Listan över nya hot mot säkerheten är lång

Listan över nya hot mot säkerheten är lång, allt från miljöns försämrade tillstånd och globala epidemier till problem orsakade av stater i sammanbrott, terrorism och spridning av massförstörelsevapen samt hot om utnyttjande av dem. Nytt är även att hoten i och med den globala utvecklingen sprids så snabbt, konstaterade utrikesminister Erkki Tuomioja i riksdagen. Han framförde ett inlägg vid utrikesministeriets och riksdagens gemensamma seminarium "Finlands säkerhets- och försvarspolitiska verksamhetsmiljö i förändring".

Avsikten med seminariet var att öka dialogen mellan politiker, tjänstemän, experter och redaktörer. Riksdagen representerades av den parlamentariska uppföljningsgrupp som den dåvarande statsministern Paavo Lipponen 2002 utnämnde för att följa säkerhetssituationens utveckling. Uppföljningsgruppen fungerar enligt gruppens ordförande, riksdagsledamot Aulis Ranta-Muotio, "som en studiecirkel", dvs. den strävar efter en fördomsfri diskussion om ämnet. Regeringen utarbetar för sin del som bäst en säkerhets- och försvarspolitisk redogörelse, och riksdagsledamot Ranta-Muotio uttryckte förhoppningar om att uppföljningsgruppen även skall kunna inverka på regeringens arbete.

Utrikesminister Tuomioja konstaterade att en upplyst medborgare som följer medierna lätt får uppfattningen att det som är under arbete är en försvarspolitisk redogörelse vars huvudsakliga innehåll kommer att bestå av regeringens bedömning av Finlands inställning till Nato. Detta är emellertid inte fallet. Redan i de tidigare redogörelserna försökte man granska Finlands säkerhetssituation ur ett vidare perspektiv än enbart ur traditionell militär säkerhetssynvinkel, och i den redogörelse som framläggs för riksdagen i höst kommer den vidare betydelsen av begreppet säkerhet säkert att förstärkas ytterligare, påpekade Tuomioja.

Seminariets huvudtema var de nya hotbilderna och dessa behandlade riksdagsledamot Tarja Cronberg i sitt inlägg "Den förändrade säkerheten och Finlands nya utmaningar". Vad eller vem är det som hotar Finland och utgör terrorismen och massförstörelsevapnen reella hot för vårt land. Det egentliga terrorismhotet är relativt litet för Finlands del, men man kan föreställa sig tre möjliga scenarion; en finländare kan tänkas använda biologiska eller kemiska massförstörelsevapen, såsom mjältbrandsbakterier, finska fredsbevarande trupper kan ställas inför hot med massförstörelsevapen utanför landets gränser och Finland kan hotas som medlemsstat i Europeiska unionen. Vår säkerhetssituation är stadd i förändring och vi kan inte förutse alla hot, av denna anledning är det viktigt att vi bibehåller ett visst manöverutrymme, sade riksdagsledamot Cronberg.

Utrikesminister Tuomiojas inlägg (på finska)

EU
NATO
kriisinhallinta
ulko- ja turvallisuuspolitiikka