Utrikesminister Tuomioja: Utrikesministeriet bör hela tiden förnya sig


Utrikesministeriet började för ett par år sedan aktivare göra sin verksamhet bekant och detta har lönat sig, sade utrikesminister Erkki Tuomioja när han onsdagen den 27 augusti 2003 öppnade ambassadörsmötet i riksdagens auditorium. Utrikesministeriets expertis är uppskattad och responsen från såväl riksdagen, politiska beslutsfattare, samarbetspartner som medborgare har varit positiv. Det är dock inte enbart fråga om att bygga upp sin image, utan utrikesministeriets bästa försäljningsargument är själva produkten eller vad ministeriet gör och hur det kan stå till tjänst. För den skull bör det interna reformarbetet inom ministeriet pågå hela tiden.

Av de många aktuella projekten inom utrikesministeriet ansåg Tuomioja att lönereformen var det mest centrala. När lönesystemet uppfattas som rättvist och dess efterblivenhet i förhållande till andra ministerier blir korrigerad är detta ägnat att öka tillfredsställelsen i arbetet. Enligt Tuomioja förverkligades ministeriets mål vid budgetunderhandlingarna för år 2004 på ett tillfredsställande sätt, men diskussionen om förhållandet mellan ministeriets resurser och uppgifter bör ännu fortsätta.

Av den närmaste tidens utrikespolitiska utmaningar nämnde utrikesministern de avgörande utvecklingsskedena för EU, utvidgningen och regeringskonferensen, som behandlar den viktigaste avtalsreformen sedan unionen grundades. Detta kommer inte att vara någon enkel match, såsom yttrandena vid utrikesministeriets festligheter på måndagen utvisade. Enligt Tuomioja är Finland dock inte den enda bråkstaken. De av Finland omnämnda behoven att förbättra avtalsutkastet baserar sig inte på våra egna utan på hela Europas intressen och de får stöd från många håll.

Vid beredningen av regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse svarar utrikesministeriet för bedömningen av den säkerhetspolitiska verksamhetsmiljön och Tuomioja trodde att behandlingen av redogörelsen skulle fortskrida i gott samförstånd. Helsingfors-processen är utrikesministeriets synligaste insats i diskussionen om hur man skall hantera globaliseringen. Det är inte fråga om att uppfinna hjulet på nytt, men redan att få till stånd en klar kanal för dialoger skulle vara en prestation.

Under den diskussion som pågått under våren och sommaren om Irak-läckan förefaller det enligt ministern som om utrikesministeriet skulle klara sig med hedern i behåll, vilket ju är en lättnad. Man bör dock inom ministeriet fundera över både effektiviteten med chiffreringssystemet samt om man hemligstämplar för mycket. Trots att samtal statsöverhuvud emellan även i fortsättningen kommer att vara förtroliga, har öppenheten kommit till utrikesförvaltningen för att stanna.