Nordiska utrikesministrar nöjda med inofficiellt samarbete

De nordiska utrikesministrarna diskuterade vid sitt möte i Helsingfors 28.2.-1.3. bl.a om det nordiska samarbetets situation på basen av den sk. vismansrapporten. Utrikesministrarna konstaterade att de är nöjda med den inofficiella karaktär som de nordiska utrikesministersamarbetet för närvarande har. Detta gör samarbetet smidigt och effektivt. Enligt mötesordförande, utrikesminister Erkki Tuomioja sammanträder de nordiska utrikesministrarna flera gånger om året. Denna gång gällde det erfarenhet och synpunkter om aktuella internationella teman.

Ett centralt tema vid utrikesministermötet var Sveriges EU-ordförandeskap samt unionens östutvidgning och i detta sammanhang särskilt Kaliningrads ställning.
- Det är viktigt att frågorna som rör Kaliningrad blir institutionaliserade inom EU. Det kan bli en bro till samarbetet melan EU och Ryssland. Sverige tänker under sitt ordförandeskap fästa särskild uppmärksamhet på situationen i Kaliningrad, konstaterade Sveriges utrikesminister Anna Lindh.

Enligt Lindh borde Kaliningrad med hänsyn till Ryssland göras till ett positivt exempel på EUs östutvidgning. För att det skall lyckas bör särskild uppmärksamhet fästas vid människors och varors rörlighet i området och vid samarbete i miljö- och hälsofrågor samt kamp mot organiserad brottslighet. Enligt Lindh spelar härvid den av Finland framförda nordliga dimensionen I EU en viktig roll.

De nordiska ländernas nya närområdesstrategi och de därtill hörande Kaliningradplanerna kan man läsa mera om i det tal som Erkki Tuomioja höll den 8 februari i Kaliningrad.


Pohjoismaiden ministerineuvosto
Pohjoismaiden neuvosto