Rapport rekommenderar internationella åtgärder för att minimera hot mot mänskligheten

Rapport rekommenderar internationella åtgärder för att minimera hot mot mänskligheten

Det går att minska risken för stora katastrofer, som till exempel kärnvapenkrig, klimatförändringar och pandemier, med hjälp av planmässig verksamhet, konstateras det i en forskningsrapport som finansierats av utrikesministeriet. Rapporten räknar upp tre strategier för att minska riskerna.

Forskningsrapporten presenterades av dr Anders Sandberg (t.v.), forskaren Sebastian Farquhar (i mitten), som haft huvudansvaret för skrivandet, och specialforskare Ossi Piironen (t.h.), som ansvarade för projektet vid utrikesministeriets forsknings- och planeringsenhet.
Forskningsrapporten presenterades av dr Anders Sandberg (t.v.), forskaren Sebastian Farquhar (i mitten), som haft huvudansvaret för skrivandet, och specialforskare Ossi Piironen (t.h.), som ansvarade för projektet vid utrikesministeriets forsknings- och planeringsenhet.

Vid Finlands ambassad i London fördes livlig diskussion om de så kallade existentiella risker som hotar mänskligheten och hur de kan minimeras genom internationella åtgärder. Diskussionen inleddes med en presentation av rapporten ”Existential Risk: Diplomacy and Governance” som skrivits av forskningsprojektet Global Priorities som finansierats av utrikesministeriets planerings- och forskningsenhet.

De mest sannolika katastroferna orsakas av människor

Ambassadör Päivi Luostarinen konstaterade i sitt öppningsanförande att trots att man redan länge inom diplomatin arbetat för att förebygga stora katastrofer, som till exempel kärnvapenkonflikter, finns det många nya slag av hot på horisonten som det internationella samfundet måste reagera på i tid.

Enligt Anders Sandberg, som arbetar vid det tvärvetenskapliga forskningsinstutitet Future of Humanity vid Oxfords universitet, anser att de allvarliga hot som mest sannolikt utgör en fara för mänsklighetens framtid är sådana som orsakas av människor. Det kan till exempel vara storskaligt kärnvapenkrig, hot som har att göra med artificiell intelligens, extrema klimatförändringar och misslyckade tekniska åtgärder för att korrigera dem, pandemier som orsakas av biotekniskt modifierade patogener och global totalitarism.

Sannolikheten att många av dessa ska realiseras är enligt Sandberg liten, i många fall försvinnande liten, men de bör ändå inte underskattas eftersom den potentiella skadan är enorm. Mänskligheten kan genom medveten verksamhet reducera sannolikheten att hoten realiseras, bereda sig på dem och dämpa konsekvenserna av dem.

Tre strategier för riskhantering

Rapportens författare har under tre bedömningsomgångar sållat ut tre särskilt lovande strategier för vidare granskning ur ett förslag med 107 åtgärder. Rapportens tre policyrekommendationer till världens stater är följande:

  1. Att utveckla den internationella regleringen och kontrollmekanismerna för forskning och verksamhet som siktar på klimatmanipulering.
  2. Att planera och utöva internationell verksamhet för att skydda mänskligheten mot pandemier som orsakas av modifierade patogener.
  3. Att öka medvetenheten och kunskapen om existentiella risker och hur de kan reduceras.

I diskussionen om rapporten deltog förutom representanter för Finlands utrikesförvaltning också brittiska forskare och företrädare för företag och organisationer. Många av deltagarna var oroade över den internationella situationen eftersom den inte verkar gynna upprättandet av internationella avtal baserade på förtroende.

Kunskap stöder beredskap

Resultaten av projektet stöder beredskapen inför framtida hot. I rapporten identifieras sådana säkerhetsområden där det inte ännu tagits i bruk internationella kontrollmekanismer. På så vis tjänar den utrikesministeriets långsiktiga strategiska planering.

Under våren arrangerar utrikesministeriets planerings- och forskningsenhet ett seminarium för inbjudna gäster där finländska sakkunniga utvärderar möjligheterna att verkställa rekommendationerna.

Rapporten: Existential Risk - Diplomacy and Governance (PDF, 1737 kb)

Tässä palvelussa myös

Muualla verkossa