En ny medborgarskapslag träder i kraft under nästa år


Regeringens proposition om en ny medborgarskapslag har ingetts till riksdagen den 1 november 2002 (RP 235/2002 rd). Grundlagsutskottet arbetar med ett betänkande om lagförslaget och meningen är att lagförslaget skall antas under detta riksmöte. Lagen skall träda i kraft under år 2003. Närmare anvisningar om tillämpningen kommer att utfärdas efter det att lagen har antagits av riksdagen.

Regeringens avsikt är att medborgarskapslagen från 1968 skall ersättas med en helt ny lag. Den nya lagen skall mera detaljerat än den nuvarande lagen föreskriva om grunderna för förvärv, behållande och förlust av finskt medborgarskap, bestämmande av medborgarskapsstatus och myndigheternas uppgifter. Medborgarskapslagen gäller alla finska medborgare och utlänningar som önskar bli finska medborgare. I lagen föreskrivs bland annat hur ett finskt medborgarskap överförs från en generation till en annan. Det skall bli lättare att återfå finskt medborgarskap, och möjligheterna till dubbelt medborgarskap breddas.

Rätten till finskt medborgarskap vid födseln

I lagförslaget utgår man enligt den nuvarande lagstiftningen från att ett barn precis som tidigare skall förvärva finskt medborgarskap i första hand på grund av att barnets mor är finsk medborgare. Också om barnets far är finsk medborgare och gift med en utländsk mor till barnet, förvärvar barnet finskt medborgarskap vid födelsen.

Ett barn som föds utom äktenskapet och vars far var finsk medborgare och mor utlänning när barnet föddes, får finskt medborgarskap om barnet föds i Finland och mannens faderskap till barnet fastställs. Faderskapet skall enligt lagförslaget fastställas innan barnet har fyllt 18 år eller ingått äktenskap. Ett barn som föds utom äktenskapet utomlands får finskt medborgarskap efter sin far antingen genom anmälan eller på grund av att barnets föräldrar gifter sig med varandra. Dessa ändringar förbättrar jämställdheten mellan könen.

I förslaget föreslås att adoptivbarns ställning skall förbättras. Ett adoptivbarn som inte har fyllt tolv år får finskt medborgarskap på grund av adoption och ett barn som är äldre enligt anmälningsförfarande. I lagen förutsätts att adoptionen har blivit giltig i Finland. Dessutom förutsätts att åtminstone den ena adoptivföräldern är finsk medborgare.

Rätten att återfå finskt medborgarskap

Det skall bli lättare att återfå finskt medborgarskap. En tidigare finsk medborgare, som har förlorat sitt finska medborgarskap efter att ha blivit medborgare i en främmande stat, skall ges möjlighet att återfå medborgarskapet genom anmälningsförfarande. Godkännandet av anmälan skall inte förutsätta boende i Finland utan anmälan kan göras också i utlandet. Detta skall också gälla en tidigare finsk medborgares efterkommande. Anmälan skall göras inom en utsatt tid på fem år.

Rätten till dubbelt medborgarskap

Möjligheterna till dubbelt medborgarskap (flerfaldigt medborgarskap) breddas. En finsk medborgare kan bevara sitt medborgarskap om han eller hon enligt egen viljeyttring förvärvat medborgarskap i en främmande stat. Möjligheten att behålla finskt medborgarskap skall inte längre vara beroende av finsk lagstiftning utan av om den stat som har beviljat medborgarskapet tillåter att personen behåller sitt finska medborgarskap. Enligt den föreslagna lagen skall man också frångå villkoret att den som ansöker om medborgarskap i de flesta fall skall befrias från sitt eller sina dåvarande medborgarskap för att förvärva finskt medborgarskap.

Rätten att få medborgarskap preciseras

Utlänningar kan fortsättningsvis beviljas finskt medborgarskap på vissa villkor. Ansökan om finskt medborgarskap för en utlänning skall kunna anhängiggöras endast i Finland. Den som ansöker om medborgarskap kan uppfylla villkoret för boendetid också genom att bo i Finland under olika perioder. I dag är detta inte möjligt utan efter frånvaro börjar räknandet av boendetiden från början. Dessutom skall det krävas kortare boendetid än normalt av personer som har flyktingstatus och av dem som är ofrivilligt statslösa.

I lagförslaget betonas också vikten av språkkunskaper när man ansöker om medborgarskap. Enligt förslaget skall nöjaktig förmåga att använda svenska eller finska kunna bevisas genom språkexamen, skolutbildning eller också på annat sätt. Ett annat sätt kan till exempel vara fullgjord kurs i finska eller svenska.

Det föreslås att förutsättningen till utkomst skall slopas helt.

Regeringens proposition om en ny medborgarskapslag finns på riksdagens webbsidor, under adressen www.eduskunta.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (dokument>regeringens propositioner>propositionens nummer). Texten i pdf-format är 93 sidor lång.