UM hakee ehdokkaita naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmän jäsenvaaliin

Ulkoministeriö pyytää kiinnostuneita henkilöitä ilmoittautumaan valittavaksi Suomen ehdokkaaksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä GREVIOn jäsenvaaliin. GREVIO seuraa naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin sopimus) täytäntöönpanoa. Ilmoittautuminen tulee tehdä 27. syyskuuta 2021 mennessä.

Istanbulin sopimus on Euroopassa ensimmäinen oikeudellisesti velvoittava asiakirja naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi ihmisoikeusloukkauksena. Sopimus hyväksyttiin vuonna 2011 ja se tuli kansainvälisesti voimaan vuonna 2014. Suomessa sopimus tuli voimaan vuonna 2015. GREVIO on osa Istanbulin sopimuksen seurantajärjestelmää, johon kuuluu myös Istanbulin sopimuksen osapuolten komitea. GREVIOn tehtävänä on seurata sopimuksen täytäntöönpanoa.

GREVIOon kuuluu 15 jäsentä. Kunkin jäsenen toimikausi on neljä vuotta, ja se voidaan uudistaa kerran. Jäseninä ei saa olla kahta saman valtion kansalaista. Nyt haettavat ehdokkaat tullaan asettamaan joko vaaliin, jossa valitaan yksi jäsen aiemman jäsenen eron myötä vapautuneelle 31.5.2023 päättyvälle toimikaudelle, tai vaaliin, jossa valitaan viisi jäsentä elokuussa 2022 alkaville toimikausille.

  • Osapuolet ilmoittavat Euroopan neuvoston pääsihteerille enintään kolmen kelpoisuusvaatimukset täyttävän ehdokkaan nimet ja ansioluettelot. Pääsihteeri toimittaa nämä tiedot Istanbulin sopimuksen osapuolten komitealle, joka valitsee jäsenet salaisella lippuäänestyksellä.
  • Ehdokkaiden asettamisessa on huomioitava GREVIOn asiantuntijoilta edellytettävä monialainen ammattipätevyys sekä sukupuolten tasa-arvo. GREVIOn työn kannalta erityisen merkityksellistä on jäsenten ammatillinen osaaminen lainvalvonnan alalla sekä lääketieteellisissä ja oikeudellisissa ammateissa samoin kuin uhrien kanssa työskentelyssä.
  • GREVIOn jäseneltä edellytetään nuhteettomuutta ja tunnustettua pätevyyttä ihmisoikeuksien, sukupuolten tasa-arvon, naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan tai uhrien auttamisen ja suojelun alalla tai tunnustettua ammattikokemusta Istanbulin sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista asioista. Jäsenten tulee olla sopimuksen osapuolten kansalaisia.
  • Jäsenet toimivat henkilökohtaisessa ominaisuudessaan sekä riippumattomina ja puolueettomina suorittaessaan tehtäviään. Henkilöt, jotka toimivat valtionhallinnossa tai muussa yhteisössä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjuntaa koskevien toimintaperiaatteiden määrittelyyn ja/tai täytäntöönpanoon liittyen sellaisessa päätöksentekoasemassa, mistä voi aiheutua eturistiriitaa GREVIOn jäsenyyteen olennaisesti kuuluvien vastuiden kanssa, eivät ole kelpoisia GREVIOn jäseneksi. Jäsenten riippumattomuus ja puolueettomuus ei tule kyseenalaiseksi pelkästään sen vuoksi, että henkilö on virkamies tai muutoin julkisen sektorin palveluksessa.
  • Jäsenten tulee olla käytettävissä tehtäviensä suorittamiseen tehokkaasti. Jäsenillä tulee olla riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia osallistua GREVIOn kokouksiin ja muihin toimintoihin sekä työskennellä raporttien ja muiden asiakirjojen laatimiseksi.
  • Jäseneltä edellytetään ainakin yhden Euroopan neuvoston virallisen kielen (englanti tai ranska) hyvää hallintaa. Toisen kielen passiivinen hallinta on toivottavaa.

 

Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan kirjallisesti viimeistään maanantaina 27.9.2021 klo 16.15 päättyvän virka-ajan kuluessa ulkoministeriöön osoitteeseen: Ulkoministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto. Kuoreen merkintä "GREVIO”.

Ilmoittautumiskirjeen mukaan on liitettävä mallin mukainen ansioluettelo  toisella tai molemmilla Euroopan neuvoston virallisista kielistä sekä täydelliset yhteystiedot.

 

 

Lisätietoja tehtävästä antaa ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden

yksikkö (OIK-40), sähköposti OIK-40@formin.fi