Utrikesministeriet söker kandidater till Europarådets sakkunnigkommitté

Utrikesministeriet söker kandidater till Europarådets sakkunnigkommitté

Utrikesministeriet ber intresserade personer att senast den 22 juni 2016 anmäla sig som kandidater för uppdraget som medlem i Europarådets sakkunnigkommitté som undersöker tillämpningen av Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

Stadgan är det första bindande internationella instrumentet som syftar till att stärka landsdels- eller minoritetsspråkens ställning i Europa. Stadgan antogs 1992 och trädde internationellt i kraft 1998. I Finland trädde den i kraft 1998 (FördrS 23/1998).

Sakkunnigkommittén bistår Europarådets ministerkommitté med att övervaka stadgans genomförande. Kommittén har en medlem för varje fördragspart. Ministerkommittén utser medlemmarna från en lista av kandidater som har ställts upp av fördragsparterna.

Den som väljs till uppdraget förutsätts ha hög moral och erkänd kompetens inom stadgans tillämpningsområde, såsom

  • bred rättslig expertis, eller
  • fördjupad kompetens i anknytning till landsdels- eller minoritetsspråk på åtminstone ett av stadgans delområden (utbildning, rättsväsendet, förvaltningsmyndigheter och samhällsservice, massmedier, kulturell verksamhet och kulturella inrättningar samt ekonomiska och sociala förhållanden), eller
  • verifierad specialkompetens inom språkpolitik.

Annan kompetens som gäller landsdels- eller minoritetsspråk, däribland internationell verksamhet och publikationsverksamhet, räknas som merit.

De som väljs förutsätts ha verifierat goda kunskaper i ett av Europarådets officiella språk (engelska eller franska).

Medlemmarna i sakkunnigkommittén deltar i personlig kapacitet och ska vara självständiga och oberoende och kunna fungera effektivt som medlemmar av kommittén.

Sakkunnigkommittén sammanträder tre gånger årligen i Strasbourg, Frankrike. Utöver arbetet i kommitténs plenarsammanträden är varje medlem landsspecifik rapportör vid undersökningen av hur stadgan tillämpas i fördragsstaterna. Som rapportör ansvarar medlemmen för utarbetandet av den landsspecifika utvärderingsrapporten. Dessutom deltar medlemmen i kommitténs landsbesök till fördragsstaterna.

Uppdraget blir ledigt den 22 september 2016. Mandatperioden för en medlem i sakkunnigkommittén är sex år och medlemmen kan återväljas.

Intresserade ombeds anmäla sig skriftligen till utrikesministeriet senast fredagen den 22 juni 2016 före tjänstetidens utgång kl. 16.15 på adressen Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet. Märk kuvertet "COMEX".

Till intresseanmälan ska fogas en meritförteckning enligt förlagan på det ena av eller på båda Europarådets officiella språk samt fullständiga kontaktuppgifter.

Meritförteckning

Ytterligare upplysningar om uppdraget ger lagstiftningsrådet Krista Oinonen, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden (OIK-40), tfn 0295 351 172.