Transparency International har riktat allmänhetens intresse på korruptionsproblemet

Under sitt Finlandsbesök den 5 mars redogjorde organisationen Transparency Internationals verkställande direktör David Nussbaum för korruptionsbekämpning vid ett seminarium som anordnades av utrikesministeriet. Enligt honom är den tioåriga Transparency Internationals största framgång att den har lyckats få media att intressera sig för korruptionsfrågor. I motsats till situationen i början av 1990-talet är korruptionsproblemet nu något som diskuteras och som man försöker lösa.

Chefen för utrikesministeriets enhet för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter Johanna Suurpää redogjorde i sitt inlägg för genomförandet av mänskliga rättigheter som förebygger korruption. Inom korruptionsbekämpningen intar insyn och ansvarsskyldighet en central ställning, besluten måste vara lagenliga. Suurpää påpekade att Finland varit initiativtagare vid beredningen av rätten till god förvaltning i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessutom är en ännu mer omfattande redogörelse om människorättspolitiken under arbete. Denna behandlar även frågor som gäller åtgärders öppenhet.

Enligt Nussbaum har korruption en förödande inverkan på människors liv. Den har såväl politiska, ekonomiska som sociala återverkningar. Transparency International försöker förmedla information om korruption och metoder för bekämpning av den. Organisationen strävar efter samarbete med alla som vill göra något åt korruptionsproblemet. Inom den offentliga sektorn förorsakar till exempel tvivelaktiga partistöd och bristande konkurrensutsättning vid offentlig upphandling problem, inom den privata sektorn frågor angående utrikesverksamhetens laglighet.

Korruptionsfrågorna borde även beaktas inom utvecklingspolitiken, eftersom korruption minskar utvecklingsbiståndets effekt. Som exempel berättade Nussbaum att utbildning som finansierats med utvecklingsbiståndsmedel i vissa fall endast varit tillgänglig för dem som haft råd att betala för den. Nussbaum rådde Finland att förhandla med regeringarna i de stödmottagande länderna och att även i offentligheten betona att korruptionsbekämpning är en viktig fråga för Finland. Dessutom borde Finland samarbeta med de övriga aktörerna på utvecklingssamarbetsområdet, såsom Världsbanken, för att integrera korruptionsbekämpningen i utvecklingsprogrammen.

Ordföranden för Transparency Internationals Finlandsavdelning Leila Mustanoja berättade att människor ofta undrar om inte Transparency Finland är en onödig organisation, eftersom Finland enligt de rapporter som Transparency International publicerat är världens minst korrumperade land. Mustanoja varnade dock för att invagga sig i den föreställningen att Finland alltid kommer att inneha denna topplacering. "Från den plats där Finland nu befinner sig kan man bara gå i en riktning, nedåt", konstaterade Mustanoja. Enligt Mustanoja behövs nu en nationell kampanj i Finland så att man lyckas hålla sin förstaplacering. I den första rapporten var Finlands vitsord en full tia, i den rapport som publicerades senaste höst endast 9,7. Till exempel Sveriges placering har enligt Mustanoja sjunkit från rapport till rapport.

Transparency Finland strävar först och främst efter en dialog med så många samarbetsparter som möjligt. En av dessa samarbetsparter är utrikesministeriet. Nästa höst eller påföljande vår anordnar Transparency Finland ett seminarium om skogshushållning i Berlin i samarbete med Finlands ambassad i Tyskland och Finlandsinstitutet i Tyskland.