TAIEX: Yhteistyötä ja osaamisen vahvistamista

Euroopan unioni edistää lähialueidensa kehitystä eri tavoin. Yksi käytössä olevista rahoitusinstrumenteista on lyhytkestoisen teknisen tuen ohjelma TAIEX, jolla tuetaan julkisen hallinnon ja lainsäädännön kehittämistä sekä uudistamista kumppanimaissa. TAIEX tavoittaa vuosittain noin 25 000 – 30 000 virkamiestä.

TAIEX-toiminta aloitettiin vuonna 1996 ja ohjelmasta tuli nopeasti tärkeä väline EU:n laajentumisprosessin tukemisessa. Vuonna 2006 TAIEX ulotettiin koskemaan myös EU:n naapuruuspolitiikan kohdemaita ja 2010-luvulla ohjelmasta hyötyvien maiden joukko on kasvanut entisestään.

Kari Kiesiläinen on ollut vahvistamassa Bosnia-Hertsegovinan oikeusjärjestelmää eri organisaatioiden ja rahoitusinstrumenttien kautta jo parinkymmenen vuoden ajan. Kuvassa Kiesiläinen on puhumassa oikeuslaitoksen laadunhallinta-asioista Sarajevossa järjestetyssä TAIEX-seminaarissa.
Kari Kiesiläinen on ollut vahvistamassa Bosnia-Hertsegovinan oikeusjärjestelmää eri organisaatioiden ja rahoitusinstrumenttien kautta jo parinkymmenen vuoden ajan. Kuvassa Kiesiläinen on puhumassa oikeuslaitoksen laadunhallinta-asioista Sarajevossa järjestetyssä TAIEX-seminaarissa. Kuva: HJPC B&H

Nykyisin TAIEX-instrumenttia voidaan laajentumis- ja naapuruuspolitiikan kohdemaiden lisäksi hyödyntää lähes minkä tahansa kolmannen maan kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä lisäksi EU:n jäsenvaltioiden välillä alue-, rakenne- sekä ympäristöpolitiikan aloilla. Selvä enemmistö TAIEX-tapahtumista toteutetaan kuitenkin edelleen yhteistyössä laajentumis- ja naapuruuspolitiikan kohdemaiden kanssa.

TAIEX:lla rahoitetaan pääasiallisesti kolmentyyppisiä tapahtumia: asiantuntijavierailuja ja seminaareja kumppanimaissa sekä opintomatkoja kumppanimaista EU-jäsenmaihin. Tyypillisesti yksittäinen tapahtuma kestää kahdesta viiteen päivään ja sen ohjelma rakennetaan asiantuntijoiden ja kumppanimaan edustajien yhteistyönä.

Lähes sata suomalaista asiantuntijaa

Suomi on ollut aktiivisesti mukana TAIEX-toiminnassa ohjelman alusta alkaen. Toimiva yhteiskunta yhdessä hyvän hallinnon kanssa on luonut erinomaiset edellytykset asiantuntijuuden jakamiselle. Euroopan komissio ja kumppanimaat esittävätkin säännöllisesti pyyntöjä suomalaisille TAIEX-asiantuntijoille saapua puhujiksi tilaisuuksiin. Vuosittain lähemmäs sata suomalaista asiantuntijaa vierailee kumppanimaissa järjestetyissä TAIEX-tapahtumissa. Lisäksi suomalaiset ministeriöt ja virastot isännöivät Suomeen suuntautuvia TAIEX-opintomatkoja.

Opetusneuvos Reijo Aholainen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, kehitysjohtaja Kari Kiesiläinen oikeusministeriöstä sekä erityisasiantuntija Ritva Suurnäkki Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista ovat kokeneita TAIEX-asiantuntijoita ja tuntevat ohjelman vahvuudet sekä kehittämistarpeet. Heille TAIEX on paitsi yhteistyötä, myös mahdollisuus oman osaamisen vahvistamiseen.

 - Työ on vaativaa ja sitä tehdään vaikeissakin olosuhteissa, joissa saattaa olla mukana myös paikallisia jännitteitä. TAIEX-asiantuntijana työskentely on haastavaa, mutta erittäin antoisaa, kertoo kokemuksistaan Kari Kiesiläinen.

Reijo Aholainen on ollut kehittämässä Euroopan unionin lähialueita sekä TAIEX-asiantuntijana että Twinning-hankkeissa. Kuluvan vuoden heinäkuussa Aholainen kävi kertomassa Kiovassa järjestetyssä TAIEX-seminaarissa, miten toisen asteen ammatillisen koulutuksen rahoitus on järjestetty Suomessa.
 Reijo Aholainen on ollut kehittämässä Euroopan unionin lähialueita sekä TAIEX-asiantuntijana että Twinning-hankkeissa. Vuosina 2014–2015 Aholainen koordinoi Kairossa Egyptin koulutussektoria kehittänyttä Twinning-hanketta.

