Utrikesminister Tuomioja: En fridfull jul och ett lyckligt nytt år


Emedan året 2001 i likhet med 1945 och 1989 kan betecknas som en världshistoriskt betydande vändpunkt, så har det gångna året å sin sida inneburit en anpassning av de internationella relationerna till denna förändrade verklighet. Ny säkerhetshot, såväl terrorismen som spridningen av massförintelsevapen som t.ex. miljökriserna, etniska konflikter eller farsoter som HIV/AIDS, för att nämna några, utgör den centrala utmaning om även Finland måste kunna svara på.

Uppgifter för Finlands utrikespolitik har traditionellt definierats som garanterande av medborgarnas säkerhet och befrämjande av deras välfärd, att tillvarata våra egna nationella intressen. Detta är fortfarande en acceptabel utgångspunkt. Under globaliseringens tidevarv får dock ingen stat ha sådana nationella intressen, som den med framgång kunde bedriva på bekostnad av andra nationella intressen. Man kan bara bemöta de nya säkerhetshoten med så brett multilateralt samarbete som möjligt. Hanteringen av globalisering och det därtill nödvändiga multilaterala samarbetet har blivit en del av vårt nationella intresse.

Utvecklingsfinansieringskonferensen i Monterrey i mars och toppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg i månadsskiftet augusti-september var under år 2002 milstolpar i utvecklingen av hanteringen av globalisering. Finland har dragit sitt strå till stacken genom att skapa ett forum för en omfattande dialog mellan syd och nord, regeringar, medborgarorganisationer och företag. Helsingforsprocessen, som körde igång med en konferens i början av december, söker konkreta lösningar för att stärka det för hanteringen av globaliseringen behövliga multinationella samarbetet och den globala demokratin.

Jag önskar er alla en fridfull jul och ett lyckligt nytt år.

Erkki Tuomioja