Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lehtomäki främjar exporten i Warszawa

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäkis resa för att främja exporten till Polen den 6-7 oktober infaller vid en intressant tidpunkt, eftersom Patria Abp inleder samarbete med Polen för leverans av pansarfordon.

Minister Lehtomäki, som talade till en månghövdad skara bestående av finska och polska affärsmän, behandlade i sitt lunchtal de historiska relationerna mellan de båda länderna, hälsade Polen välkommen till Europeiska unionen i maj nästa år och betonade de möjligheter för affärsverksamhet och handel som den gemensamma inre marknaden skapar. I Patrias affärer såg ministern möjligheter att främja Finlands och polens handelsförbindelser även på andra områden, såsom inom läkemedelsindustrin, livsmedelshygien och miljöteknik. Lehtomäki uppmuntrade även Polen att delta i iståndsättningen av Via Baltica.

Minister Miroslaw Zielinski, som ansvarar för utrikeshandeln, instämde i sitt anförande med minister Lehtomäkis idéer om intensivare handelsförbindelser och bedyrade sin samarbetsvilja för att möjliggöra en omdirigering av finsk logistik till Via Baltica. Zielinski gladde sig då han märkte att Finland tog Polen på allvar som handelspartner och utmålade en ljus framtid för handels- och investeringsförbindelserna mellan Polen och Finland i och med landets EU-medlemskap.

Polen utgör ett mycket stort potentiellt marknadsområde för Finland. Landets befolkning uppgår till nästan 40 miljoner och landets läge är logistiskt sett idealiskt. Arbetskraften i Polen är välutbildad och fortfarande relativt billig. Landets ekonomisk tillväxt har varit stabil och inflationen och räntorna låga. Polens genomsnittliga andel av Finlands totala export uppgår trots detta till enbart 1,8 procent, varav skogindustriella produkter står för 29 procent, kommunikationsutrustning för 21 procent och metallprodukter för 15 procent. De största importprodukterna är stenkol och koks, 24 procent av importen, respektive metaller och metallprodukter, 14 procent av importen.

Avsikten med de tillställningar som anordnas av ambassaden och Finpro är att främja finländska företags kontakter och skapande av nätverk med det polska näringslivet samt att marknadsföra de möjligheter finländska investeringar erbjuder Polen. Vid Finpros seminarium presenterade affärsdelegationens ordförande Jorma Wiitakorpi en prognos baserad på Finlands erfarenheter över den utveckling som EU kommer att medföra för Polens näringsliv och betonade betydelsen av en liberalisering av näringslivet och internationellt samarbete. Wiitakorpi tände även en gnista av hopp hos polackerna, som kämpar med genomförandet av EU:s regelverk, genom att konstatera att även Finland upplevde förseningar i detta arbete när landet 1995 gick med i EU. De polska experter som talade vid seminariet tog dessutom upp de möjligheter som den fria rörligheten för varor och tjänster innebär i Polen samt utsikterna för en livligare investeringsverksamhet i och med EU-medlemskapet.

Utöver exportfrämjande ingick i minister Lehtomäkis program även möten med utrikesminister Wlodzimierz Cimoszewicz och Europaminister Danuta Hübner. Under dessa möten diskuterades bland annat den nyligen inledda regeringskonferensen och Polens förberedelser inför EU-medlemskapet.

Minister Lehtomäki till Polen och Tjeckien för att främja exporten