Yhteistyöllä huomattavia tuloksia

TAIEX perustuu kysyntälähtöisyydelle ja kollegiaalisuudelle. Kun kumppanimaa haluaa kehittää jotakin hallinnonalaansa, voi se tehdä Euroopan komissiolle pyynnön TAIEX-tapahtuman järjestämisestä. Mikäli komissio päättää toteuttaa ehdotetun tapahtuman, se etsii tarvittavaa asiantuntemusta EU-jäsenmaista. Tuomalla EU:n jäsenmaissa sekä kumppanimaissa saman tasoisia ja saman sisältöisiä tehtäviä hoitavia julkisen hallinnon toimijoita yhteisen pöydän ääreen, voidaan sekä jakaa hyviä käytäntöjä että vahvistaa EU:n sääntelyyn liittyvää osaamista.

Instrumenttia on siitä tehdyissä arvioinneissa pidetty toimivana ja tehokkaana. Lisäksi kumppanimaat antavat EU-jäsenmaista tuleville asiantuntijoille poikkeuksetta erinomaiset arviot. Asiantuntijan substanssiosaamisen sekä toiminnan tuloksellisuuden välillä onkin nähtävissä selvä linkki – jotta tuloksia voidaan saada aikaan, tulee TAIEX-asiantuntijalla olla kattava ymmärrys aiheena olevista teemoista sekä kokemusta siitä, miten niitä on sovellettu hänen kotimaassaan.

Ritva Suurnäkki (toinen oikealta) on toiminut TAIEX-asiantuntijana useissa EU:n laajentumis- ja naapuruuspolitiikan kohdemaissa. Kuvassa Suurnäkki on puhujana Ukrainassa järjestetyssä TAIEX-seminaarissa. Suurnäkin lisäksi kuvassa ovat vasemmalta lukien Serhiy Rusinov (Ukraina), Oleksandr Chauzov (Ukraina), Virgilijus Stundzia (Liettua) sekä Arvydas Giedraitis (Liettua).
Ritva Suurnäkki (toinen oikealta) on toiminut TAIEX-asiantuntijana useissa EU:n laajentumis- ja naapuruuspolitiikan kohdemaissa. Kuvassa Suurnäkki on puhujana Ukrainassa järjestetyssä TAIEX-seminaarissa. Suurnäkin lisäksi kuvassa ovat vasemmalta lukien Serhiy Rusinov (Ukraina), Oleksandr Chauzov (Ukraina), Virgilijus Stundzia (Liettua) sekä Arvydas Giedraitis (Liettua).

Asiaosaamisen rinnalla tarvitaan kuitenkin myös ymmärrystä kumppanimaan työskentelykontekstista sekä virkamiesten toimintaa ohjaavista reunaehdoista, huomauttaa Ritva Suurnäkki. Asiantuntijan tulee olla valmis tekemään taustatyötä kumppanimaan tilanteesta ja kyetä rakentamaan viestinsä kumppanimaan tarpeiden pohjalta valmiiden ratkaisujen sijaan. Kollegojen välisen dialogin mahdollistaminen onkin yksi TAIEX:n tärkeimmistä lisäarvoista.

- Kannattaa esimerkiksi pohtia etukäteen, mistä kysymyksistä saattaa syntyä keskustelua, Suurnäkki kannustaa.

Kumppanimaissa TAIEX-tapahtumia arvostetaan ja niiltä toivotaan toisinaan hyvinkin kunnianhimoisilta vaikuttavia tuloksia. Reijo Aholainen muistuttaa, että niin asiantuntijan kuin kumppanimaan hallinnonkin on tärkeää osata mitoittaa TAIEX-tilaisuutta koskevat odotuksensa oikein. Lyhytkestoisena ja tiettyyn kehittämistarpeeseen kohdennettuna toimintana TAIEX:lla ei ole realistista tavoitella samanlaista vaikuttavuutta kuin esimerkiksi pitkäkestoisilla hankkeilla.

- Mikäli tapahtumalle on perusteltu tarve, se on hyvin suunniteltu ja siihen saadaan oikeat ihmiset mukaan, on TAIEX:lla kuitenkin mahdollisuus tuottaa huomattavaa hyötyä kumppanimaan hallinnolle, Aholainen tiivistää.

Keino vahvistaa ammatillista osaamista

Kumppanimaan hallinnollisen kehittämisen rinnalla tarjoaa TAIEX myös asiantuntijalle itselleen mahdollisuuden ammatillisen osaamisen vahvistamiseen. Tilaisuuteen valmistautuminen sekä keskustelut kollegojen kanssa haastavat pohtimaan omaa työtä ja siihen liittyviä kysymyksiä uusista näkökulmista. Ritva Suurnäkki korostaakin, ettei omassa työssä sovellettavia käytäntöjä ja prosesseja tule pitää TAIEX-kontekstissa itsestäänselvyyksinä. Asiantuntijan tulee esimerkiksi kyetä perustelemaan, miksi jokin asia on järjestetty tietyllä tavalla kansallisesti.

- Vastaavia kysymyksiä kannattaa esittää myös kumppanimaan kollegoille ja pyytää heitä kertomaan kokemuksistaan. Se, että omaan tehtävään liittyviä kysymyksiä joutuu pohtimaan tarkemmin, tukee laajasti omaa ammatillista kehittymistä, Suurnäkki jatkaa.

