Teknisen tuen ohjelman hakukierros 2021 rakenneuudistuksia tukeville hankkeille avattu

Teknisen tuen ohjelman hakukierros 2021 rakenneuudistuksia tukeville hankkeille avattu

Euroopan komissio tarjoaa jäsenmaille teknistä tukea, jolla edistetään mm. kestävää taloudellista kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä. Tukea on tähän asti tarjottu rakenneuudistusten tukiohjelmasta (SRSP), joka muuttuu uudella rahoituskehyskaudella teknisen tuen ohjelmaksi (Technical Support Instrument, TSI). Uuden TSI-asetuksen hyväksymisprosessi on loppusuoralla. Vuoden 2021 hankehakukierros on nyt avattu. Kansallinen määräaika hakemusten jättämiselle on 28.10.2020.

Teknisen tuen ohjelman tavoitteena on tukea jäsenmaita toimissa, joilla voidaan edistää rakenteellisia uudistuksia, talouden elpymistä ja resilienssiä sekä kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi nyt avautuneella hakukierroksella voidaan tukea elpymis- ja palautumistukivälineen (Recovery and Recilience Facility) käyttöön ottamiseen liittyviä suunnitelmia (Recovery and Recilience Plans). Tukea voidaan myöntää sekä suunnitelmien tekemiseen että niiden käyttöönottoon.     

Uutena asiana vuoden 2021 hakukierroksella on nostettu esiin ilmasto- ja ympäristötavoitteita tukeva vihreä budjetointi. Tätä edistämään ohjelman puitteissa järjestetään erityinen vihreän budjetoinnin koulutusohjelma, johon voivat hakea ympäristö- ja talousasioiden kanssa toimivat tahot.  

Tähän mennessä rakenneuudistusten tukiohjelman avulla on toteutettu yli tuhat hanketta 27 jäsenmaassa. Esimerkkejä toteutetuista hankkeista löytyy mm. Euroopan komission verkkosivuilta. Vuoden 2021 kierroksella hanketoimintaan on käytettävissä noin 114 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnetään TSI-asetuksessa määriteltyjen kriteerien perusteella, joita ovat mm. uudistusten ajankohtaisuus, hakemusten laatu sekä yhteensopivuus hallitusohjelman ja eurooppalaisen ohjausjakson tavoitteiden kanssa.

Tukea voidaan suunnata esimerkiksi seuraaville hallinnonaloille: julkishallinto, verotus ja julkistalous, kasvu ja liiketoimintaympäristön kehittäminen, työllisyys, koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä finanssimarkkinat. Hakemuksen perusteella ohjelmasta myönnettävä hankerahoitus osoitetaan asiantuntemusta hakijalle tuottavalle taholle, joka voi olla esimerkiksi toinen jäsenvaltio, komissio, kansainvälinen organisaatio tai muu yhdessä komission kanssa sovittava taho. Ohjelma ei vaadi omarahoitusosuutta.

Ohjelmaa koordinoi komission rakenneuudistusten tuen pääosasto DG REFORM, jossa Suomen maakoordinaattorina toimii Elka Ilyova Elka.ILYOVA@ec.europa.eu. DG Reform tarjoaa mielellään tukea ja opastusta jo ennen hakemusten jättämistä. Kansallisena koordinaatiotahona toimii ulkoministeriön Twinning-tiimi, joka antaa myös lisätietoja hakuprosessista.

Hakemukset tulee jättää DG Reformin ylläpitämään internet-portaaliin viimeistään keskiviikkona 28.10. 2020. Portaaliin kirjautumista varten virastolle tulee luoda EU Login (ent. ECAS) –tunnus. Tunnusta käyttävä sähköpostiosoite tulee ilmoittaa osoitteeseen twinning@formin.fi viimeistään 15.10.2020 Komissio myöntää tämän jälkeen ao. sähköpostiosoitteelle pääsyn portaaliin hakemusten jättämistä varten.  

Hakemukset käsitellään komissiossa loppuvuoden aikana ja toteutettaviksi valitut hankkeet voivat alkaa keväällä 2021.

 

 

Lisätiedot: Tiina Järvelä, p. 0295 351 555, sp. tiina.jarvela@formin.fi tai twinning@formin.fi