Pienviljelijät kohentavat asemiaan Mosambikissa

Pienviljelijät kohentavat asemiaan Mosambikissa

Mosambikissa alkava hanke parantaa köyhän viljelijäperheen mahdollisuuksia saada riittävästi ruokaa. Parempien elinolojen ja tulojen myötä kohenee myös viljelijöiden itsetunto.

Aliravitsemus on vakava ongelma Mosambikissa, jossa 44 prosenttia alle viisivuotiaista lap­sis­ta on kroonisesti aliravittuja ja 40 prosenttia teini-ikäisistä kärsii anemiasta.

Jotta ihmisten oikeus ruokaan toteutuisi käytännössä, maa­talous­tuo­tan­­­­­toa on monipuolistettava, tuotteiden on oltava ravitsevia ja niiden on säilyttävä yli kuivan kau­­den. Uusi, Suomen tukema maaseudun kehittämishanke vastaa näihin tarpeisiin yksinkertaisin keinoin.

Renato Mucori viljelijee kassavaa ja maapähkinää pellollaan Zambeziassa. Kuva: Liisa Takala
Renato Mucori viljelijee kassavaa ja maapähkinää pellollaan Zambeziassa. Kuva: Liisa Takala.

Viljelystä kaupallista toimintaa

Pienviljelijät jär­jes­täytyvät yhdistyksiksi, joissa opitaan uusia ja tehokkaampia vil­je­ly­me­netelmiä sekä suunnittelemaan viljelyä kaupallisena toimintana. Yhdistyksissä vil­jelijät osallistuvat demokraattiseen päätöksentekoon ja saavat äänensä kuuluviin osallistumalla pii­rikuntansa kyläneuvostojen toimintaan.

Viljelijäyhdistykset ovat vastuussa yhteisönsä kehityksestä suo­raan jäsenilleen.

Maaseudun kehittämisessä Mosambikin hallitus suuntaa lähitulevaisuudessa tukensa alueille, joilla infrastruktuuri ja pal­ve­lut ovat tarpeeksi edistyneitä kaupallisen maatalouden kehittämiseksi.

Yksityissektori nähdään kehi­tyk­sen veturina, ja pienviljelijöiden uskotaan hyötyvän esi­­merkiksi sopimusviljelyjärjestelyjen kautta. Viljelijöiden on kuitenkin yhdistettävä voi­­mansa ja parannettava tuottavuutta pystyäkseen vastaamaan yksityissektorin tuo­tan­to­haas­teisiin.  

Viljelijöiden mahdollisuudet saada tuotteensa markkinoille ja kartuttaa tulojaan näyttävät hyviltä, kun he saavat riittävästi tukea toimintansa suunnitteluun ja toteutukseen.

Näin toimintaa pystytään suunnittelemaan myös taloudellisesti kan­­nattavalta pohjalta.

Suomi tukee jatkossakin Mosambikin hallituksen politiikkaa maaseudun köyhyyden vä­hen­tä­mi­­seksi. Yhteistyön kan­salaisyhteiskunnan kanssa toivotaan parantavan entisestään Suomen avun tu­lok­sia ruohonjuuritasolla.

Hankkeen toteuttava ADPP Mosambik -järjestö on ollut Suomen kumppani jo 30 vuotta. Hanke to­teu­tetaan Zambézian ja Sofalan lääneissä vuosina 2014–2017 ja Suomen tuki on 8 miljoonaa euroa.

Outi Einola-Head