Sociala medier mot våld

Sociala medier mot våld

Utrikesministeriet deltar i kampanjen 100 jämställdhetsgärningar som ordnas av Kvinnoorganisationernas Centralförbund och Delegationen för jämställdhetsärenden, som en del av Finlands 100-årsjubileum.

Finland stöder jämställdhetsprojekt. Bild: Hanna Päivärinta
Finland stöder jämställdhetsprojekt runt om i världen, bland annat i Nepal. Bild: Hanna Päivärinta

Projektet 100 jämställdhetsgärningar, som ingår i programmet för Finlands 100-årsjubileum, går ut på nya och konkreta gärningar för att främja jämställdhet och på att lyfta fram kvinnor i jubileumsårets program. För att Finland ska leva upp till sina skyldigheter i jämställdhetslagstiftningen och internationella konventioner behövs det fortfarande arbete.

Med jämställdhetsgärningar avser vi konkreta åtgärder som ökar jämställdheten mellan män och kvinnor i den finska samhället.

Utrikesministeriets rättstjänst främjar jämställdhet varje dag

I rättstjänsten arbetar vi genomgående och aktivt för jämställdhet varje dag.

Finland stöder till exempel den internationella brottmålsdomstolens jämställdhetsprojekt, bland annat för att hindra våld mot kvinnor och för att skyldiga ska ställas till svars för sina gärningar.

Genom olika överenskommelser underlättas förvärvsarbete för familjemedlemmar till utrikesförvaltningens personal utomlands, och på motsvarande sätt underlättas förvärvsarbete för familjemedlemmar till personalen vid andra staters beskickningar i Finland.

I det dagliga arbetet vid enheten för konventioner för de mänskliga rättigheterna ingår att hindra våld mot kvinnor genom påverkan i FN, Europarådet och EU.

När världen förändras har också våldet mot kvinnor tagit nya former.

”Genom jämställdhetsgärningarna försöker vi utmana dessa problem genom att tillsammans med våra samarbetspartner lyfta fram mindre kända former av våld, som det som sker med hjälp av internet och teknik. Men vi vill också lyfta fram de möjligheter som dessa erbjuder kvinnor att leva ett liv utan våld”, konstarera utrikesministeriets rättschef Päivi Kaukoranta.

Följ kvinnodagsseminarium på webben

Tillsammans med Kvinnolinjen och riksdagens kvinnonätverk ordnar utrikesministeriet

seminariet On the Streets – At Home – Online – SAFE! (”På gatan – hemma – på nätet – TRYGG!”) inför internationella kvinnodagen, tisdagen den 7 mars 2017 med start kl. 9.25. Seminariets språk är finska och engelska.

Seminariets huvudtalare är vice ordföranden i den amerikanska takorganisationen mot familjevåld (National Network to End Domestic Violence) Cindy Southworth, som har en lång erfarenhet av påverkanarbete för att hindra våld mot kvinnor. Hon talar om allmänhetens attityder till trakasserier på webben och våld med hjälp av teknik. Attityderna är ofta förringande och de metoder som erbjuds som lösning är oftast sådana att de skuldbelägger offren och begränsar deras liv.

Southwoths anförande kommenteras av Facebooks regionala säkerhetschef Julie de Bailliencourt som berättar om de praktiska metoder som Facebook använder för att hindra våld mot kvinnor på webben.

Under seminariet talar också riksdagens talman Maria Lohela, professor Niklas Bruun och professor emerita Terttu Utriainen.

Seminariet avslutas med en paneldiskussion med temat ”Från ord till handling” där representanter för frivilligorganisationer och riksdagspartierna diskuterar vad man konkret kan och vill göra för att effektivt hindra våld mot kvinnor i Finland.

Du kan följa seminariet på adresserna https://www.facebook.com/ulkoministerio/ och www.periscope.tv/ulkoministerio.