Utredning om globalisering: riksdagens bas för linjedragningar


Regeringen lämnade på tisdagen åt riksdagen en utredning av Finlands politiska linjedragning beträffande kontrollen över globaliseringen. Utredningen har gjorts på begäran av riksdagens utrikesutskott, som har önskat erhålla en helhetsbild av vad globalisering innebär, vilka de centrala organisationerna är för kontroll av densamma och om Finlands politik i dessa organisationer beträffande globaliseringen.

Statsrådet gav utrikesministeriet i uppdrag att utföra utredningen. Handels- och industri-, finans-, miljö-, arbets-, social- och hälsovårds- samt kommunikations- och justitieministerierna har deltagit i beredningen av dokumentet.

Alla bör vinna på globaliseringen

Utrikesminister Erkki Tuomioja motiverade vid en presskonferens behovet av en diskussion om hur behärska globaliseringen med en vår tids paradox: Samtidigt som demokratin är mera utbredd än någonsin tidigare, har människornas förtroende för dess funktionsduglighet och individens påverkningsmöjligheter minskat. Tydliga bevis på detta finns i många länder där valdeltagandet kraftigt sjunkit och behovet att finna nya påverkningsmetoder vuxit. Även medborgaraktivister söker nya vägar att påverka den globala utvecklingen. Kontrollen av globaliseringen är därför den centrala frågan i utredningen. Globaliseringen anses vara på det hela taget positiv och oundviklig och för ett land som Finland till landets fördel. Alla borde dock vara vinnare i globaliseringen, men problemet är den ojämna fördelningen av välståndet.

I redovisningen undersöker man de internationella organisationerna såsom FN:s, världs finansinstitutionernas, miljöorganisationernas samt handelsorganisationen WTO:s roll samt behovet av att samordna dessa. I redogörelsen summeras Finlands ståndpunkter, men genom en riksdagsdebatt vill man skapa en bas för nya linjedragningar.

Globaliseringen främjar också öppenhet och mänskliga rättigheter

Enligt utrikeshandelsminister Sasi är Finland bland de ledande länderna beträffande diskussionen om globaliseringen. Han konstaterade att Finland vunnit på globaliseringen. Globaliseringen och den därmed nära forbundna kommunikationsteknologins expansion ökar också pluralismen, öppenhet och större respekt för mänskliga rättigheter i samhällena. Marknadsreaktionerna utmanar politikerna att bära ansvar och att endast ge löften som kan förverkligas. Minister Sasi utmanade medborgarrörelserna till en dialog med beslutsfattarna i stället för att endast demonstrera.

Miljöminister Satu Hassi ansåg det vara bra, att utredningen utgår från frågan, i en hurudan värld vill vi leva. Globaliseringen möjliggör även att klyftan mellan industri- och utvecklingsländerna växer.
I stället för en ökad dominans från industriländerna och för en självisk förhandlingstaktik borde man sträva till en på äkta värden baserad dialog.

En världsomfattande miljöorganisation

Den globala kontrollen av miljöfarorna är långt ifrån tillräcklig. Hassi konstaterade, att FN:s miljöprogram UNEP:s finansiering består av frivilliga donationer och att det inte finns en koordinerad ledning eller uppföljning av de internationella miljöavtalen. Hon konstaterade, att inom EU en av de framtida målsättningarna är att grunda en världsmiljöorganisation. Ett första steg i den riktningen vore att säkra UNEP:s finansiering med medlemsavgifter och att harmonisera kontroll av internationella miljöavtalen

Ordning i kaoset

Ordföranden för riksdagens utrikesutskott Liisa Jaakonsaari konstaterade, att riksdagsdebattens avsikt är att med hjälp av samhälleliga tolkningar av globalisering skapa ordning i det kaos som den gett upphov till och som skapat missnöje och en känsla av kraftlöshet bland människor. Parlamentets roll har blivit av en allt större betydelse efter händelserna i Seattle och nu senast i Göteborg . Vi behöver en demokratisk process som skapar en helhetsbild av globaliseringen, hur kontrollera densamma och Finlands politik i globaliseringsfrågan, ansåg Jaakonsaari. Utrikesutskottet ämnar på hösten höra specialister och medborgarrörelser i frågan och därefter ge sitt utlåtande till behandling av riksdagen som i sin tur förser regeringen med direktiv.WTO
YK
ihmisoikeudet
ympäristö