Reijo Aholainen kannustaa erityisesti vielä työuransa alkupuolella olevia hankkimaan TAIEX-kokemusta. Toimiminen kansainvälisessä kontekstissa edellyttää asiantuntijalta vastuunotto- ja paineensietokykyä sekä usein oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemistä. Toisaalta nimenomaisesti tehtävän vastuullisuus auttaa asiantuntijaa kasvamaan omassa työssään.

- Oman asiantuntijuuden jakaminen olisi erityisen hyödyllinen oppimiskokemus juuri nuoremmille virkamiehille, Aholainen toteaa.

Sen lisäksi, että TAIEX haastaa asiantuntijan pohtimaan omaa työtään, auttaa se myös ymmärtämään toisissa maissa tehtyjä valintoja. Usein tapahtumissa on puhujia useammasta kuin yhdestä EU-jäsenmaasta, mikä avaa lisää mahdollisuuksia kokemusten jakamiseen. TAIEX-asiantuntijana toimiminen tukee osaamisen vahvistamista myös tätä kautta.  

- TAIEX:n kaltaiset yhteistyöinstrumentit ovat välttämättömiä, jotta opimme ymmärtämään muiden maiden järjestelmiä, tiivistää Kari Kiesiläinen.

Suomalaiselle osaamiselle on kysyntää jatkossakin

TAIEX-ohjelmalla tuetaan kumppanimaita laajasti eri hallinnonaloilla EU-rahoitusta hyödyntäen. TAIEX kattaa asiantuntijoiden matka- ja majoituskulut, minkä lisäksi ohjelmasta maksetaan päivärahaa sekä korvaus asiantuntijan kumppanimaassa tekemästä työstä. Yhteistyölle perustuvana instrumenttina TAIEX tukee verkostoitumista ja on samalla keino edistää yhteistyön syventämistä eri maiden ja organisaatioiden kollegoiden kanssa. TAIEX onkin erinomainen väline suomalaisen osaamisen vientiin.

Yksilötasolla TAIEX-asiantuntijana toimiminen antaa monesti rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin ja saattaa myös avata ovia myöhemmässä työelämässä. Yksi TAIEX-toiminnan kiinnostavista puolista on, että se tarjoaa mahdollisuuden päästä olemaan mukana kehittämistyössä sellaisissa maissa, joihin ei välttämättä muuten tulisi matkustettua.

- Asiantuntijana toimiessa pääsee todella kasvamaan kansainvälisiin tehtäviin, Reijo Aholainen muistuttaa.

Miten TAIEX-toimintaan sitten pääsee mukaan? Nopeimmin mukaan pääsee luomalla itselleen profiilin Euroopan komission ylläpitämään TAIEX-asiantuntijarekisteriin. Komissio hyödyntää rekisteriä etsiessään TAIEX-tapahtumiin sopivia asiantuntijoita. Omassa profiilissaan asiantuntija voi kertoa osaamisestaan sekä tehtävistä, joita on työurallaan hoitanut. Profiilin luominen ei velvoita lähtemään TAIEX-tapahtumiin tai synnytä muutakaan pakkoa osallistua toimintaan.

- Kannustan kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään osaamistaan kansainvälisessä yhteistyössä luomaan profiilin komission TAIEX-asiantuntijarekisteriin. Rekisterissä olevat asiantuntijat saavat tietoa suunnitelluista ja tulossa olevista tapahtumista, mikä helpottaa TAIEX-missioille hakeutumista, toteaa Ritva Suurnäkki.

TAIEX:n laaja, eri hallinnonalat sekä lähes koko maailman kattava toimialue takaa, että suomalaiselle asiantuntijuudelle on kysyntää myös jatkossa. Onkin tärkeää, että TAIEX-asiantuntijoina jo toimineet jakavat kokemuksiaan omissa työyhteisöissään. Kansainvälisissä tehtävissä toimiminen on usein itseään edistävä kierre ja tuota kierrettä kannattaa ruokkia.

- Kansainvälisyys on vaikuttanut suuresti omaan elämääni. Suosittelen sitä kaikille lämpimästi, päättää Kari Kiesiläinen.

 

Teksti: Eerikki Vainio

Kirjoittaja työskentelee asiantuntijana ulkoministeriön kansallisessa Twinning- ja Taiex -koordinaatiotiimissä

***

Ulkoministeriö tukee suomalaisia TAIEX-toimijoita monipuolisesti. Kansallisesti toimintaa koordinoidaan ulkoministeriön Twinning- ja TAIEX-tiimissä, joka neuvoo kaikissa TAIEX:iin liittyvissä kysymyksissä.

EU:n laajentumispolitiikan kohdemaita ovat Albania, Bosnia-Hertsegovina, Kosovo, Pohjois-Makedonia, Montenegro, Serbia sekä Turkki.

Naapuruuspolitiikan itäisiä kumppanimaita ovat Armenia, Azerbaidzhan, Georgia, Moldova, Ukraina sekä Valko-Venäjä ja eteläisiä puolestaan Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Marokko, Palestiinalaisalue, Syyria sekä Tunisia.