UUSHAKU: Ulkoministeriö hakee ehdokkaita Euroopan neuvoston asiantuntijakomitean jäseneksi

Ulkoministeriö pyytää kiinnostuneita henkilöitä ilmoittautumaan ehdokkaaksi Euroopan neuvoston alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan soveltamista tutkivan asiantuntijakomitean jäsenen tehtävään 15. heinäkuuta 2022 mennessä.

Peruskirja on ensimmäinen sitova kansainvälinen asiakirja, jolla pyritään vahvistamaan alueellisten kielten ja vähemmistökielten asemaa Euroopassa. Se hyväksyttiin vuonna 1992 ja tuli kansainvälisesti voimaan vuonna 1998. Peruskirja tuli Suomen osalta voimaan vuonna 1998 (SopS 23/1998(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)).

Asiantuntijakomitea avustaa Euroopan neuvoston ministerikomiteaa peruskirjan täytäntöönpanon valvonnassa. Asiantuntijakomiteassa on yksi jäsen kutakin sopimuspuolta kohti. Jäsenet nimittää ministerikomitea ehdokaslistalta, johon sopimuspuolet ovat nimenneet henkilöitä.

Tehtävään valittavalta edellytetään korkeaa moraalia ja tunnustettua pätevyyttä peruskirjan soveltamisalalla, kuten

  • laajaa oikeudellista asiantuntemusta (erityisesti perustuslaillinen ja kansainvälinen oikeus); tai  
  • alueellisiin kieliin tai vähemmistökieliin liittyvää syvällistä osaamista ainakin yhdeltä peruskirjan osa-alueelta (koulutus, joukkoviestimet, oikeusviranomaiset, hallintoviranomaiset ja julkiset palvelut, kulttuuritoiminta ja -palvelut sekä talous- ja yhteiskuntaelämä); tai
  • todennettua kielipolitiikan erityisosaamista.

Muu alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva todennettu osaaminen ja kiinnostus ehdokkaan valtion tai Euroopan tasolla luetaan eduksi. Osaaminen voidaan osoittaa muun muassa julkaisutoiminnalla ja vastuutehtävillä.

Tehtävään valittavilta edellytetään toisen Euroopan neuvoston virallisen kielen (englanti tai ranska) todennettua hyvää hallintaa sekä mielellään myös toisen virallisen kielen taitoa.

Asiantuntijakomitean jäsenet toimivat henkilökohtaisessa ominaisuudessaan ja heidän on oltava itsenäisiä ja riippumattomia sekä kykeneviä toimimaan tehokkaasti komitean jäsenenä.

Asiantuntijakomitea kokoontuu vuosittain kolmeen istuntoon yleensä Strasbourgissa, Ranskassa. Komitean täysistuntoihin liittyvän työn lisäksi jokainen jäsen toimii maakohtaisena raportoijana tutkittaessa peruskirjan soveltamista sopimusvaltioissa. Raportoijana jäsen vastaa sopimusvaltiokohtaisen arviointiraportin laadinnasta. Lisäksi jäsenen tulee osallistua komitean tekemiin maavierailuihin sopimusvaltioiden alueille.

Tehtävä tulee avoimeksi 22.9.2022. Asiantuntijakomitean jäsenen toimikausi kestää kuusi vuotta ja hänet voidaan kerran valita uudelleen.

Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan viimeistään perjantaina 15.7.2022 klo 16:15 mennessä ulkoministeriöön

  • sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.um@formin.fi tai  
  • postiosoitteeseen Ulkoministeriö, kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto (kuoreen merkintä "COMEX").

Ilmoittautumiskirjeen mukaan on liitettävä mallin mukainen ansioluettelo toisella tai molemmilla Euroopan neuvoston virallisista kielistä sekä täydelliset yhteystiedot.

Lisätietoja tehtävästä antaa

Lainsäädäntöneuvos Päivi Rotola-Pukkila, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö (OIK-40), puh. 0295 350 756, sähköposti: paivi.rotola-pukkila@formin.fi.