Sverige och Finland på samma säkerhetspolitiska linje

Vid ett seminarium om utrikes- och säkerhetspolitiken i ett utvidgat Europa måndagen den 10 april vid Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland betonade utrikesministrarna Laila Freivalds och Erkki Tuomioja de stora likheterna och det nära samarbetet mellan de två länderna inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Utrikesminister Laila Freivalds sade sig vara mycket nöjd med besöket, som var hennes första officiella besök i Finland som utrikesminister.

Seminariet föregicks av en gemensam presskonferens där de två utrikesministrarna redogjorde för sina diskussioner under dagen. Bland annat hade man tagit upp frågan om att vidareutveckla Finlands och Sveriges ambassadsamarbete. I fråga om byggnader och vissa hjälpfunktioner bedrivs sådant samarbete redan, men man har nu för avsikt att utöka detta till att låta sig representeras genom det andra landets ambassad samt eventuellt även genom gemensam representation i nya länder. Samarbetet har aktualiserats, då behovet av att vara representerad i en alt större del av världen ökar, samtidigt som resurserna är begränsade. Enligt utrikesminister Freivalds finns det idag knappt någon del av världen där de båda länderna inte skulle ha intresse av att vara representerade. De båda ländernas utrikesministrar har nu för avsikt att låta utreda de praktiska möjligheterna till samarbete.

Ministrarna hade även diskuterat samarbete inom krishanteringsområdet, närmast då det gäller uppställande av snabbinsatsstyrkor.

Övriga frågor som hade tagits upp var den förestående regeringskonferensen, relationerna mellan EU och Ryssland, de transatlantiska relationerna, regionala frågor samt situationen i Kosovo Afghanistan, Mellanöstern och Irak. De båda ministrarna sade sig vara mycket upprörda över de uppgifter om tortyr i irakiska fängelser som nyligen framkommit. Detta kommer enligt minister Freivalds att leda till att misstron mot koalitionens närvaro i Irak kommer att sprida sig, vilket i sin tur kommer att försvåra processen för att överlåta makten tillbaka till irakierna. Enligt utrikesministrarna är det nu av avgörande betydelse att situationen hanteras så att skadeverkningarna minimeras. Detta arbete kräver aktivitet och handlar om trovärdighet.

På frågan om man i Sverige har för avsikt att anordna en folkomröstning om EU:s nya grundlag svarade minister Freivalds att en stor majoritet i riksdagen anser att det inte finns någon motivering till varför en folkomröstning skulle anordnas, utan att ändringen av grundlagen är en fråga som bör avgöras av riksdagen. Utrikesminister Tuomioja å sin sida konstaterade att Finlands regering kommer att ta ställning till frågan när det slutgiltiga grundlagsförslaget står klart, men att han för närvarande inte kan se någon anledning till varför en folkomröstning borde anordnas.

Seminariet inleddes med anföranden där de båda utrikesministrarna redogjorde för respektive lands säkerhetspolitik. De båda länderna går i mångt och mycket på samma linjer, eventuella nyansskillnader som kunde anas var inställningen till Nato och de bägge ländernas försvarsstrategier. Finland har en Nato-option, men har inte för avsikt att för närvarande bli medlem, medan man i Sverige enligt minister Freivalds vet att Nato gärna skulle se Sverige som medlem men inte har något intresse av ett medlemskap. Då det gäller försvaret konstaterade minister Freivalds att man i Sverige anser att det under överskådlig framtid inte finns något direkt hot mot landets territoriella integritet och planerar därför ett försvar som koncentrerar sig på de nya hotbilderna, såsom terrorism och allvarlig gränsöverskridande brottslighet. Enligt Tuomioja har Finland tills vidare resurser att upprätthålla ett territorialförsvar samtidigt som man även bekämpar de nya hoten.

Efter de båda ministrarnas anföranden fortsatte seminariet med en paneldiskussion, där publiken hade möjlighet att ställa frågor. Som moderator fungerade Pertti Joenniemi, specialforskare vid Danska institutet för internationella studier i Köpenhamn. Frågor som intresserade åhörarna var bland annat närområdespolitiken och Rysslands inställning till den, det nordiska samarbetets betydelse i dagsläget, Cypernfrågan, krishanteringens ökande betydelse, inställningen till romerna i Slovakien och det övriga EU, framtida EU-utvidgningar och EU:s relationer till arabvärlden.RealVideo-inspelning av Tuomiojas och Freivalds presskonferens

Utrikesminister Tuomiojas anförande

Utrikesminister Freivalds anförande(Linkki toiselle web-sivustolle.)

kriisinhallinta