Utrikesminister Soinis utlåtande i anledning av att Genèvekonventionernas tilläggsprotokoll fyller 40 år

Krigets lagar har inte förlorat sin aktualitet, säger utrikesminister Timo Soini.

"Krig orsakar lidande och nöd. Den internationella humanitära rätten, det vill säga krigets lagar, tryggar människovärdet i väpnade konflikter genom att den begränsar stridsmetoderna och skyddar personer som står utanför striderna.

Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen från 1977 utgör kärnan i den humanitära rätten. Finland undertecknade tilläggsprotokollen den 12 december 1977, för exakt 40 år sedan, och de trädde i kraft för Finlands del den 7 februari 1981. Tidens gång har inte gjort protokollen mindre aktuella. Det första tilläggsprotokollet gäller internationella väpnade konfliter och det andra interna väpnade konflikter. De kräver att man skiljer på civila och militära mål. Alla parter bör förhindra eller minimera förlusten av människoliv och skador på civila mål. De här grundläggande reglerna ingår också i sedvanerätten som omfattar alla världens stater. De gäller alltid och överallt.

Det är ett beklagligt faktum att det ofta och grovt bryts mot krigets lagar. Det händer till exempel i Syrien. Systematiskt sexuellt våld, att förhindra humanitärt bistånd från att nå fram, att systematiskt förstöra civila mål, särskilt sjukhus och skolor, och totalt försumma att skydda civilbefolkningen är mot krigets lagar.

Det största ansvaret bärs av den syriska regeringen, som i synnerhet borde ha skyddat befolkningen inom sitt eget territorium.

Konventionsparterna är skyldiga att sprida kunskap om tilläggsprotokollen och att upprätthålla krigets lagar. Den som gör sig skyldig till krigsförbrytelser måste ställas inför rätta. Jag anser det ytterst viktigt att Finland fortsätter sitt  konsekventa arbete för att stödja den humanitära rätten och för att minska straffriheten."