Teknisen tuen ohjelman hakukierros 2022 rakenneuudistuksia tukeville hankkeille avattu

Euroopan komissio tarjoaa jäsenmaille teknistä tukea, jolla edistetään kestävää taloudellista kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä sekä tuetaan kansallisten elpymissuunnitelmien toteuttamista. Teknisen tuen välineen (Technical Support Instrument, TSI) hankehakukierros on avattu. Kansallinen määräaika hakemusten jättämiselle on 22.10.2021.

Teknisen tuen ohjelman tavoitteena on tukea jäsenmaiden hallintoja toimissa, joilla voidaan edistää rakenteellisia uudistuksia, talouden elpymistä, kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi nyt avautuneella hakukierroksella voidaan tukea elpymis- ja palautumistukivälineen (Recovery and Recilience Facility) kansallisten elpymissuunnitelmien toimeenpanoon liittyviä toimia.     

Vuoden 2022 hakukierroksella hakijat voivat halutessaan liittyä myös nk. lippulaivahankkeisiin, jotka liittyvät digitalisaatioon, vihreään siirtymään sekä mm. turismiin, paikallishallinnon kehittämiseen ja lasten yhdenvertaisuuden tukemiseen. Lisäksi hankkeita voidaan toteuttaa yhteistyössä toisten EU-maiden kanssa (nk. multi-country -hankkeet).   

Tähän mennessä rakenneuudistusten tukiohjelman avulla on toteutettu yli 1200 hanketta 27 jäsenmaassa. Esimerkkejä toteutetuista hankkeista löytyy mm. Euroopan komission verkkosivuilta.(Linkki toiselle web-sivustolle.) Rahoitusta myönnetään TSI-asetuksessa määriteltyjen kriteerien perusteella, joita ovat mm. uudistusten ajankohtaisuus, hakemusten laatu sekä yhteensopivuus hallitusohjelman ja eurooppalaisen ohjausjakson tavoitteiden kanssa.

Tukea voidaan suunnata useille eri hallinnonaloille. Hakemuksen perusteella ohjelmasta myönnettävä hankerahoitus osoitetaan asiantuntemusta hakijalle tuottavalle taholle, joka voi olla esimerkiksi toinen jäsenvaltio, komissio, kansainvälinen organisaatio tai muu yhdessä komission kanssa sovittava taho. Ohjelma ei vaadi omarahoitusosuutta.

Ohjelmaa koordinoi komission rakenneuudistusten tuen pääosasto DG REFORM, jossa Suomen maakoordinaattorina toimii Riikka Torppa Riikka.TORPPA@ec.europa.eu. DG REFORM tarjoaa mielellään tukea ja opastusta jo ennen hakemusten jättämistä. Kansallisena koordinaatiotahona toimii ulkoministeriön Twinning-tiimi, joka antaa myös lisätietoja hakuprosessista.

Hakemukset tulee jättää DG Reformin ylläpitämään internet-portaaliin viimeistään perjantaina 22.10.2021. Portaaliin kirjautumista varten virastolle tulee luoda EU Login (ent. ECAS) -tunnus. Tunnusta käyttävä sähköpostiosoite tulee ilmoittaa osoitteeseen twinning@formin.fi viimeistään 15.10.2021. Komissio myöntää tämän jälkeen ao. sähköpostiosoitteelle pääsyn portaaliin hakemusten jättämistä varten.  

Hakemukset käsitellään komissiossa loppuvuoden aikana ja toteutettaviksi valitut hankkeet voivat alkaa keväällä 2022. 

 

Lisätiedot: Tiina Järvelä, p. 0295 351 555, sp. tiina.jarvela@formin.fi tai twinning@formin.fi