Utrikesminister Tuomioja om användandet av gas under gisslankrisen


"När terrorn kom till Moskva" skriver utrikesminister Erkki Tuomioja på sin hemsida och refererar diskussionen som EU-utrikesministrarna fört kring ärendet.

Man fattade de beslut som för EU-utvidgningen framåt under Europarådets möte i Bryssel. Kapningsdramat i Moskva kastade dock en skugga över hela sammankomsten. Mötet fördömde kapningen och gav sitt stöd åt Rysslands regering. Utrikesministrarnas mobiltelefoner ringde oftare än vanligt då många av de representerade länderna hade egna landsmän bland pantfångarna.

Man hade redan tidigare bestämt att utrikesministrarna skulle ta upp ämnet terrorism till diskussion. Man avsåg inte att enbart tala om pågående polis- och underrättelseoperationer för att splittra terroristnätverk, utan också att behandla de faktorer som upprätthåller och förstärker terrorismens grogrund och som gör att det kan finnas förståelse för de mest fasansfulla dåd. Terrorism kan förekomma i samband med vitt skilda konflikter, religioner och meningsriktningar. Därmed är hotet inte enbart muslimsk fundamentalism, utan fanatism som kan höra samman med nästan vilken religion eller idériktning som helst. Man kan inte göra sig av med terrorhotet endast med hjälp av polisaktioner och kraftyttringar, även om de är nödvändiga för att bekämpa brottslighet som terrorism och för att få de ansvariga inför rätta.

Utrikesministrarna ansåg att EU har bättre möjligheter än andra internationella aktörer, och därmed också skyldighet att försöka få till stånd förstående och samarbete för att rycka upp terrorismens grogrund med rötterna. Allra svårast är det då nätverk som Al Qaida har utsett hela den västerländska livsstilen till sin fiende. Om man ska lyckas avvisa budskap som detta, som utlyser ett heligt krig, måste förutsättningar finnas för att förstärka inbördes förståelse, tolerans och samexistens mellan olika religioner och idéförespråkare. Det leder till frågan om hur långt man i det fria samhället ska tåla intolerans. Det är uppenbart att man bör ingripa mot alla former av hatkampanjer och riter eller seder som strider mot mänskliga rättigheter, vare sig de försiggår i moskéer, sekter eller hemliga sällskap. Detta kommer vi att fortsätta begrunda i EU så att det i sinom tid också leder till konkreta slutledningar.

Terrorism får sin näring bland annat från olösta konflikter; nationella, etniska och religiösa samt mellan stater, som till exempel Mellanöstern och Tjetjenien. Den först nämnda befinner sig hela tiden i centrum för massiv internationell uppmärksamhet, den senare har snarare varit en bortglömd och nertystad konflikt. Den uppmärksamhet Mellanöstern har fått, och de ansträngningar EU har lagt ner på fredsprocessen verkar inte just ha lett till några resultat, men utan dem kunde situationen ha varit ännu värre. Också beträffande Tjetjenien är det klart att ingen militär lösning står att finna och att man inte får kränka någon av rättsstatens principer eller de mänskliga rättigheterna då man bekämpar de tjetjenska terroristgrupperna. Någon snabb och rättvis fredslösning för Tjetjeniens del finns inte inom synhåll. Att finna en sådan beror också i det här fallet på alla berörda parter.

xxx

På lördag morgon nödgades jag kommentera upplösningen av gisslandramat i Moskva. Jag konstaterade att Ryssland handlat berömligt väl med tanke på att om terroristerna hade kommit åt att utlösa sina sprängladdningar så kunde följden som värst ha blivit flera hundra dödsoffer. I det skedet berättades det ännu att dödsoffrens antal uppgick till högst tio. Varje dödsoffer är alltid ett för mycket, och nu vet vi att fler än hundra omkom. Om terroristerna hade börjat döda gisslan inne i teatern och där hade uppstått panik och kaos där det sköts blint - i skrivande stund har denna uppgift inte kullkastats även om den har ifrågasatts - så kan man fortfarande inte vara efterklok och säga att ryssarna handlade fel. Antingen förstod man inte risken det innebar för pantfångarna att man använde gas, eller så tog man medvetet en sådan risk som det härifrån sett är svårt att acceptera.
Erkki Tuomiojas hemsida(Linkki toiselle web-sivustolle.)