I Finland bosatta utlänningars resor i EU:s nya medlemsstater


De nya EU-länderna (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Malta och Cypern) tillämpar inte ännu Schengenavtalet, och följaktligen bibehålls gränskontrollerna tills vidare vid gränserna mellan de nya och de gamla medlemsstaterna.

Då en i Finland bosatt utlänning som inte är unionsmedborgare reser till ett annat EU-land behöver han pass och giltigt visum, om han är medborgare i ett land för vilket visum krävs vid överskridande av EU-medlemsstaternas yttre gränser.

En i Finland bosatt utländsk medborgare kan röra sig fritt mellan Schengenländerna, dock högst under nittio dagar under en sexmånadersperiod. Samma rätt att röra sig i Finland har en utländsk medborgare bosatt i ett annat Schengenland med detta lands uppehållstillstånd. Schengenländerna är Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Tyskland, Österrike, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien och Grekland.

Till exempel en i Finland bosatt rysk medborgare med uppehållstillstånd får resa inom Schengenområdet med ett tillstånd som beviljats av ett Schengenland, i detta fall ett i Finland beviljat uppehållstillstånd. Om han emellertid reser till ett EU-land som inte omfattas av Schengenavtalet (de nya medlemsstaterna, Storbritannien, Irland), behöver han pass och giltigt visum (rådets förordning 539/2001).

Endast EU-ländernas egna medborgare kan resa med officiellt personkort. Rätten att resa med personkort anknyter till EU-medlemskapet, inte till Schengenmedlemskapet. Schengenmedlemskapet innebär att gränskontrollerna vid landets inre gränser har avskaffats.

På motsvarande sätt kan endast nordiska medborgare resa mellan de nordiska länderna med andra ID-bevis.