkare. För att nå jämställdhet mellan könen är det viktigt att det i varje steg av beslutsfattandet och i fredsförhandlingsprocesser finns kvinnor med. Världens kvinnor borde ha möjlighet att få alla topposter i samhället.

Finland stöder ekonomiskt också den Internationella brottsdomstolen ICC:s offerfond och FN:s expertteam för sexualbrott som sker i konflikter samt Justice Rapid Response-mekanismen som hjälper kvinnor som blivit offer för sexuellt våld genom att sända ut en operativ expertgrupp på fältet för att samla bevismaterial om brotten.  Dessa initiativ stöder offren för sexualbrott och hjälper dem att ställa brottslingarna inför rätta.